پایان نامه های سری سوم

سایت مقالات فارسی – سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن- قسمت ۲۶

محمدی (۱۳۸۴) ضرایب آلفای کرنباخ و دونیمه سازی مقیاس عزت نفس روزنبرگ را بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز ۶۹/۰ و ۶۸/۰ و ضرایب بازآزمایی مقیاس را با فاصله یک هفته ۷۷/۰، دو هفته ۷۳/۰ و سه هفته ۷۸/۰ گزارش کردند (نقل شده در رجبی و بهلول، ۱۳۸۶).
پایایی ابزار در پژوهش حاضر
در پژوهش حاضر مقدار ضریب آلفای کرنباخ مقیاس عزت نفس روزنبرگ برابر ۷۵۳/۰ به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب و قابل قبول این ابزار می باشد.
د- مقیاس سنجش مهارتهای مقابله با استرس[۹۵] (CISS)
در این پژوهش جهت سنجش مهارتهای مقابله با استرس از پرسشنامه روش های مقابله با استرس استفاده شد. این ابزار در سال ۱۹۹۰ توسط بارکر و اندلر به منظور سنجش روش‌های مقابله افرد (نوجوانان و بزرگسالان) در موقعیت‌های فشارزا و بحرانی ساخته شد. آنها ابتدا پرسشنامه را که شامل ۷۰ ماده بود، روی ۵۵۹ دانشجوی پسر و دختر اجرا کردند. سپس با استفاده از تحلیل عاملی، داده‌ها را تفسیر و سه روش مقابله‌ای عمده را استخراج کردند:”مقابله مسأله مدار”، “مقابله هیجان‌مدار” و “مقابله اجتناب‌مدار”. پارکر و اندلر، (۱۹۹۰) پرسشنامه را تجدید نظر کردند و به ۶۶ ماده تقلیل دادند، سپس پرسشنامه را روی ۳۹۴ دانشجو و ۲۸۴ بزرگسال اجرا کردند و در نهایت پس از تحلیل عاملی داده‌ها، مجدداً آنها را به ۴۸ ماده کاهش دادند. در حال حاضر پرسشنامه روش‌های مقابله با استرس با ۴۸ ماده از ابزارهای قابل اعتماد برای سنجش روش‌های مقابله به حساب می‌رود. هر کدام از روش‌های مقابله، یک مقیاس جداگانه با ۱۶ ماده دارد. البته مقیاس روش مقابله اجتناب‌مدار دارای دو خرده مقیاس[۹۶] می‌باشد: روی آوردن به اجتماع و روی آوردن به فعالیت ها، هر کدام با ۸ ماده (نقل شده در زایدنر و اندلر، ۱۹۹۶)
هر کدام از ماده‌های پرسشنامه روش‌های مقابله با استرس دارای ۵ گزینه است که آزمودنی بایستی یک گزینه را علامت بزند. دامنه پاسخ هر سوال از “یک” تا “پنج” می باشد.گزینه “یک” نشان می‌دهد که آزمودنی هرگز چنین عملی را انجام نمی‌دهد و گزینه “پنج” نشان‌دهنده این است که آزمودنی چنین عملی را بسیار زیاد انجام می‌دهد. گزینه های “دو” ،”سه”، “چهار” به ترتیب به معنی “به ندرت”، “گاهی اوقات” و “اغلب اوقات” می‌باشد (بهرامی، ۱۳۷۶؛ طباطبائی، ۱۳۷۷ نقل شده در احمدزاده، ۱۳۹۲).
جدول ۳-۴:توزیع گویه‌های پرسشنامه روش‌های مقابله با استرس به تفکیک مولفه ها

مولفه ها تعداد سوالات شماره سوال
مساله مدار ۱۶ ۱-۲-۶-۱۰-۱۵-۲۱-۲۴-۲۶-۲۷-۳۶-۳۹-۴۱-۴۲-۴۳-۴۶-۴۷
هیجان مدار ۱۶ ۵-۷-۸-۱۳-۱۴-۱۶-۱۷-۱۹-۲۲-۲۵-۲۸-۳۰-۳۳-۳۸-۴۵
اجتناب مدار ۱۶ ۳-۴-۹-۱۱-۱۲-۱۸-۲۰-۲۳-۲۹-۳۱-۳۲-۳۵-۳۷-۴۰-۴۴-۴۸

روایی پرسشنامه ی راه های مقابله با استرس
پرسشنامهCSII در سال ۱۹۹۰ توسط بارکر و اندلر به منظور سنجش روش‌های مقابله افرد (نوجوانان و بزرگسالان) در موقعیت های فشارزا و بحرانی ساخته شد. آنها ابتدا پرسشنامه را که شامل ۷۰ ماده بود، روی ۵۵۹ دانشجوی پسر و دختر اجرا کردند. سپس با استفاده از تحلیل عاملی، داده‌ها را تفسیر و سه روش مقابله‌ای عمده را استخراج کردند.”مقابله مسأله مدار”، “مقابله هیجان‌مدار” و “مقابله اجتناب‌مدار”. پارکر و اندلر، (۱۹۹۰) پرسشنامه را تجدید نظر کردند و به ۶۶ ماده تقلیل دادند، سپس پرسشنامه را روی ۳۹۴ دانشجو و ۲۸۴ بزرگسال اجرا کردند و در نهایت پس از تحلیل عاملی داده‌ها، مجدداً آنها را به ۴۸ ماده کاهش دادند. در حال حاضر پرسشنامه CSII با ۴۸ ماده از ابزارهای قابل اعتماد برای سنجش روش‌های مقابله به حساب می‌رود.
پایایی پرسشنامه ی راه های مقابله با استرس
نیک راهان و همکاران (۱۳۹۰) در مطالعه خود میزان پایایی (آلفای کرنباخ) هر یک از راهکارهای مقابله ای مسأله مدار، هیجان مدار و اجتنابی را به ترتیب برابر ۸۷/۰، ۷۸/۰ و ۶۸/۰ گزارش دادند.
پایایی ابزار در پژوهش حاضر
در پژوهش حاضر مقدار ضریب آلفای کرنباخ سه مهارت مقابله مسأله مدار، هیجان مدار و اجتناب مدار به ترتیب برابر ۸۹۹/۰، ۷۹۶/۰ و ۸۶۵/۰ به دست آمد. هر سه این ضرایب نشان دهنده پایا بودن ابزار مهارتهای مقابله با استرس می باشد.
و- پرسشنامه ویژگیهای دموگرافیک و برخی متغیرهای اصلی مورد بررسی
جهت بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی مادران برخی متغیرهای زمینه ای و متغیرهای اصلی که در چهارچوب نظری به میان آمدهاند نیز در پرسشنامه ای محقق ساخت اندازه گیری خواهد شد. برخی از این متغیرها عبارتند از:
سن و جنس و نوع معلولیت فرزند توانخواه، سن مادر، نوع خدمات دریافتی از سازمان بهزیستی، وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده، محل سکونت، شغل مادر، شغل همسر، وضعیت تأهل مادر، حمایت اجتماعی، و غیره.
۳-۷ فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...