فایل های دانشگاهی

علل-و-عوامل-سرقت-در-استان-قم-و-راهکارهای-پیشگیرانه-آن- قسمت ۲۱

Abstract
Today’s, one of the concerns people in all countries around the world is protecting from theft and larceny of others.By the way people in our country are not an exception and always have anxiety about their properties. With olue attention worid view to the holy city of Qom as the center of Shiah world and travelling different nations of all over the world, to this city made it to the one of the most secure cities in the world of Islam in preservation of others properties.Ther fore in this thesis loy using of likrets model questionnaires , library studies and my careers experience,trying to identify the causes of and solutions to prevent theft in the Province of Qom.The main results of the empiric we focus on detecting and analyzing the robbing factors and presenting preventing solutions in the Province of Qom. The main results of the empiric studies in my thesis show that many factors affect theft , but in order factors suchas addiction, unemployment, ambitions,wrongdoer friends and non-adherence to the perpetration of theft between the perpetrates of larceny.in the prevention of theft can use various solutions in dimentious of economics aspects creating jobs for youth,unemployment in surance,and in social dimension attention to leisure youth in order to keep them away from wrongdoer friends and in police dimension increasing police patrols,motor cycle and car in exposed places of theft such as wealthy districts and retired and private places.
Key words: causes Factors,theft, Prevention.

 

The university of Qom
Faculty of pardis
A Thesis submitted in partial fulfillment of
The requirements for the degree of master of Aets in criminal law and criminology
Title:
Theft causes and sources in Qom Province and Associated Preventive Measures
Supervisor:
Dr.Adel.Sarikhani
By:
Atefi mohammad reza
Winter 2015

 

 

  1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا،(تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷) جلد دهم،ص ۴۳،۱۶ ↑

 

  1. – حسن عمید، فرهنگ عمید، چاپ اول(تهران:انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۳)،جلد سوم،ص۱۷۲۷٫ ↑

 

  1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا،(تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷) جلد دهم،ص ۵۶ ↑

 

  1. – محمد تقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶)، جلد دوم، ص ۱۴ ↑

 

  1. – علی اکبر دهخدا، جلد دهم، ص ۴۳و ۱۶ ↑

 

  1. – جعفر سجادی، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، چاپ اول(تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۵)، ص ۵۲۲ ↑

 

  1. – همان ، جا . ↑

 

  1. – همان جا، علی اکبر دهخدا، ص ۵۱، ۱۶ ↑

 

  1. – تاج زمان دانش، مجرم کیست جرم چیست، چاپ نهم، (تهران: انتشارات کیهان، اردیبهشت۱۳۸۱) ص ۷۳-۷۴ ↑

 

  1. – هدایت اله ستوده و دیگران، روان شناسی جنایی، چاپ اول، (تهران: انتشارات آواری نور، ۱۳۷۶)، ص ۱۳۸ ↑

 

  1. – شرح لمعه، شهید ثانی، جلد دوم، همان صفحه ↑

 

  1. – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ↑

 

  1. – محمود مهدوی، پیشگیری از جرم(پیشگیری رشد مدار)، چاپ اول، تهران : انتشارات سمت، پاییز ۱۳۹۰) ص ۱۹٫ ↑

 

  1. – همان، ص۲۰٫ ↑

 

  1. – فرشید چاله چاله، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، دادرسی، سال دوازدهم ، ۶۷(فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷):ص ۴۶٫ ↑

 

  1. – محمود رجبی پور، راهبردهای پیشگیری از جرم: تعامل پلیس و دانش آموزان، فصلنامه اجتماعی، سال پنجم ، ۳، ص ۱۷٫ ↑
  2. تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

  1. – شهرام ابراهیمی، جرم شناسی پیشگیری، چاپ اول، (تهران: میزان، زمستان۱۳۹۰)، ص۵۰٫ ↑

 

  1. – نفیسه متولی زاده نایینی ، پیشگیری رشد مدار- زود رس ، مطالعات پیشگیری از جرم، ۱ (بهار ۱۳۸۶): ص ۱۲۷ ↑

 

  1. – لیلا مدبر و دیگران، پیشگیری اجتماعی از جرایم زنان و دختران با تاکید بر نقش تعاملی پلیس زن در آن ، علوم اجتماعی : پلیس زن ، سال چهاردهم، ۱۳(پاییز ۱۳۸۸): ص ۱۰۸ ↑

 

  1. – علی بابا بیان و دیگران، نقش آموزش همگانی در پیشگیری از جرم، مطالعات پیشگیری از جرم ، سال هفتم، ۲۴(پاییز ۱۳۹۱): ص ۱۲٫ ↑

