متن پایان نامه درمان بیماران

دانلود پایان نامه

نمود. فقه نیز به حقوق مجالی چنین مساعد برای بنیان نهادن ضمان براساس غرور داده است پس چرا با گزینش نظری که با حقایق عملی و سمت و سوی غالب نظام های حقوقی جهان تغایر دارد فرصتی مغتنم را برای تضمین جبران خسارت بیماران متضرر از اوضاع و احوال فریبنده از دست بدهیم؟ سازمان انتقال خون که به تنهایی عهده دار وظیفه خطیری چون تهیه و توزیع خون در ایران به شمار می رود، قطعاً در نظر مراجعان، از اعتبار ویژ های برخوردار است و همه بدون هیچ واهمه ای از خطرات آلوده بودن خون یا تجهیزات دریافت یا تزریق خون، به این سازمان مراجعه میکنند و همین اطمینان موجبات اجرای قاعد ه ی غرور را فراهم می نماید. قاعده ی غرور یکی از دارایی های ارزنده نظام حقوقی ماست، نظامی که براساس اصول4 و 167 قانون اساسی، یکی از منابع غنی خود را فقه معرفی می کند. مسؤولیت ناشی از غرور، نهادی است با قدمتی نزدیک به 14 قرن که تاکنون گرچه بسیار نوشته اند و خوانده ایم هنوز به معنای واقعی کلمه مورد استفاده حقوقدانان قرار نگرفته است.

25-2- آثار اعمال قاعده ی غرور درخصوص ضمان ناشی از انتقال خون آلوده
مطلبی که قابل طرح است. که ممکن است غیر از غار شخص دیگری نیز در انتقال خون آلوده به فرد دخیل باشد که خود چند فرض می تواند داشته باشد. فرضی است که هم سازمان انتقال خون، خون آلوده را در اختیار مرکز درمانی قرار داده است و هم پرستاری که مسؤول تزریق خون بوده تحت شرایطی حتی بدون اینکه مقصر باشد موجب ورود آلودگی به خون گردیده است. دراین صورت، سازمان انتقال خون، از این نظر که غار محسوب می شود مسؤول، تلقی میگردد. از طرف دیگر پرستار از این جهت که متلف است ضامن میباشد در این صورت کدا میک باید جبران خسارت نمایند؟ البته همین فرض، خود می تواند
به دو صورت واقع شود. صورت اول، حالتی است که در خون تعدادی میکروب وجود داشته و سازمان آنرا تشخیص نداده یا تشخیص داده، اما به خوبی میکروب زدایی نکرده است، ولی این تعداد میکروب وقتی با خون وارد بدن فرد می شود، قابلیت ایجاد بیماری را ندارد و هنگامی این قابلیت را پیدا می کند که پرستار مزبور تعداد دیگری ازهمین میکروب را به آن اضافه می نماید. یعنی عمل هر یک از آن دو، جزئی ازعلت تامه باشد. صورت دوم، حالتی است که تعداد میکروبی که هر کدام از سازمان و پرستارباعث ورود آن به خون بودند به تنهایی، جهت ایجادبیماری کافی باشد یعنی عمل هر کدام از آنها علت تامه ورود ضرر است. توضیح اینکه، بعضی از میکروب ها به گونه ای هستند که با ورود یکی از آنها به بدن تکثیر شده و ایجاد بیماری می نمایند. اما دسته دوم از میکروب ها، چنین ظرفیتی را ندارند و حتماً باید تعداد خاصی از آنها وارد بدن گردد تا ایجاد بیماری نمایند. البته این احتمال وجود دارد که بیمار در حال استفاده از آنتی بیوتیک خاصی باشد که بطور موقت مانع تکثیر میکرو بهای وارده از طریق خون آلوده گردیده اما پس از قطع این دارو سطح آن در خون پایین می آید و وضعیت بدن برای تکثیر و ایجاد بیماری مناسب می گردد.
