پایان نامه های سری سوم

سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن- قسمت ۱۸

جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیه ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی (آموزش پذیر، تربیت پذیر و عمیق) و مادران دارای کودک غیرتوانخواه در شهر شهرکرد. طبق آمار به دست آمده از سازمان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری تعداد کل توانخواهان ذهنی درشهرستان شهرکرد متولد سالهای ۱۳۶۴ الی ۱۳۹۲ برابر با ۱۱۲۵ نفر می باشد.
۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش نمونه مورد تحقیق عبارت است از مادارن دارای کودک توان خواه و مادارن دارای کودک غیر توانخواه یا نرمال در شهر شهرکرد می باشد. جهت انتخاب نمونه ها از دو روش نمونه گیری تصادفی (در گروه مادران دارای فرزند توانخواه) و روش نمونه گیری خوشهای تصادفی (در گروه مادران دارای کودک نرمال) استفاده شده است.
۳-۵ حجم نمونه و روش محاسبه آن
در این پژوهش حجم نمونه با توجه به حجم جامعه مادران توانخواهان ذهنی (آموزش پذیر، تربیت پذیر و حمایت پذیر) و همچنین جامعه مادران غیرتوانخواه به صورت یک به یک ازطریق فرمول کوکران با سطح خطای ۵ درصد برابر ۲۸۶ نفر محاسبه شد، که دراین پژوهش ۳۰۰ نفر(۱۵۰نفر مادران دارای فرزند توانخواه و۱۵۰ نفراز مادران دارای فرزند غیرتوانخواه) در نظرگرفته شده اس
(فرمول۳-۱)
نمونه گیری از ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی به صورت طبقهای تصادفی (سه طبقه مادران دارای فرزند توانخواه آموزش پذیر، تربیت پذیر و حمایت پذیر) و در هنگام مراجعه به مراکز متعلق به سازمان بهزیستی و در گروه مادران داری کودک غیرتوانخواه نمونهگیری به صورت خوشهای تصادفی انجام گرفت (نمونه گیری از مناطق مختلف شهر شهرکرد).
۳-۶ ابزارهای پژوهش
جهت گردآوری داده های مورد نیاز در راستای بررسی اهداف پژوهش حاضر از پرسشنامهها یا مقیاسهای زیر استفاده خواهد شد.
الف- فرم کوتاه ۳۶ سوالی کیفیت زندگی(SF-36)، روایی و پایایی
این پرسشنامه یک پرسشنامه عمومی بوده و در بیش از ۵۰ کشور دنیا و از جمله ایران ترجمه و به کار گرفته شده است. این ابزار حاوی ۳۶ سوال است و کیفیت زندگی را بر اساس سلامت جسمی و روانی در ۹ معیار ارزیابی می کند. یک معیار مربوط به تغییرات سلامت در طول یکسال گذشته است و ۴ معیار سلامت جسمی (عملکرد جسمانی، محدودیت های جسمانی، درد جسمانی و وضعیت سلامت عمومی) را می سنجند و ۴ معیار دیگر شامل عملکرد روانی-عاطفی، نقش محدودیت ها در عملکرد عاطفی، عملکرد اجتماعی و داشتن نیرو و انرژی که مربوط به سلامت روانی هستند. هر سوال از ۱ تا ۱۰۰ امتیاز می گیرد و هر معیار با جمع زدن نمرات سوالات و تعیین میانگین آن برآورد می شود. هر چقدر نمره به ۱۰۰ نزدیکتر باشد کیفیت زندگی بهتر محسوب می شود(نیکبخت نصرآبادی، ۱۳۸۷). پایایی و روایی گونه فارسی این ابزار استاندارد به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی در مطالعات قبلی مورد تأیید قرار گرفته است (۹/۰- ۷/۰ = r) (داورمنش، ۱۳۹۰).
پایایی ابزار در پژوهش حاضر
در پژوهش حاضر مقادیر ضریب آلفای هر یک از خرده مقیاسها و نمره کل کیفیت زندگی نشان داد که این ابزار از پایایی مناسب و قابل قبولی برخوردار می باشد. مقدار ضریب برای مولفه ایفای نقش جسمی، دردهای بدنی، سلامت عمومی، خستگی یا نشاط، عملکرد اجتماعی، ایفای نقش عاطفی، سلامت روانی و کل پرسشنامه به ترتیب برابر ۹۲۶/۰، ۸۰۰/۰، ۸۱۱/۰، ۸۸۲/۰، ۸۴۶/۰، ۷۳۵/۰، ۹۲۳/۰، ۸۷۸/۰ و ۹۶۳/۰ به دست آمد.
شیوه نمره گذاری پرسشنامه SF-36
این ابزار شامل بعد جسمانی (۱۰ عبارت)، ایفای نقش جسمی (۴ عبارت)، دردهای بدنی (۲ عبارت)، سلامت عمومی (۵ عبارت)، خستگی یا نشاط (۴ عبارت)، عملکرد اجتماعی (۲ عبارت)، ایفای نقش عاطفی (۳ عبارت) و سلامت روانی (۵ عبارت) است که کیفیت افراد را مورد ارزیابی قرار می دهد (عبارت شماره ۲ در هیچ یک از زیر مقیاس ها قرار نگرفته و فقط در نمره کل جمع می شود.
پائین ترین نمره در این پرسشنامه صفر و بالاترین ۱۰۰ است. امتیاز هر بعد با امتیاز عنوان ها در آن بعد مشخص می شود.
جدول ۳-۱ : ابعاد و گویه های مرتبط به پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36)

ابعاد هشتگانه تعداد عبارت شماره عبارت
عملکرد جسمانی ۱۰ ۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲
محدودیت های ایفای نقش ناشی از وضعیت سلامت جسمانی ۴ ۱۳،۱۴،۱۵،۱۶
محدودیت های ایفای نقش ناشی از مشکلات جسمانی ۳ ۱۷،۱۸،۱۹
خستگی یا نشاط
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...