متن پایان نامه : قرار بازداشت موقت

– بازداشت موقت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با موازین حقوق بین الملل بشر از محمود آخوندی (1391) که رژیم بازداشت موقت را در سه دوره 1- بازداشت موقت برابر مقررات آیین دادرسی کیفری 2- بازداشت موقت از زمان تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 3-بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری، توضیح داده است و به این نتیجه رسیده است که لایحه آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در جهت رعایت هرچه بیشتر موازین انسانی نیاز به اصلاحات جدی دارد.
– موارد بازداشت موقت در اسلام و حقوق ایران از روح الله عسکری (1388) که به بیان مصادیق بازداشت موقت در اسلام و قوانین فعلی پرداخته است و در آخر به این نتیجه رسیده که موارد زیادی به عنوان مصادیق بازداشت موقت مورد پذیرش و اجماع علمای اسلامی میباشد. همچنین آیین دادرسی کیفری فعلی در خصوص قرار بازداشت موقت از بیشترین ایرادات برخوردار است و توصیه میشود هرچه زودتر اصلاح شود.
– قرار بازداشت موقت و جایگزینهای آن در حقوق ایران و فرانسه از محمدرضا الهی منش (1391) که به بیان پیشینه قرار بازداشت موقت و آیین دادرسی قرار بازداشت موقت و قرارهای جایگزین آن و نظارت قضایی پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که رویکرد ایران در باب نظارت قضایی، رویکردی دوگانه و مبهم است و لایحه پیشنهادی در زمینه پذیرش برخی جایگزینها به وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود توجه نکرده است و سیاست دوگانه اتخاذی لایحه پیشنهادی در باب جایگزینها ناکارآمد است.
3 – ضرورت و نوآوری تحقیق
اصل برائت ایجاب میکند، تا زمانی که به موجب حکم دادگاه صالح، محکومیت قطعی برای اشخاص در نظر گرفته نشده است، از اعمال هرگونه واکنش کیفری بر آنان خودداری شود.
به منظور شناسایی متهم به عنوان مجرم و اعمال کیفر بر او، باید قوانین و مقررات چنان وضع شوند که هم مجرمان در سایه عدالت با اجرای حکم به کیفر برسند و هم بیگناهی افرادی که ممکن است به ناحق در معرض مجازات قرار گیرند ثابت شود، تا محاکمه عادلانه به معنای حقیقی انجام پذیرد.
لذا رعایت حقوق شهروندی متهمان و بهبود اوضاع و احوال و شرایط متهمانی که در بازداشت به سر میبرند و بهرهمندی از محاکمه عادلانه ضرورت انجام این تحقیق میباشد.
در این پژوهش سعی شده است قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری با قرار بازداشت موقت در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری مقایسه شود و نقصها و ایرادات موجود در قانون و لایحه بیان شود. همچنین سعی شده است که جایگاه قرار بازداشت موقت در فقه مشخص شود.
4- سؤالات تحقیق
1) لایحه آیین دادرسی کیفری چه رویکرد جدیدی را نسبت به قرار بازداشت موقت اتخاذ کرده است؟
2) قانونگذار در لایحه آیین دادرسی کیفری تا چه حد در جهت احقاق حقوق متهم گام برداشته است؟
3) قواعد اسلام چه رویکردی را نسبت به قرار بازداشت موقت اتخاذ کرده است؟
5- فرضیات تحقیق
1) رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری ابهامزدایی و رفع نواقص مواد قانونی در خصوص قرار بازداشت موقت است.
2) قانونگذار با حذف موارد بازداشت موقت اجباری و حصری کردن موارد اختیاری آن در لایحه، گام مهمی را در جهت رعایت حقوق متهم برداشته است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


3) اسلام این قرار را تأیید کرده است.
6- هدف ها و کاربردهای تحقیق
نتیجه حاصل از این تحقیق میتواند راهگشایی برای تفسیر بهتر قوانین توسط قضات در دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب باشد. همچنین قابل استفاده برای وکلا، سازمان زندان ها و … میباشد.
از جهت کاربردی در تلاش است تا با برجسته نمودن موارد نقص و مشکلات قوانین در زمینه قرار بازداشت موقت، مقامات مسئول به ویژه مقنن را به نواقص قانونی و قضایی جلب نماید. به همین جهت این تحقیق میتواند برای نهادهای قضایی و تقنینی کشور کاربرد داشته باشد.
7- روش و نحوه‌ انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش به کار رفته در این پایان نامه استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. روش جمعآوری اطلاعات کتابخانهای است و از طریق فیشبرداری به تحقیق در کتب و مقالات و سایتهای اینترنتی و … پرداخته شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب، پژوهش حاصل شده است.
8- ساماندهی تحقیق
این پایاننامه در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول آن کلیات میباشد. بخش اول این فصل به مفهوم و سابقه تاریخی بازداشت موقت میپردازد. بخش دوم به بررسی اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن و معایب آن پرداخته است. در بخش سوم مبانی قرار بازداشت موقت مورد بررسی قرار گرفته و در بخش چهارم اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت مطرح شده است.
فصل دوم پایاننامه به قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه مربوط میشود و در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول آن مربوط به شرایط قانونی قرار بازداشت موقت میباشد و بخش دوم به بیان موارد قرار بازداشت موقت و مدت زمان این قرار پرداخته است و بخش سوم مربوط به جایگزینهای قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه میباشد.
در فصل سوم با عنوان قرار بازداشت موقت در فقه، موارد بازداشت موقت در فقه در هشت بخش تنظیم شده است که این بخشها عبارتاند از: بخش اول: بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی، بخش دوم: بازداشت موقت در سرقت، بخش سوم: بازداشت موقت در سحر و دیگر اعمال مشابه، بخش چهارم: بازداشت موقت مرتد، بخش پنجم: بازداشت موقت در فحشا، بخش ششم: بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجار و افراد محکوم به حدود الهی، بخش هفتم: بازداشت موقت در حقوق مالی و بخش هشتم: بازداشت موقت در سایر موارد.
فصل اول
کلیات
بازداشت موقت، در نظام عدالت کیفری زمانی مطرح میشود که اتهامی اقامه شده و به دلایل چندی، ظن قوی بر وقوع آن اتهام از سوی متهم وجود داشته باشد. در این زمان است که مقام تحقیق در برخی موارد چارهای جز توسل بدان، به مثابه تنها ابزار مناسب «تأمین» نمیبیند. بدیهی است چنین اقدامی از سوی مقام قضایی باید مبتنی بر تجویز قانونگذار در موارد خاص باشد و مقام مزبور با برخورداری از «صلاحیت قانونی» به آن اهتمام ورزد. با این همه، این اقدام بی هیچ تردیدی، ناقض حق آزادی بشر است که انسان به صورت ذاتی از آن برخوردار است. (الهی منش، 1391، 25) بنابراین در خصوص صدور این قرار باید دقت کافی را به عمل آورد تا حقوق افراد به ناحق پایمال نشود.
آشنایی با مفاهیم و سابقه قرار بازداشت موقت، اهداف و محاسن و معایب آن، مبانی قرار بازداشت موقت و اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت، موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.
بخش اول- مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت
در این بخش ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی قرار و بازداشت موقت پرداخته میشود و سپس سابقه تاریخی آن مورد بررسی قرار میگیرد و در آخر بازداشت موقت از دیدگاه تطبیقی و بین المللی بررسی میشود.
گفتار اول- تعاریف
فرایند دادرسی کیفری در هر نظامی از عدالت کیفری، شاهد قرارهای تأمینی است موسوم به «قرارهای تأمین کیفری». در میان این قرارها از نظر شدت، قرار بازداشت موقت جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. از اینرو آگاهی از مفهوم آن میتواند به نوعی جایگاه خطیر آن را برای شهروندان جامعه نمودار سازد. در خصوص تعریف قرار بازداشت نخست به تعریف لغوی آن پرداخته و کلمات قرار و بازداشت را بطور جداگانه معنی کرده و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی آن را که اساتید و علمای آیین دادرسی کیفری از قرار بازداشت موقت ارائه نمودهاند بیان مینماییم.
1- تعریف لغوی قرار و بازداشت
قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است. در فرهنگ معین قرار به معنی پابرجا شدن، جا گرفتن، آرامش، پایداری، صبر و شکیبایی، عهد و پیمان، حکم موقت آمده است.