26-2- حکم تداخل مجرای قاعده غرور و اتلاف را چگونه باید تبیین نمود؟
فقهای اسلامی در پاسخ به این سؤال به سه دسته تقسیم می شوند. نظرمشهورفقهای امامیه این است که در زیان دیده عامل و فریب دهنده ضامن خسارتی که وارد نموده اند. ( عاملی، بی تا، ص260)، (علامه حلی1419، ه. ق ص 230)، ( در میان کلیه مذاهب اسلامی، عقیده مشهور میباشد. بر این اساس فرد زیان دیده در رجوع به غار یا متلف مختار است(. مکارم شیرازی، 1410 ق، ج 2، ص 291 ) واضح است در صورتی که متضرر به یکی ازاین دو مراجعه نماید، او می تواند نسبت به میزانی از خسارت که منتسب به طرف مقابل می باشد، به وی مراجعه نماید. در صورتی که متلف که در بحث ما، مسوول تزریق خون می باشد هیچ نقشی در ورود آلودگی به خون نداشته باشد و تنها به وظیفه خویش عمل کرده است، می تواند در صورت رجوع متضرر به او، به غار سازمان انتقال خون مراجعه نماید. زیرا سازمان سبب أقوی از مباشر محسوب می شود، اما اگر در این حالت بیمار متضرر مستقیماً به سازمان رجوع نماید، ، سازمان حق رجوع به مسؤل مربوطه را ندارد( مکارم شیرازی، 1410 ه. ق. ، ج 2ص291 )زیرا در این حالت غرور رابطه عرفی میان اتلاف و فعل مباشر را قطع نموده است. به عبارت دیگر، با توجه به نظریه عمومی در بحث اجتماع سبب ومباشر (کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، 1387 ش، ص 161) در صورتی می توان هر دوشخص متلف و غار را ضامن جبران خسارت دانست که فریب غار، چنان اغواکننده نباشد که رابطه سببیت بین فعل متلف و متضرر را قطع کند، درغیراین صورت، تنها غار، ضامن جبران خسارت می باشد.
گروهی از فقها معتقدند که اصل بر اجرای قاعده اتلاف است و دلیلی براجرا نشدن و معطل ماندن آن وجود ندارد. رجوع مستقیم شخص متضرر به غاردرست نیست، چون از باب رجوع به سبب است در جایی که تلف صورت گرفته است، هر چند ظاهر ادلّه و بنای عرف و عقلا دلالت بر رجوع بی واسطه متضرر به. غار داشته باشد. )، (صاحب جواهر، ج 37، ص 145)، ( نائینی، ج 1، ص 294)، ( مصطفی خمینی، 1418 ه. ق. ، ص 403 ) در این حالت شخص حق رجوع مستقیم به غار سازمان راندارد. محقق حلی قائل به ضمان انحصاری غار می باشد و متلف در مسؤولیت دخالتی ندارد. این نظر در میان فقها طرفداری ندارد و تنها شافعی در نظر قدیم خود، بر این باور بوده است. (حسینی عاملی، 1419 ه. ق. ، ص 230 ) نظر اخیر در صورتی که متلف فقط عامل بوده و مطابق وظیفه عمل نموده باشد قابل توجیه است؛ اما در موردی که متلف، با تقصیر یا بدون تقصیر عامل ورود آلودگی به خون باشد به نظر می رسد نظری که مشهور فقیهان ارائه می دهند منطقی می باشد. گرچه به طور کلی عقیده مشهور فقها، منطقی تر به نظر می رسد. مطابق این نظر اگر سازمان انتقال خون و پرستار مسوول تزریق خون، هر دو دخیل در ورود آلودگی به خون باشند به طور مشترک، ضامن خسارت وارده هستند، اما اگر سازمان مزبور خون آلوده را در اختیار مرکز درمانی قرار داده باشد و پرستار بدون اینکه دخالتی در ورود مجدد آلودگی به خون داشته باشد وبدون اطلاع از آلوده بودن آن اقدام به تزریق آن نموده باشد سازمان، به عنوان غاربه تنهایی مسوول جبران خسارت می باشد، زیرا رابطه عرفی میان فعل پرستار وورود خسارت در این فرض وجود ندارد. فرضی است که هم سازمان انتقال خون خون آلوده را در اختیار مرکزدرمانی قرار داده است و