شیوه های پژوهش در تکنولوژی آموزشی، مهم و خواندنی

روش پژوهش

این پژوهش به شیوه ی شبه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل اجرا می گردد. از این رو در پژوهش حاضر دو گروه از دانش آموزان در قالب گروه های آزمایش و کنترل به ترتیب تحت تأثیر متغیرهای آموزش مبتنی بر شبیه سازی محیط های تعاملی تجربی و آموزش به روش مرسوم قرار می گیرند. ضمن اینکه در ابتدای آزمایش، از هر دو گروه پیش آزمونی مرتبط با متغیرهای وابسته ی مورد نظر پژوهش به عمل می آید و در انتهای مطالعه نیز پس آزمونی از همان متغیرها صورت می گیرد.

جدول 1-3: دیاگرام طرح پژوهش
گروه پیش آزمون متغیر مستقل پس آزمون
آزمایش T1 X T2
کنترل T1 T2

 

 

3-3 جامعه و نمونه آماری:

جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده ی کلیه ی دانش آموزان نوجوان سنین 13 تا 16 سال هستند که جهت آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به یکی از آموزشگاه های زبان انگلیسی در سطح شهر کرمانشاه در نیمه اول سال تحصیلی 93-92 مراجعه می کنند. با توجه به متغیر بودن تعداد این فراگیران امکان مشخص نمودن جامعه ی آماری آنان امکان پذیر نیست. به منظور تعیین نمونه نیز از روش نمونه گیری «نمونه های در دسترس» استفاده گردید بدین منظور از بین کلاس‌های موجود در یکی از آموزشگاه های زبان در سطح شهر کرمانشاه 2 کلاس از بین افراد جامعه ی آماری انتخاب و به شیوه ی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. تعداد افراد نمونه در هر گروه آزمودنی 22 نفر و در مجموع 44 نفر می باشد.

]]>

Related articles