تحقیق و پایان نامه

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی …

۰۰۰/۰

تبلیغات

۳

۳٫۰۰

۰۰۰/۰

نتایج آزمون نشان داد که متغیرهای جبران خسارات، تسهیلات و خدمات مناسب و تبلیغات، به ترتیب و اولویت، به عنوان ابعاد متغیر وابسته دارای اهمیت رتبه ای می باشند.
بدین ترتیب با مشخص شدن ابعاد متغیرهای مکنون مدل مفهومی تحقیق به شکل زیر بدست می آید:
تسهیلات و خدمات مناسب
جبران خسارت
تبلیغات
شکل ۴-۳: مدل مفهومی پژوهش (برگرفته از عوامل اکتشافی)
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه
هر تحقیقی در پی دستیابی به اهدافی صورت میگیرد که نتایج آن نشاندهنده میزان دستیابی به آن اهداف می‏باشد. این تحقیق به‌منظور بررسی ” شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان ” طراحی و اجراشده است. در فصل اول کلیات پژوهش به‌طور اجمالی موردبحث قرار گرفت، در ادامه فصل اول ساختار کلی پژوهش مورداشاره قرار گرفت.
فصل دوم با بررسی همه‌جانبه متغیرهای تحقیق، تقسیم‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های صورت گرفته در این حوزه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت تا ابعاد مجهول مساله تحقیق روشن گردد.
در فصل سوم روش تحقیق حاضر مورد بررسی و تشریح واقع شد، با توجه به کمی بودن تحقیق حاضر، از ابزار پرسشنامه استفاده شد و بالطبع روایی و پایایی ابزار پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل چهارم پس از بررسی آمار توصیفی و جمعیت شناختی تحقیق، برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان ابتدا با تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مکنون شناسایی شدند و سپس با توجه به مشابهت سئوالات هر دسته، برچسب مفهومی مطلوب برای هر عنوان در نظر گرفته شد. عناوین “تسهیلات و خدمات مناسب”، ” جبران خسارت”، ” تبلیغات” و ” تسهیلات و خدمات” برای متغیرهای مکنون در نظر گرفته شد، همچنین با توجه به مطلوبیت پایایی ابزار اندازه گیری احتمال تعمیم نتایج این تحقیق وجود دارد
در این فصل ابتدا به نتایج پژوهش اشاره‌ می شود و در ادامه بحث و نتیجه‌گیری بیان می‌شود. در پایان بحث نیز محدودیت‌های پژوهش فعلی و پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آتی ارائه خواهد شد. بخش نتیجه‌گیری در تحقیقات مدیریتی نقش زیادی در غنای سطح تحقیق انجام‌شده دارد به همین این بخش باید به‌تفصیل شرح داده شود (لیندبرگ[۸۳]، ۱۹۹۴).
۵-۲-بررسی نتایج تحقیق در بخش توصیفی
هنگامی که بخش زیادی از اطلاعات کمی ‌برای تحقیق گرد آوری می‌شود، ابتدا سازمان بندی و خلاصه کردن آنها به طریقی که به صورت معنی داری قابل درک و ارتباط باشند، ضروری است. روشهای آمار توصیفی[۸۴] به همین منظور بکار برده می‌شوند. غالبا مفیدترین و در عین حال اولین قدم در سازمان داده‌ها مرتب کردن داده‌ها بر اساس یک ملاک منطقی است و سپس استخراج شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و در صورت لزوم محاسبه همبستگی میان دو دسته اطلاعات و استفاده از تحلیل‌های پیشرفته تر می باشد.
در یک جمع بندی با استفاده مناسب از روشهای آمار توصیفی می‌توان دقیقا ویژگیهای یک دسته از اطلاعات را بیان کرد. آمار توصیفی همیشه برای تعیین و بیان ویژگیهای اطلاعات پژوهش‌ها بکار برده می‌شوند
یافته‌های جدول ۴-۱ نشان داد که با توجه به جنس، ۷۳٫۳ درصد افراد نمونه مرد و ۲۱٫۷ درصد زن می‌باشند و ۵ درصد داده های منتج از آمار توصیفی، گمشده هستند
نتایج حاصل از تحلیل سن شرکت کنندگان در تکمیل پرسشنامه، نشان‌دهنده این است که ۱۶ درصد افراد در طبقه سنی زیر ۲۵ سال، ۴۷٫۶ درصد در طبقه سنی ۲۶ تا ۳۵ سال، ۱۸٫۶ درصد در طبقه سنی ۳۶ تا ۴۵ سال، ۱۷٫۲ درصد در طبقه سنی ۴۵ به بالا قرار دارند.
یافته‌های جدول ۴-۳ نشان داد که از نظر تحصیلات، ۲۳٫۹ درصد دیپلم و زیر دیپلم، ۱۳٫۱ درصد در مقطع کاردانی، ۳۸٫۳ درصد در مقطع کارشناسی و۲۴٫۷ درصد افراد دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند
یافته‌های جدول ۴-۴ نشان داد که از نظر وضعیت تأهل، ۳۸٫۱ درصد افراد نمونه مجرد و ۶۰٫۸ درصد افراد متأهل می‌باشند همچنین ۱٫۲ درصد داده ها از نوع داده های گمشده می باشند
یافته‌های جدول( ۴-۴) نشان داد که از نظر سابقه کار، ۱۶٫۱ درصد افراد نمونه کمتر از ۵ سال ،۲۷٫۸ درصد نمونه بین ۶ تا ۱۰ سال، ۳۳٫۹ درصد نمونه بین ۱۱ تا ۲۰ سال، ۲۲٫۲ درصد نمونه بیشتر از ۲۱ سال سابقه کار داشته اند.
۵-۳-نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها
در این تحقیق پس از طراحی پرسشنامه و بررسی همه جانبه ادبیات تحقیق، اقدام به شناسایی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان در آموزش و پرورش استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی شد متغیرهای جبران خسارات، تسهیلات و خدمات مناسب و تبلیغات به عنوان عوامل تاثیر گذار شناسایی شدند بدین ترتیت روایی واگرا که شاخص اصلی انجام آزمون می باشد تائید شد که با استفاده از نتایج آزمون فریدمن متغیرها به همین ترتیب اولویت بندی شدند سپس مدل اندازه گیری جهت روایی سازه ها محاسبه شد که تمامی متغیرهای مکنون با دیدگاه ها و همچنین سازه با متغیرهای مکنون به دلیل قرار داشتن بار عاملی در بازه ۱٫۹۶ تا ۱٫۹۶- معنادار می باشند.
گاه حتی اگر معیار برازش کلی مدل بیانگر ساختاری قابل قبول باشد، برآورد پارامترهای منفرد در یک مدل می تواند فاقد معنا و مغهوم باشد. بنابراین تفسیر پارامترها در تحلیل هر مدل موضوعی با اهمیت است. در این باره گام های چهارگانه زیر پیشنهاد شده است :
۱- بررسی کنید که آیا برآورد پارامترها دارای علامت مورد انتظار هستند یا خیر ؟
۲- بررسی کنید که آیا برآورد پارامترها در دامنه تغییرات مورد نظر واقع می شوند یا خیر ؟
۳- براورد پارامترها را برای تعیین معناداری آماری آن ها بررسی کنید.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...