هم مرکز درمانی به نحوی دخیل در ورود آلودگی به خون می باشد حتی میتوان دخالت اسباب دیگری نیز در این خصوص فرض نمود. از آنجایی که غرور، از آن جهت که غار با واسطه عامل ورود خسارت می باشد، نوعی تسبیب می باشد و از طرف دیگر عمل مرکز درمانی در ورود. خسارت نیز مشمول حالت تسبیب قرار می گیرد بحث تعدد اسباب در ورود خسارت در این فرض مطرح می باشد و باید با پذیرش یکی از نظریات مطرح شده در بحث تعدد اسباب، سبب یا اسباب مسؤول را شناسایی نمود. البته باید در نظر داشت برخلاف سایر اسباب غرور برای آنکه موجب ضمان دانسته شود نیازمند مدخلیت عنصر تقصیر نیست و صرف ایجاد اوضاع و احوال اطمینا نآور برای مغرور، جهت اثبات غرور کفایت میکند. البته واضح است که اگر یکی از اسباب به طور عمدی، اقدام به آلوده نمودن خون کند سبب عدوانی قلمداد می شود و ضامن است. بنابراین اگر یکی از اسباب ورود خسارت، قصد فریب و اغراء داشته باشد در صورت عامدانه بودن این عمل این سبب بر دیگر اسباب، تقدم خواهد داشت.
27-2- عواقب حقوقی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از انتقال ویروس از راه وفرآورده های خونی در ایران و جهان

توجه جهانی به مشکل بیماری های عفونی منتقله از طریق خون و فراورده های مشتق از پلاسما با گزارش اولین بیمار مبتلا به ایدز و هپاتیت c، موجب عواقب حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گردید. در این پژوهش به مقایسه این عواقب در ایران و سایر کشورها پرداخته شده است. ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته: ترین شیوع ایدز و هپاتیت سی را در بین بیماران هموفیلی بیشترین مبلغ غرامت نسبت به درآمد سرانه ملی و نیز سرانه سلامت ملی و گسترده ترین محدوده زمانی تخصیص غرامت و حق شکایت را داشته است. در ایران علاوه بر پرداخت غرامت کلیه هزینه های درمان ایدز و هپاتیت بیماران جدا از سیستم موجود بیمه درمانی کشور، رایگان بوده و علی رغم رسیدن به استانداردهای جهانی اهدای خون آزمایش های غربالگری، جمع آوری و ذخیره پلاسما و فرآورده های خونی از نظر عفونت های منتقله بیمه می باشد. متعاقب تشکیل پرونده حقوقی بیماران هموفیلی صنعت بومی پالایش پلاسمای کشور تعطیل گردید. اگرچه طب نوین انتقال خون مدت زیادی نیست که در دنیای پزشکی ظهور یافته اما طی همین مدت کوتاه جایگاه بسیار مهمی در تامین نیازهای درمانی بیماران پیدا کرده است. طب انتقال خون طی دهه های اخیر به میزانی گسترش پیدا کرده است که موفقیت پزشکی امروز بدون استفاده از توانایی های آن متصور نیست. امروزه استفاده از خون و مشتقات آن شامل گلبول قرمز پلاکت، پلاسما و پروتئین های درمانی مشتق از پلاسما در درمان بسیاری از بیماری ها و روش های درمانی جایگاه ویزه و منحصر به فردی دارد. همچنین خون و مشتقات آن در نجات بیمارانی که به هر علت حجم قابل توجهی از خون خود را از ست داده نقش بلا منازعی دارند. از آنجا که به نظر نمی رسد طی آینده ای نزدیک جایگزین مناسبی برای خون و مشتقات آن یافت شود درمان بیماران در حال و آینده همچنان به خون و فراورده های حاصل از آن وابسته خواهد بود. با این وجود استفاده از خون و مشتقات آن خطراتی را نیز به همراه دارد. علاوه بر عوارض غیر عفونی انتقال خون به ویژه احتمال بروز ناسازگاری بین روهای خونی فرد دهنده و گیرنده که شایع ترین و