پایان نامه های سری سوم

سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن- قسمت ۱۰

بهبود شمول اجتماعی و مشارکت اجتماعی
۲-۱-۱-۸ چگونگی عملکرد کیفیت زندگی
کیفیت زندگی می توان به عنوان موارد زیر نقش موثری ایفا نماید(وبستر و همکاران، ۲۰۱۱):
به عنوان مهفومی حساس،
به عنوان تعامل بین فرد و محیط فرد،
به عنوان یک سنجه پیچیده ذهنی و عینی،
به عنوان تمایز بین آنچه که یک فرد دارد و آنچه که دوست دارد داشته باشد.
ایده های نمایان شده و ایده های بعدی که از این تعاریف و توصیف های مرتبط به کیفیت زندگی ایجاد می شوند دانش ارزشمندی در خصوص موثرترین روشهای بهبود کیفیت زندگی ارائه می دهند. از طریق این ایدهها در طی زمان ایده های ما نسبت به جنبه های زندگی که برای اکثریت مردم مهم قلمداد می شوند، نقش محیط های اجتماعی و فیزیکی در کیفیت زندگی فردی، روشهای کسب کیفیت زندگی بهبود یافته برای افراد، و کسب دانش در خصوص زمان کسب چنین کیفیت زندگی بهبودیافته شکل خواهند گرفت (لی، ۲۰۰۸).
۲-۱-۱-۹ دامنه های پیشنهادی برای کیفیت زندگی
با توجه به مطالب ارائه شده کیفیت زندگی بر همه ابعاد زندگی فردی تمرکز دارد، اما زندگی می تواند جنبه های زیادی داشته باشد. متخصصان به این نتیجه رسیده اند که تمرکز نمودن بر یک یا دو جنبه خاص زندگی فردی در یک زمان آسان است تا اینکه بخواهیم کل زندگی وی را مورد توجه قرار دهیم. اگر چه نباید ویژگی کلی نگر زندگی افراد را نادیده گرفت، معمولاً مشخص نمودن اهدافی که افراد می خواهند در زندگی کسب کنند، و توصیف روشهای کسب این اهداف، هنگامی که با جنبه های حیاتی زندگی سروکار داریم آسان تر خواهد بود (همان منبع).
بیشتر محققان به این نتیجه رسیدهاند که گرچه زندگی نهایتاً به عنوان یک کل در هم تنبیده مورد بررسی قرار گیرد، اغلب مورد بررسی قرار دادن جنبه ها یا ابعاد خاص زندگی در یک زمان به صورت جداگانه عملی تر خواهد بود. علاوه بر این، اکثر محققان کیفیت زندگی به چندبعدی می بینند زیرا در نظر دارند که کیفیت زندگی متشکل از چند بعد است که می توان آنها را جداگانه و یا به صورت یک کل در نظر گرفت. در جدول ۲-۳ معمولترین ابعاد تفسر شده از جانب محققان ارائه شده است. باید تأکید نمود که این ابعاد از مهمترین قسمت های زندگی افراد قلمداد می شوند و هنگام اندازه گیری این ابعاد، سعی می شود که کل کیفیت زندگی فرد مورد بررسی قرار گیرد (برون و برون، ۲۰۰۴).
جدول ۲-۳: برخی ابعاد پیشنهادی کیفیت زندگی

درباره فرد درباره آنچه که فرد انجام می دهد درباره محیط
بهزیستی مادی
سلامت جسمی
بهزیستی روانشناختی
بهزیستی معنوی
بهزیستی اجتماعی
خود تصویری
خود تعیین گری
کار
فعالیتهای اوقات فراغت
رشد فردی
روابط بین فردی
صمیمیت
آموزش
شمول اجتماعی
حقوق
امنیت
بهزیستی جامعوی
مسکن
منابع محله
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...