در ترمینولوژی حقوق، بازداشت چنین معنی شده است: «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است». (جعفری لنگرودی، 1378، 181)
بازداشت از نظر لغوی به معنای ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس آمده است. (معین، 1383، 454)
2- بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی
قرار بازداشت، شدیدترین قرار تأمینی است که درباره متهمان اعمال میشود و موضوع آن سلب آزادی است. علما و استادان حقوق، بنابر ارزیابی و سلیقه خود، تعریفی از بازداشت ارائه داده اند که هریک از این تعاریف میتواند راهگشا باشد. پروفسور گارو می نویسد:
«توقیف عبارت از این است که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن، در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد». (گارو، ۱۳۸۰ ، ۲۹۵)
در تعریف دیگر، «بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح». (آشوری، ۱۳۸8،204)
و نیز گفته شده است:
«منظور از بازداشت، در توقیف نگاهداشتن متهم در طول تمام و یا قسمتی از جریان تحقیق مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد و هرچند کلیه قرارهایی که جنبه مالی دارند، مانند اخذ کفیل وسپردن وثیقه، اگر متهم قادر به انجام آن نباشد، به بازداشت متهم منجر میشود و نتیجه آن با بازداشت موقت یکی خواهد بود، لیکن در بازداشت موقت، با وجود امکان معرفی کفیل و سپردن وثیقه، باز هم متهم باید در بازداشت به سر برد». ( آخوندی، ۱۳84، ۱۵۴)
به نظر میرسد، در تعریف بازداشت موقت میتوان گفت: «بازداشت موقت عبارت است از، نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی و یا امحاء آثار جرم است، و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد». (آریان پور، 81، 7)
این تعاریف به روشنی بیانگر تفاوتهای آشکار بین بازداشت و حبس میباشد. به عبارتی هرچند در فرآیند بازداشت و حبس، وصف سلب آزادی تن و محدودیت ورود و خروج مشهود و ملموس است، با وجود این، این دو از چندین جهت متفاوت اند:
– توقیف، مقدم بر حبس است و ممکن است به حبس منجر شود یا نشود.
– مدت توقیف، معمولاً و نسبتاً کوتاهتر از مدت حبس است.
– در توقیف، شخص بازداشت شده بلاتکلیف و در حال انتظار است، ولی درباره محبوس از پیش تعیین تکلیف شده است.
– توقیف شامل متهم و مظنون به ارتکاب جرم است، اما حبس برای محکوم میباشد.
گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
بازداشت و حبس نه به شکل کنونی، بلکه به شکل ابتدایی آن در دوران باستان نیز وجود داشته است. افلاطون دو نوع زندان را پیشنهاد کرده بود که یک نوع آن به متهمان اختصاص داشت و نوع دیگر مختص محکومان بود که خود به اقسام و طبقات مختلفی تقسیم میشود.
در اروپای قرون وسطی و تا پیش از تحقق انقلاب کبیر فرانسه، به علت وجود نظام تفتیشی و به ویژه به موجب مقررات فرمان بزرگ کیفری اوت 1670 (تدوین شده به دستور لویی چهاردهم) بازداشت متهمان مرسوم و آزادی آنان قبل از محاکمه امری استثنایی بود. اگرچه با انقلاب فرانسه و تحت تأثیر فلاسفه عصر روشنگری، رویه اتهامی که در آن تا حدودی از بازداشت قبل از محاکمه اجتناب میشد معمول گردید و به ویژه شکنجه ملغی شد، با این همه با به قدرت رسیدن ناپلئون بناپارت و تدوین کد تحقیقات جنایی 1808، بازداشت متهمان چه در امور جنحه و چه در امور جنایی مجدداً الزامی شد. قاضی تحقیق به موجب مقررات مندرج در کد 1808 فقط مجاز بود، پس از صدور قرار بازداشت و آن نیز در صورتی که متهم ولگرد نبوده و فاقد سابقه کیفری باشد، با اخذ وثیقه او را آزاد کند. این موضوع، سبب شد ناپلئون قاضی تحقیق را، پس از خود، با لحاظ سایر اقتدارات او، مقتدرترین شهروند فرانسوی تلقی کند. (آشوری، 1388، 207)
در حقوق روم، به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می شود، سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است، یعنی ممکن بود متهم به محافظان شهر، قضات شهر مجاور، یا حتی به شهروندان عادی سپرده شود. در مورد متهمانی که از حیثیت خاصی برخوردار بودند، در صورت لزوم، دو سرباز از آنان تا روز محاکمه در منزل حفاظت میکرد. اینگونه متهمان به آسانی قادر به اداره اموال و رتق و فتق امور زندگی خود تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه بودند. به علاوه، به موجب تأسیسی حقوقی که تا حدودی شباهت به قرار کفالت در حقوق امروزی دارد، هر متهمی حق داشت در صورت معرفی یک یا چند شهروند که حضور او را در دادگاه تضمین کنند، در غیر جرایم مشهود، تا روز محاکمه، در آزادی به سر برد. (آشوری، 1388، 206)
در ایران باستان، بازداشت متهمان، به ویژه در جرایم مهم، تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات معمول بوده است.