خطرناک ترین عارضه ناشی از انتقال خون است انتقال عفونت های، ویروسی و انگلی از راه انتقال خون و مشتقات آن وجود داشته است. اگرچه با افزایش آگاهی و دانش بشر در برابر این میکروارگانیسم ها و راه های انتقال آن ها از دهه 1960 میلادی اقدامات موثری برای حذف این پاتوژن ها و لوگیری از انتقال آن ها از طریق انتقال خون و مشتقات آن به عمل آمده است ولی خطر انتقال عفونت های ناشی از انتقال خون همچنان وجود دارد. توجه جهانی به مشکل بیماریهای عفونی منتقله از طریق خون و فراورده های خونی با گزارش اولین بیمار هموفیلی مبتلا به ایدز در سال 1982 و متعاقب آن اولین بیمار هموفیلی مبتلا بهHc0056 ، باعث بروز واقب قانونی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و به دنبال ان در حال توسعه جهان گردید. این زنجیره پدیده ها در آن از دهه 1370 اغاز شد. در این پژوهش با مرور سیستماتیک 29 مقاله به دست آمده از بانک های اطلاعاتی معتبر و گزارش های منتشره عفونت های منتقله در چهار دهه گذشته به ویژه در بیماران هموفیلی و تالاسمی و مقایسه عواقب حقوقی، اقتصادی و اجتماعی آن ها و نیز تاثیر آن بر سلامت عمومی جامعه در ایران 0 کشور توسعه یافته و 2 کشور در حال توسعه، به مقایسه این عواقب در ایران و سایر کشورهای جهان پرداخته شده است.

28-2- اقدامات پیشگیرانه جهانی
اگرچه امکان انتقال عفونت های منتقله از طریق فرآورده های خونیاز مدت ها قبل مورد توجه محققان بوده است، انتقال ویروس HIV از طریق انتقال خون و فرآورده های خونی بود که توجه خاص دانشمندان و سیاست گذاران بخش سلامت را به این خطر و لزوم یافتن راه های مقابله با ان لب کرد. روش های جدید به کار گرفته شده برای شناسایی خنثی سازی و پیشگیری از انتقال عفونت هابه حدی موثر بوده است که امروزه خطر انتقال ویروس Hiv از طریق انتقال خون در مراکزی که از این روش ها استفاده می کنند به حد 1= 14/. در یک میلیون واحد انتقال خون کاهش یافته است. امروزه باگسترش روشهای دقیق غربالگری سرولوژیک (ELIsA) به عنوان مهم ترین و شایع ترین روش های غربالگری و روش مولکولی آزمایش اسید نوکلئیک (NAT) احتمال انتقال عفونت به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است. با این وجود به دلیل وجود دوره نهفتگی در بیماری های عفونی و کمی تعداد پاتوژن در ابتدای دوره بیماری و از طرف دیگر احتمال وجود پاتوژن های ناشناخته قابل انتقال از طریق خون و مشتقات آن حتی استفاده از این روش های دقیق نیز نمی تواند احتمال انتقال عفونت را به صفر برساند. البته لازم به ذکر است انجام آزمایش های غربالگری با استفاده از روش های مولکولی (NAT) هزینه های زیادی را برسازمانهای انتقال خون تحمیل می کند. به همین دلیل در حال حاضر این روش تنها در معدودی از کشورهای توسعه یافته در غربالگری کلیه واحدهای خون های اهدایی به کار می رود و لذا جزو استانداردهای ضروری اهدای خون توسط سازمان جهانی بهداشت و سازمان های بین المللی مسئوول قرار نگرفته است. در حال حاضر کشورهایی که از منابع مالی لازم برخوردار نیستند، قادر به استفاده از هیچ کدام از این روش ها نمی باشند. اگر چه سازمان جهانی بهداشت تاسیس سازمان های متمرکز وملی انتقال خون را یک اقدام کاملا”موثر در تهیه خون کافی و سالم می داند، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان به