تحقیق و پایان نامه

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان- …

اکتشاف
مطالعه موردی
ارزیابی
قوم نگاری
اقدام پژوهی
شکل(۳-۱):پیاز پژوهش
باتوجه به مدل پیاز تحقیق، این پژوهش از نظر روش شناختی به شرح زیر قابل تبیین است:
نوع تحقیق و جهت گیری پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت موضوع مورد بررسی و اهداف تعیین شده از نوع تحقیقات کاربردی است. زیرا نتایج آن در شرکت بیمه کاربرد دارد. (خاکی،۱۳۹۰).
فلسفه پژوهش
تحقیق را می توان به صورت تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانین کلی، اصول یا نظریه های جدید بیانجامد و به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منتج شود، تعریف نمود . درتحقیقات عینی، ماهیت و روابط پدیده ها با کمک تجربه و آزمایش و درمحیط خارج از ذهن و در دنیای ملموس و محسوس و واقعی شناخته می شوند. تحقیقات عینی به دلیل تجربی بودن، دارای قابلیت تعمیم بیشتری بوده و معتبرترند.بنابراین پژوهش علمی صرفاً بر حدس و گمان، تجربه و الهام مبتنی نیست، بلکه هدفمند و دقیق است (پرهیزکار و آقاجانی،۱۳۹۱).
از نظر فلسفه پژوهش، این پژوهش از نوع پژوهش های با فلسفه اثبات گرایانه می‌باشد. زیرا به تائید یا اثبات عوامل موثر بر جذب بیمه گذار می پردازد.
در این تحقیق طریق روشهای آماری و تحلیل نتایج بر اساس داده های کمی حاصل از پرسشنامه ها نتایج مبتنی بر روش عینی و اثبات گرایانه به دست آمده است.
رویکردهای پژوهش
رویکرد پژوهشی مورد استفاده شامل استقراء می باشد. استقراء از نظر منطقی یعنی بر پایه و اساس آگاهی هایی که از جزءها و نمونه ها به دست می آید ، درباره “کل” جامعه قضاوت و حکم صادر کردن است. در رویکرد استقرایی پژوهشگر بر پایه مشاهدات و بررسی های جزئی که درباره نمونه ها به عمل می آورد درباره کل قضاوت می کند و آن را تعمیم می دهد(خاکی،۱۳۹۰). در تحقیق حاضر با نمونه گیری از جامعه آماری و به دست آوردن آماره های لازم، نتایج بر اساس اصول علم آمار به کل جامعه تعمیم داده شده است.
استراتژی پژوهش
برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری ، روش تحقیق پیمایشی به کار می رود و استراتژی‌ پژوهش، در قالب پژوهش های همبستگی و پیمایشی قابل بیان می‌باشد و با گردآوری اطلاعات به توصیف شرایط و نگرش می پردازد. این استراتژی، درصدد کشف واقعیتهای موجود و توصیف یک جامعه تحقیقی در زمینه توزیع یک پدیده معین می‌باشد(پرهیزکار و آقاجانی،۱۳۹۱). در این تحقیق داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و بر اساس نظرات پاسخ دهندگان به تعیین عوامل موثر پرداخته شده است.
اهداف پژوهشی
اهداف پژوهشی این تحقیق شامل توصیف و اکتشاف می باشد.تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد(خاکی،۱۳۹۰). در صورتی که محقق درباره تعداد عامل های خصیصه ها، فرضیه ای نداشته باشد،تحلیل اکتشافی و در صورتی که فرضیه موجود باشد، تحلیل تأییدی نامیده می شود(پرهیزکار و آقاجانی،۱۳۹۱).در این تحقیق به توصیف مشخصات جامعه آماری از نظر جمعیت شناختی پرداخته شده است و برای شناسایی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های درمانی، از روش تحلیل عاملی اکتشافی به شکل تلخیص داده ها استفاده شده است.
افق های پژوهش
این پژوهش از نظر افق زمانی یک پژوهش تک مقطعی است زیرا در پژوهشهای تک مقطعی، اطلاعات فقط در یک برهه از زمان جمع آوری می‌شود.
شیوه های گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات در این تحقیق با استفاده منابع علمی از جمله کتب و پایان نامه ها و پرسشنامه بسته و محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفته، انجام شده است. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از اسناد و مدارک موجود در بیمه، استفاده شده است.
به صورت خلاصه، با توجه به روند تحقیق، پژوهش حاضر از نظر جهت گیری پژوهشی، از نوع کاربردی، فلسفه پژوهش اثبات گرایی، رویکرد استقرائی، دارای استراتژی پیمایشی، با هدف اکتشاف، مقطعی و با استفاده از پرسشنامه می باشد.
۳-۳- روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها
به طور کلی روش های جمع آوری اطلاعات به دو دسته تقسیم بندی می شوند: روش های کتابخانه ای و روش میدانی. روش کتابخانه ای، شامل بررسی کتب، مقالات، پایان نامه ها، نشریات، گزارش ها و سایت های اینترنت است. از سوی دیگر، هر نوع مطالعه ای که به طور سیستماتیک، روابط را از طریق آزمون فرضیه ها پیگیری نموده و در شرایط واقعی زندگی، از قبیل شرایط حاکم بر کارخانجات، سازمان ها و نهادها بکار می رود، مطالعه میدانی نامیده می شود. در این پژوهش، برای جمع اوری اطلاعات مورد نیاز، از هر دو روش استفاده شد. منابع مورد استفاده تحقیق عبارتند از:
اطلاعات کتابخانه ای
پرسشنامه
مستندات، مدارک، گزارش ها و مکتوبات موجود در بیمه های مورد مطالعه مورد مطالعه
۳-۳-۱- اطلاعات کتابخانه ای
یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی برای جمع آوری داده و اطلاعات برای انجام تحقیق علمی، استفاده از اطلاعات مکتوب و اطلاعاتی است که از منابع کتابخانه ای جمع آوری می شود. این اطلاعات خصوصا در دو گام ابتدایی به منظور تدوین فرضیه و مفهوم سازی حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر نیز، منابع مکتوب به منظور مروری بر ادبیات و تحقیقات گذشته و دست یابی به مدل علی و معلولی اولیه مورد استفاده قرار گرفت. منابع کتابخانه ای مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
سایت های اطلاعاتی شبکه اینترنت
کتاب ها و مقالات انگلیسی
کتاب ها و مقالات فارسی
۳-۴-فرآیند تحقیق
این پژوهش، براساس یک فرآیند شش مرحله ای به شرح نمودار ٣-۱ انجام شده است.
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
مدل پیشنهادی تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...