تحقیق و پایان نامه

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های …

۲-۱۷-۲ پیشینه خارجی:

  1. ریچارد[۶۸](۱۹۷۵)، در تحقیقی نقش مشتری و شرکت بیمه گذار را متقابلا موثر دانسته است تحقیق او به نقش صرفه جویی و کم ضرر بودن بیمه گذار در فرایند تسهیل دهی بهتر خدماتی شرکت بیمه پرداخته است و بر این باور است که بیمه شونده به کیفیت ادراک شده اهمیت فراوانی می دهد.
  2. کرسبی و استفانز[۶۹](۱۹۸۷)، در تحقیقی به بررسی تاثیر پذیری رضایت مشتری بیمه های درمانی و عمر از قیمت و رضایت و کیفیت ادراک شده پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این سه عامل تاثیر مثبتی بر حفظ مشتریان و جذب مجدد آنها خواهد داشت
  3. وستبرگ[۷۰]در سال ۲۰۰۴ در مطالعه ای با هدف بررسی عوامل تعیین کننده و شرایط علی و مقدم اثرگذار بر باورها و نگرش های مصرف کنندگان و رابطه آن با تبلیغات برای کالا و خدمات، نشان دادند که دیدگاه مثبتی نسبت به تبلیغات به عنوان ابزار آگاه ساختن افراد درباره کالا و خدمات جدید به مصرف کنندگان وجود دارد. این تحقیق نشان می دهد نگرش مثبت علاوه بر رشد برند آن خدمت یا محصول در رشد فروش و خدمت خواستن از خدمت گیرنده موثر خواهد بود.

فصل سوم
(روش تحقیق)
۳-۱- مقدمه
پژوهش حاضر، که به شناسایی عوامل موثر در جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان در استان مرکزی می پردازد، از نظر هدف، تحقیق کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی- همیستگی است؛ چراکه به توصیف وضعیت متغیرها و نیز روابط میان آنها می پردازد (سرمد همکاران،۱۳۸۵). در زمینه ادبیات تحقیق و مسائل نظری مرتبط با موضوع، از منابع موجود استفاده شده است و در زمینه جنبه های علمی مرتبط با موضوع و بررسی سؤالات تحقیق، از توزیع پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات در جامعه آماری مورد نظر استفاده شده است.
۳-۲- روش تحقیق
پژوهش، فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته، به جستجو پرداخت و نسبت به آن، شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها، تحت عنوان «روش شناسی» یاد می شود (بازرگان و دیگران، ۱۳۸۵).
غالب مطالعات پژوهش یک روش یک استراتژی را نشان می دهد که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مساله، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری اند. جزئیات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق مشخص می گردد.
دستیابی به هدف های پژوهش، میسر نخواهد بود؛ مگر زمانیکه جستجوی شناخت، با روش شناسی درست، صورت پذیرد. روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی است که جستجوی علمی را رهبری می کند. از این دیدگاه، روش شناسی به عنوان شاخه ای از منطق و یا حتی فلسفه است. دیدگاهی دیگر، روش شناسی را شاخه ای از علم می داند.
روش‌های متعددی برای پژوهش، بکار برده می‌شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش‌های تحقیق، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم‌بندی‌های متفاوتی از آن به عمل آمده است.
در پیاز تحقیق، پژوهش، از چندین بُعد، مدنظر قرار داده می شود که عبارتند از: شیوه تحلیل داده ها، شیوه گردآوری داده ها، افق زمانی، اهداف پژوهش، استراتژیهای پژوهش، فلسفه پژوهش، جهت گیریهای پژوهش (دانایی فر، ۱۳۸۶). روش تحقیق حاضر در مدل پیازی طبق شکل ۳-۱ ارائه شده است:
جهت گیری های پژوهش
فلسفه های پژوهش
رویکرد های پژوهش
استراتژی های پژوهش
اهداف پژوهش
افق های پژوهش
شیوه های گرداوری داده های پژوهش
بنیادی
اثبات گرایی
رئالیسم
تئوری انتقادی
ساخت گرایی
استقرایی
قیاسی
آزمایش
عینی
پیمایش
تطبیقی
توصیف
پیش بینی
رویش نظریه
کاربردی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

You may also like...