خصوص در میان کشورهای در حال توسعه از داشتن چنین تشکیلاتی محروم هستند. این کشورها برای تهیه خون و مشتقات آن هم چنان به بانک های خون پراکنده و عمدتا” وابسته به بخش خصوصی متکی هستند. گزارش های منشر شده بیانگر ان است که سلامت خون و مشتقات ان در این کشورها در مخاطره است و بیماران نیازمند در این کشورها از دسترسی به خون کافی و سالم محروم هستند طبق اطلاعات منتشرشده درحال حاضر حدود 18000 بیمار تالاسمی و 6500 بیمار هموفیل در ایران زندگی می کنند که درمان آن ها تحت حمایت کامل وزارت بهداشت قرار دارد و خون و فراورده های حاصل از آن مورد نیاز این بیماران به صورت رایگان در اختیار آن ها قرار می گیرد. بر خلاف بیماران تالاسمی که نیاز عمده آنها با فراهم کردن گلبول های قرمز از طریق سازمان انتقال خون ایران تامین می شود، نیاز اصلی درمانی بیماران هموفیل، مصرف فاکتورهای انعقادی کنسانتره مشتق از پلاسما می باشد و کاربرد درمانی کرایو و یا پلاسما رو به کاهش است. اگرچه استفاده از فاکتورهای انعقادی کنسانتره تحول عظیمی در درمان بیماران هموفیل ایجاد نمود ولی گزارش های مربوط به الوده شدن بیماران هموفیل به ویروس های HIv، HBVوHcv متعاقب دریافت فرآورده های آلوده به این ویروس ها در دهه 1980، نگرانی های بسیار زیادی را در موردسلامت این فرآورده ها ایجاد کرد. این گزارشها آغازگر تحولات بسیار و عمدتاً مثبت در نظام های انتقال خون کشورها و صنایع دارو سازی تولید کننده این داروها پلاسماهای اهدایی و همچنین به کار گیری ر شد. این تحولات عمدتاً شامل به کارگیری اقدامات زیر بنایی در جهت انتخاب داوطلبان اهداء، غربالگری خون ها و وش های ویروس زدایی در تولید فرآوردههای خونی.

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیقتوسعه اقتصادی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

29-2- شیوع عفونت های منتقله درمصرف کنندگان مکرر خون و فرآورده های خونی
گزارش های منتشرشده نشان دهنده آن است که در دهه 1990 درصد قابل توجهی از بیماران هموفیلی در کشورهای توسعه یافته به دلیل استفاده از فاکتور های انعقادی آلوده، به ویروس HIV مبتلا شدند. طبق اطلاعات منتشر شده در سال 2002، در کشورهای انگلستان 32%، ژاپن 45%، فرانسه و امریکا50% و دانمارک 64% از بیماران هموفیلی به ویروس HIV آلوده شده اند. میزان شیوع آلودگی به ویروس HCV در بیمارانی که خون و یا مشتقات آن را به صورت مکرر استفاده کرد ه اند، بسیار بالاتر از شیوع آلودگی به ویروس های HIV ویا HBV است. این میزان در سال 2002 در کشور های انگلستان 46% ژاپن 52% فرانسه 65% و امریکا 29% در بیماران هموفیلی بوده است. اگر چه تاکنون گزارش جامع و مستندی از میزان آلودگی بیماران هموفیل در ایران به ویروس HIV منتشر نشده است، ولی براساس گزارش های موجود، شیوع سرولوژی مثبت HCV، HIV، HBSAgدر 3166 بیمار تالاسمی درایران تا سال 2006 به ترتیب 4/22%، و 1% بوده است، این شیوع در 920 بیمار هموفیلی در ایران به ترتیب41%، 70% و 7/4% و در هموفیلی از 5543 بیمار هموفیلی ایران میزان آلودگی به HCV و HIV به ترتیب 41% و 6/3% بوده است با وجود آن که میزان شیوع بیماری هموفیلی در ایران نسبت به جمعیت عمومی کشور مشابه کشور های توسعه یافته با درآمد سرانه

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید