پایان نامه های سری سوم

متن کامل – سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن- قسمت ۲۵

پس از این که هر یک از عبارتها بر اساس جدول ۳-۳ از صفر تا ۱۰۰ ارزش گذاری شد،
با توجه به جدول شماره ۳-۱، امیتاز عبارات هر زیر مقیاس را با هم جمع کرده و میانگین هر زیر مقیاس را به دست می آوریم، که عدد به دست آمده به عنوان درصد میزان سلامتی در آن بعد نیز به حساب می آید.
برای محاسبه نمره کل پرسشنامه، مجموع اعداد به دست آمده از هر زیر مقیاس، بر ۸ تقسیم می شود.
ب- پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک (NSSQ)
پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک یک ابزار خود اجرایی است که حمایت های اجتماعی کارکردی، ساختاری، عاطفی، مادی (کمک) و فقدان کل را محاسبه می کند. علاوه بر موارد فوق این پرسشنامه داده های توصیفی راجع به ارتباطات حمایتی که فرد اخیراً (یک سال اخیر) به دلایلی مختلفی از دست داده در اختیار ما قرار می دهد که از طریق آنها به راحتی می توانیم به تغییر و تحولاتی که در نظام حمایتی فرد ایجاد شده است پی ببریم (نوربک و همکاران، ۱۹۸۱ نقل شده در علیپور و همکاران، ۱۳۸۸). مقیاس نوربک نسبت به سایر ابزارهای سنجش حمایت اجتماعی ارجح است زیرا دامنه وسیعی از سازه ها، مفاهیم و همچنین انواع کارکردی و ساختاری حمایت اجتماعی را در بر می گیرد و به خوبی آنها را می سنجد و یک ابزار عمومی برای سنجش حمایت اجتماعی می باشد (جلیلیان، ۱۳۸۷ نقل شده در علیپور و همکاران، ۱۳۸۸).
روش اجرا و نمر گذاری پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک
از آنجایی که پرسشنامه NSSQ از نوع Summative نیست، یا به عبارتی نمره کل از آن استخراج نمی شود، بنابراین نمرات محاسبه شده در این ابزار مربوط به متغیرهای اصلی پرسشنامه می باشد که هرکدام از آنها از حاصل جمع نمره سوالاتی که به سنجش متغیر موردنظر می پردازند، به دست می آیند. در مورد متغیر حمایت اجتماعی که توسط سوال ۱ تا ۴ پرسشنامه سنجیده می شود، جهت محاسبه نمره پاسخ دهنده در مورد متغیر حمایت اجتماعی باید نمرات سوال ۱ تا ۴ را با هم جمع کنیم که دراین صورت عدد به دست آمده از جمع آنها، نمره پاسخ دهنده در متغیر حمایت اجتماعی می باشد. حمایت مادی هم از جمع نمرات بدست آمده از سوال ۵ و ۶ بدست می آید. در مورد سایر متغیرهای اصلی ابزار نیز به همین ترتیب عمل می کنیم . نحوه نمره گذاری ابزار به این صورت است که تا سوال ۶ به صورت طیف لیکرت (اصلاً تا خیلی زیاد) می باشد. به عبارت دیگر به جواب اصلاً نمره صفر(۰)، کمی (۱)، متوسط (۲)، زیاد (۳) و جواب خیلی زیاد نمره (۴) داده می شود. در سوال ۷ و ۸ با توجه به اینکه در مورد مدت زمان آشنایی و تعداد دفعات تماس فرد با منبع حمایتی می باشد، به انتخاب گزینه ای که در مورد او مصداق دارد می پردازد و با توجه به گزینه ای که انتخاب نموده به آن نمره ای تعلق می گیرد. در مورد سوال ۹ فرد با انتخاب گزینه بلی نمره (۱) و با انتخاب خیر نمره صفر می گیرد، در مورد سوال (۹الف) و (۹ب) نیز به همین صورت می باشد.
مدت اجرای این پرسشنامه آزاد بوده بدین معنا که زمان معینی برای پاسخ گویی به پرسشنامه تعیین نشده، چرا که هر چه قدر فرد پاسخ دهنده افراد بیشتری را در لیست شبکه ارتباطات شخصی خود فهرست کند به دنبال آن برای تکمیل پرسشنامه زمان بیشتری مورد نیاز می باشد. بنابراین مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل آن بستگی به تعداد افرادی دارد که فرد در لیست شبکه ارتباطات خود لیست کرده است.
محاسبه متغیرها و خرده مقیاسهای پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک
محاسبه خرده مقیاس ها
سازه های اصلی محبت، تصدیق و کمک هر کدام به طور جداگانه از طریق دو سؤال از پرسشنامه اندازه گیری می شوند. با توجه به تفاوتی که در نسخه ۱۹۹۵ نسبت به نسخه های قبلی وجود دارد (ترکیب سازه محبت و تصدیق با هم وتبدیل آنها به حمایت عاطفی)، بنابراین روی هم رفته مجموع ۴ سؤال از NSSQ حمایت عاطفی را می سنجد که شامل سؤال ۱ تا ۴ پرسشنامه می باشد.
EMO1 + EMO2 + EMO3 + EMO4 =Emotional Support (EMOSUP)
همچنین مجموع سؤالهای ۵ و ۶ به صورت حمایت مادی یا کمک بیان می شود.
AID5 + AID6 = Tangible Support (AID)
در ادامه سؤال ۷ خرده مقیاس مدت ارتباط و نیز سؤال ۸ معرف بسامد تماس می باشد. در پایان خرده مقیاس های حذف ارتباط، تعداد ارتباط حذف شده و مقدار حمایت از دست رفته به ترتیب توسط سؤال ۹ ، ۱-۹ و۲-۹ محاسبه می شوند (Norbeck et al.,1981 & Norbeck, 1995).
محاسبه متغیرهای اصلی
اولین متغیر اصلی، حمایت کارکردی کل(Total Functional Support) است که مجموع خرده مقیاس های حمایت عاطفی و حمایت مادی با هم این متغیر را می سازند.
Total Functional Support (TLFUNCT) = EMOSUP + AID
ویژگیهای شبکه ای کل یا حمایت ساختاریTotal Network Properties (TLNETWRK) ، متغیر اصلی دیگری است که از تجمع سه خرده مقیاس؛ تعداد افراد شبکه(Number Listed in Network) (NOLISTED)، مدت ارتباط(Duration of Contact) یا (DURATION) و بسامد تماس(Frequency of Contact) یا (FREQCON)، حاصل می شود.
TLNETWRK = NOLISTED + DURATION + FREQCON
روایی و پایایی پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک
پایایی و روایی این ابزار در ایران توسط جلیلیان و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب پایایی این ابزار به روش همسانی درونی بین ۸۴۴/۰ تا ۹۷۳/۰ به دست آمده و روایی آن به روش روایی ملاکی همزمان بین ۲۲۲/۰ تا ۶۲۴/۰ گزارش شده است (جلیلیان، ۱۳۸۷ نقل شده در علیپور و همکاران، ۱۳۸۸).
پایایی ابزار در پژوهش حاضر
در پژوهش حاضر مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای هر یک از مولفه های حمایت اجتماعی عاطفی، مادی، کارکردی و ساختاری به ترتیب برابر ۹۸۲/۰، ۸۷۲/۰، ۸۷۵/۰ و ۸۰۰/۰ به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب و قابل قب

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

ول ابزار حمایت اجتماعی می باشد.
ج- مقیاس عزت نفس روزنبرگ
عزت نفس زنان در این پژوهش با استفاده از مقیاس عزت نفس موریس روزنبرگ سنجیده شد. این مقیاس یک ابزار ساده و کوتاه، واجد قابلیت اعتماد (همسانی درونی و بازآزمایی) و اعتبار (همگرا و واگرا) مناسب است و برای هر گروه سنی با میزان تحصیلات در سطح پنجم ابتدایی قابل اجرا و پرمصرفترین ابزار استفاده شده برای اندازه گیری عزت نفس کلی به عنوان ارزیابی کلی شخص از ارزشمندی خود به عنوان یک انسان است (روزنبرگ، ۱۹۷۹؛ نقل شده در رجبی و بهلول، ۱۳۸۶).
این مقیاس دارای ۱۰ ماده است. پاسخ های این گویه ها به صورت موافق یا مخالف می باشد. ویژگی های روان سنجی این مقیاس در پژوهش های داخلی (پورشافعی، ۱۳۷۳؛ ثابت، ۱۳۷۵؛ ذولفقاری، ۱۳۷۷) مورد تأیید قرار گرفته است (بشارت و همکاران، ۱۳۸۱).
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج مقیاس عزت نفس روزنبرگ
جهت محاسبه نمره عزت نفس هر یک از آزمودنی ها از شیوه زیر استفاده شده است:
پاسخ موافق به هر یک از سوالات ۱ تا ۵ نمره ۱+ دریافت می کند؛
پاسخ مخالف به هر یک از سوالات ۱ تا ۵ نمره ۱- دریافت می کند؛
پاسخ موافق به هر یک از سوالات ۶ تا ۱۰ نمره ۱- دریافت می کند؛
پاسخ مخالف به هر یک از سوالات ۶ تا ۱۰ نمره ۱+ دریافت می کند؛
جهت محاسبه نمره عزت نفس هر آزمودنی، جمع جبری کل نمرات را به دست می آوریم. نمره بالاتر از صفر نشان دهنده عزت نفس بالا و نمره کمتر از صفر نشان دهنده عزت نفس پایین است. نمره ۱۰+ نشان دهنده عزت نفس خیلی بالا و نمره ۱۰- نشان دهنده عزت نفس خیلی پایین است. بنابراین هر چه نمره بالاتر باشد، به همان اندازه سطح عزت نفس بالاتر خواهد بود و برعکس (گنجی، ۱۳۸۴).
روایی و پایایی مقیاس عزت نفس روزنبرگ
رجبی و بهلول (۱۳۸۶) برای بررسی روایی واگرای مقیاس عزت نفس روزنبرگ از مقیاس وسواس مرگ استفاده نمودند. ضریب همبستگی بین این دو مقیاس برابر ۳۴/۰- به دست آمد که از لحاظ آماری معنادار بود. با توجه به نتایج این پژوهش مشخص است که مقیاس عزت نفس روزنبرگ از روایی قابل قبول برخوردار می باشد.

You may also like...