تحقیق و پایان نامه

پژوهش دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی …

بیمه های تکمیلی درمان با ارائه خدمات گوناگون در جهت بهبود رضایت بیمه گذاران تلاش می کند.

۳۶۰

۱٫۰۰

۵٫۰۰

۳٫۲۱

۱٫۱۹۵

جایگاه و موقعیت بیمه های تکمیلی درمان بین فرهنگیان مطلوب است.

۳۶۰

۱٫۰۰

۵٫۰۰

۳٫۲۱

۱٫۱۴۸

در جدول بالا آمار توصیفی سئوالات شامل میانگین و انحراف معیار آمده است، میانگین بیشتر و انحراف معیار کمتر نشان دهنده این مساله است که متغیر (گویه) دارای وضعیت بهتری است، کمینه به معناداری کمترین مقدار طیف لیکرت (۱) و بیشینه به معنای بیشترین مقدار طیف لیکرت (۵) می باشد.
۴-۳-آمار استنباطی
آمار استنباطی، آن ‌قسمت ‌از آمار است‌ که ‌با استفاده از ‌نمونه، ‌به ‌برآورد و آزمون فرضیه ها و پاسخ به سوالات تحقیق، در خصوص پارامترهای‌ جامعه ‌می‌پردازد. تحلیل‌های ‌انجام شده در خصوص نمونه، از قطعیت ‌برخوردار نمی باشند و ‌استنباطهای نتیجه گیری شده، مشمول احتمالات‌ هستند و لذا باید مبانی‌ نظریه‌ احتمال‌، در بیان‌ آنها بکار گرفته شود‌. در واقع هدف نهایی آمار استنباطی، برآورد ویژگیهای جامعه است. در این بخش به منظور تحلیل داده های پژوهش و استنباط آماری، از تحلیل های مختلفی استفاده گردید. در مرحله نخست، به منظور شناسایی عوامل، از تحلیل عاملی اکتشافی و در مرحله دوم، به منظور پاسخ به سئوال دوم تحقیق و رتبه بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده گردید.
۴-۴-تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون
تحلیل عامل[۷۵] ، اساساً برای کاهش داده ها یا شناسایی ساختار به کار برده می شود. هدف از کاهش داده ها[۷۶] ، حذف متغیرهای اضافی از فایل داده ها، و هدف از شناسایی ساختار[۷۷]، بررسی روابط پنهان بین متغیرها است. تحلیل عاملی، مفهومی عمومی است که برای برخی از روشهای چند متغیره، با هدف خلاصه کردن داده ها، به کار گرفته می شود. این روش، به بررسی همبستگی درونی کلیه متغیرها پرداخته، و در نهایت آنها را در قالب عامل های عمومی محدودی دسته بندی مینماید. همانطور که در اکثر کتب آماری قابل مشاهده است، تحلیل عاملی به دو صورت تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی قابل اجرا است. در تحلیل عاملی اکتشافی محقق درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها است. در این مجموعه، پیش فرض اولیه پژوهش، آن است که امکان ارتباط هر متغیری با هر عاملی، وجود دارد. بعبارتی، تحلیل عاملی اکتشافی علاوه بر آنکه ارزش پیشنهاد دارد می تواند ساختار ساز و مدل ساز باشد. تحلیل عاملی (آزمون فرضیه) تعیین کننده وجود/ عدم وجود هماهنگی داده ها با ساختار عاملی معین (که در فرضیه آمده) است (خاکی، ۱۳۹۰). این تحلیل، از طریق نرم افزار SPSS قابل محاسبه و اندازه گیری است.
در این پژوهش، به منظور شناسائی متغیرهای مکنون و اطمینان از صحت مدل های اندازه گیری، و همچنین به منظور سنجش روایی از نوع واگرا[۷۸]، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
بدین منظور، ۳۰ دیدگاه مورد بررسی در سنجش شناسایی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان در نظر گرفته شد که توسط تحلیل عاملی اکتشافی، مکنون های متغیرها شناسایی شد.
لازم به ذکر است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گیری آنها به عنوان یک متغیر مکنون، بار عاملی به دست آمده باید بیش از ۳/۰ باشد (مؤمنی و آذر، ۱۳۸۵). در این پژوهش، بارهای عاملی بالاتر از ۰٫۵ شناسایی و مد نظر قرار داده شدند.
۴-۵-تحلیل عاملی اکتشافی برای عوامل درونی
۴-۵-۱- شاخص KMO و آزمون بارتلت
در تحلیل عاملی، ابتدا باید در خصوص امکان استفاده از داده های موجود، به منظور تحلیل، اطمینان حاصل شود و سپس به حصول اطمینان از کفایت نمونه گیری پرداخت.
در ابتدا به بررسی مناسب بودن داده ها به منظور تحلیل عاملی می پردازیم:
روشهای مختلفی در این خصوص وجود دارد که از جمله آنها می توان به آزمون کایزر میر، اولکین[۷۹](KMO) که مقدار آن همواره بین صفر تا یک در نوسان است، اشاره نمود. این شاخص، در دامنه صفر تا یک قرار دارد. هرچه مقدار شاخص، نزدیک به یک باشد، داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب بوده و در غیر اینصورت، نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر، چندان مناسب نمی باشند (رامین مهر و چارستاد، ۱۳۹۲).
درصورتیکه مقدار KMO، کمتر از ۵۰/۰ باشد، داده ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و درصورتیکه مقدار آن بین ۵۰/۰ تا ۶۹/۰ باشد می توان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت ولی در صورتیکه مقدار آن بزرگتر از ۷۰/۰ باشد همبستگی های موجود در بین داده ها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود.
از سوی دیگر برای اطمینان از کفایت نمونه گیری و مناسب بودن داده ها، ماتریس همبستگی هایی که پایه تحلیل قرار می گیرد بررسی می شود که نباید مقدار آن در جامعه، صفر باشد. بدین منظور از آزمون بارتلت استفاده می شود. لذا در این پژوهش نیز، از آزمون بارتلت در حصول اطمینان از کفایت نمونه گیری، استفاده گردید.
جدول(۴-۷): کفایت نمونه‌برداری(KMO)

کفایت نمونه‌برداری کیزر میر اولکین. ۰٫۹۱۵
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...