پایان نامه های سری سوم

سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن- قسمت ۳۹

طبق جدول ۴-۸ و نمودار ۴-۷ مشخص شد که اکثریت (۷/۸۰ درصد) مادران دارای فرزند توانخواه دارای بیمه و حدود ۷/۱۸ درصد فاقد بیمه هستند. در گروه ماداران دارای کودک غیرتوانخواه نیز اکثریت داری بیمه و ۳/۳ درصد فاقد بیمه هستند.
نمودار ۴-۷: توزیع متغیر وضعیت بیمه مادران به تفکیک گروه
۴-۴ یافته های استنباطی: بررسی فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: به نظر می رسد بین سطح کیفیت زندگی (کل و ابعاد آن) مادران دارای فرزند توانخواه و غیرتوانخواه تفاوت وجود دارد.
بررسی فرضیه اول با استفاده از خرده مقیاسهای کیفیت زندگی و نمره کل به صورت جداگانه در ادامه ارائه شده است.
مولفه عملکرد جسمانی
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۴-۸، نتایج آزمون T دو نمونه مستقل نشان داد که بین سطح مولفه عملکرد جسمانی مادران دارای فرزند توانخواه و غیرتوانخواه تفاوت آماری معناداری وجود دارد (۰۰۱/۰ >p، ۱۷/۷=T). با توجه به میانگین نمرات به دست آمده مشخص شد که ماداران دارای فرزند توانخواه در مقایسه با مادران دارای فرزند سالم از نمره پایین تری در مولفه عملکرد جسمانی برخوردار هستند.
جدول ۴-۸ : مقایسه خرده مقیاس عملکرد جسمانی ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی و دارای فرزند سالم

آزمون برابری میانگین ها آزمون همگنی واریانسها میانگین گروه مولفه
p T p F
۰۰۰/۰ ۱۷/۷ ۹۴/۰ ۰۰۴/۰ ۱/۵۷ دارای فرزند توانخواه عملکرد جسمانی
۵/۷۹ دارای فرزند سالم

مولفه ایفای نقش جسمانی
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ۴-۹، نتایج آزمون T دو نمونه مستقل نشان داد که بین سطح مولفه ایفای نقش جسمانی مادران دارای فرزند توانخواه و غیرتوانخواه تفاوت آماری معناداری وجود دارد (۰۰۱/۰ >p، ۷۲/۷=T). با توجه به میانگین نمرات به دست آمده مشخص شد که ماداران دارای فرزند توانخواه در مقایسه با مادران دارای فرزند سالم از نمره پایین تری در مولفه ایفای نقش جسمانی برخوردار هستند.

You may also like...