در حقوق اسلام نیز بازداشت احتیاطی سابقه داشته است. در کتاب احکام اسلام در زندان چنین آورده شده است: «…زندان علاوه بر این که به عنوان یکی از انواع تعزیر در اسلام به رسمیت شناخته شده که تعیین مورد و مقدار آن به حاکم واگذار شده است، در روایات و فتاوی فقیهان نیز به مواردی چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن بدهکاری که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهی سرباز میزند و باید تا پرداخت بدهی به زندان رود اشاره شده است». (شیخ احمدالوایلی، 1362، 13)
همچنین در این کتاب آمده است: «پیامبر (ص) در مدینه کسی را به اتهام قتل بازداشت کرد.» در نمونه دیگری آمده است: «پیامبر (ص) کسی را به اتهام آدم کشی یکساعت در روز زندانی کرد، آنگاه او را آزاد ساخت». (شیخ احمدالوایلی، 1362، 66و283)
بنابراین چه در صدر اسلام و چه بعدها توقیف پیش از دادرسی و محاکمه معمول بوده و دارای سابقه است. پس از مشروطیت نیز در برخی قوانین جزایی از جمله نظامنامه مجلس و توقیفگاه مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۰۷، آییننامه زندان مصوب ۱۳۴۷ و پارهای از مواد قانون مجازات عمومی توقیف پیش بینی شده است.
معهذا، در طول قرون هجدهم و نوزدهم از موارد بازداشت متهم در قوانین اکثر کشورهای جهان به تدریج کاسته شد. تا آنجا که هماکنون چنین بازداشتی از قوانین کشورهای متمدن جهان رخت بربسته است و همواره بر این امر تأکید میشود که به منظور اجتناب از آثار زیانبار آن، بازداشت قبل از محاکمه باید امری استثنایی تلقی شود. (آشوری، 1388، 207)
به هر حال، قرار بازداشت موقت به شکل کنونی و با شرایطی که وجود دارد از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه گرفته شده است و بیشتر مقررات این قرار با قانون فرانسه مطابقت دارد.
بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن ومعایب آن
در این بخش به بیان اهداف قرار بازداشت موقت پرداخته میشود و سپس به بررسی محاسن و معایب آن میپردازیم.
گفتار اول- اهداف قرار بازداشت موقت
اگرچه مقام قضایی باید حتیالامکان از جایگزینهای بازداشت موقت استفاده کند و از حبس کردن متهم امتناع ورزد، با اینهمه در مواردی تأمین عدالت و تضمین حقوق و آزادی های سایر شهروندان و به ویژه شکات ایجاب میکند که قاضی از این حربه استفاده کند. در قطعنامه ششمین کنگره بین المللی حقوق کیفری که از 27 تا 30 اکتبر 1954 در رم برگزار گردیده است «پیشگیری از فرار متهم»، «ممانعت از ایجاد خطر برای جامعه» و نیز «پیشگیری از ایجاد ممانعت در راه عدالت» از اهداف مهم بازداشت متهمان محسوب شده است. (آشوری، 1388، 211)
بر طبق ماده 32 و 132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه، جلوگیری از امحای آثار جرم و تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، جلوگیری از اعمال فشار بر شهود ا]]>