 

  1. – امیر حسن نیاز پور، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانون پیشگیری از جرم ، مجله حقوقی دادگستری ، ۴۵(زمستان ۱۳۸۲): ص ۱۳۸٫ ↑

 

  1. – علی صغاری، مبانی پیشگیری از وقوع جرم ، مجله تحقیقات حقوقی ، ۳۳-۳۴ ( بهار ۱۳۸۰): ص ۲۹۲٫ ↑

 

  1. – ژرژ پیکا، پیشگیری از جرایم شهر نشینی ، عزیز طوسی، ماهنامه دادرسی، سال اول، ۲ (۱۳۷۶): ص ۶۵٫ ↑

 

  1. – . علی، صدارت، حقوق جزا و جرم شناسی، تهران،دانشگاه ملی، سال ۱۳۰۴ ↑

 

  1. -. مرتضی، محسنی، تاریخ تحولات حقوق جزاء ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه ۱۰۰، سال ۱۳۵۳ ↑

 

  1. – . علی ، حجتی، کرمانی، درس‌هایی از مکتب اسلام ، صفحه ۳۰ ↑

 

  1. -. القانون الرومانی و تاریخ قانون، صفحه ۴۳ ↑

 

  1. – . منستکیو، روح القوانین، چاپ پنجم، صفحه ۳۱ ↑

 

  1. – . علی، صدارت، منبع پیشین ، صفحه ۴۷ ↑

 

  1. – . کتاب تورات، سفر خروج، باب ۲۲ ↑

 

  1. -. العقوبه فی الفقه الاسلامی ، صفحه ۱۰۲ ↑

 

  1. – . مرتضی محسنی، منبع پیشین، صفحه ۵۹- ۶۵ ↑

 

  1. – . محمدصالح، ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، صفحات ۱۵۷- ۱۵۴ سال ۷۱ ↑

 

  1. – . استانداری خراسان، منبع پیشین، صفحه ۱۴-۱۰ ↑

 

  1. – ر.ک. م بجنوردی القواعد الفقیهه ج ۲ ص ۱۸٫ ↑

 

  1. – قرآن کریم، سوره بقره ، ایه ۱۷۳ ↑

 

  1. – امینه جابر و دیگران، فروپاشی خانواده و آسیب شناسی آن، چاپ اول، (تهران: احسان، ۱۳۸۴)، ص ۸۸ ↑

 

  1. – محمد حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، الثالثه، (قم:موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیا، التراث، ۱۴۱۶)، جلد ۲۳، حدیث ۲۷۸۷۸ ↑

 

  1. – مریم رضایی، مغبوضیت طلاق در اسلام، رواق اندیشه، ۳۰ (خرداد۱۳۸۳): ص ۱۰۸٫ ↑

 

  1. – نفیسه متولی نایینی، پیشین، ص ۱۲۹ ↑

 

  1. – حسین بستان نجفی، اسلام و جامعه شناسی خانواده ، چاپ دوم،(قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پاییز ۱۳۸۵)، ص ۲۶۰٫ ↑

 

  1. – علیرضا حسنی، طلاق و اثرات روحی روانی آن بر کودکان و نوجوانان و نقش آن در گسترش بزه دیدگی ، دادرسی، ۴۸(اسفند ۱۳۸۳):ص ۲۶-۲۷ ↑

 

  1. – حسین بستانی نجفی، ص ۲۵۶٫ ↑

 

  1. – مهدی کی نیا، پژوهشی در عوامل اجتماعی طلاق، بی چا، (قم: مطبوعات دینی، ۱۳۷۳)، ۴۹۵٫ ↑

 

  1. – منصور بیرامی، خانواده و آسیب شناسی آن ، چاپ اول، (تهران: آیدین، ۱۳۸۷)، ص ۶۷٫ ↑

 

  1. – ادوار تایبر، بچه های طلاق، (توران دخت تمدن)، چاپ چهارم(تهران:خاتون، ۱۳۸۴)ص ۱۰۴و۱۰۵ ↑

 

  1. – منصور بیرامی، ص ۶۴و ۶۶٫ ↑

 

  1. – شهلا اعزازی، جامعه شناسی خانواده با تاکید بر نقش و ساختارو کارکرد خانواده در دوران معاصر، چاپ ششم، (تهران: روشنفکران و مطالعات زنان ، ۱۳۸۷) ، ص ۷۱٫ ↑

 

 1. – هوشنگ شامبیاتی، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، چاپ سیزدهم، ( تهران: انتشارات مجد، آبان ۱۳۸۴)ص ۲۲۰و ۲۲۱ ↑

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *