پایان نامه های سری سوم

دسترسی به منابع مقالات : سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن

دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده علوم اجتماعی
گروه مددکاری اجتماعی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته مددکاری اجتماعی
عنوان:
سطح کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه وعوامل مؤثرآن
استاد راهنما:
دکتر عزت اله سام آرام
استاد مشاور:
دکترحسین یحیی زاده
پژوهشگر:
محمد للـه گانی دزکی
مهرماه ۱۳۹۳
چکیده
هدف و زمینهکیفیت زندگی ابعاد متفاوت سلامت و آسایش جسمی، روانی و اجتماعی زندگی افراد را در برداشته و متأثر از تجربه شخص و درک او از زندگی می باشد. داشتن کودک دارای بیماری مزمن برای تمامی اعضای خانواده استرسزا است و مخصوصاً برای مراقب اصلی کودک (که مادر می باشد) استرس بیشتری به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه ذهنی و تأثیر برخی عوامل بر آن طراحی شد. روششناسی: مطالعه حاضر از نوع علی مقایسهای بوده و داده های مورد نیاز به روش پیمایشی گردآوری شد. جامعه آماری شامل کلیه ماداران دارای فرزند توانخواه ذهنی (آموزش پذیر، تربیت پذیر و حمایت پذیر) و مادران دارای کودک غیرتوانخواه در شهر شهرکرد می باشد. نمونه مورد نیاز با توجه به فرمول کوکران برابر با ۲۸۶ نفر محاسبه شد: از هر گروه مادران دارای فرزند توانخواه ذهنی ۵۰ نفر (جمعاً ۱۵۰ نفر) و از بین مادران دارای کودک غیرتوانخواه نیز به صورت تصادفی ۱۵۰ نفر انتخاب شد.
یافتهها: مادران دارای فرزند توانخواه از کیفیت زندگی، عزت نفس، حمایت اجتماعی پائین تری نسبت به مادران دارای فرزند سالم برخوردار بودند. مهارت مقابله با استرس غالب در بین مادران دارای فرزند توانخواه مهارت هیجان مدار بود. عزت نفس و مهارتهای مقابله از عوامل موثر بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه بود و حمایت اجتماعی نقش تعیین کنندهای نداشت. حضور همسر، سطح تحصیلات مادر و همسر، وضعیت اقتصادی خانواده، و برخورداری از بیمه اثر مثبتی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند توانخواه داشت. بحث و نتیجه گیری: می توان با تغییر مهارت مقابله هیجان مدار در مادران به سمت مسأله مدار و همچنین ارتقاء حمایت های اجتماعی موثر، نقش به سزایی در بهبود کیفیت زندگی این گروه از مادران ایفا نمود و در این سازمان بهزیستی نقش تعیین کننده ای دارد.
کلید واژه ها: کیفیت زندگی مادران، حمایت اجتماعی، مهارتهای مقابله، عزت نفس، فرزند توانخواه.
سپاسگزاری
سپاس خداوند مهربان را که لطف بی شائبه اش شامل حالم گردید تا در این مرحله از تحصیل، ازمحضر اساتید فاضل واندیشمند گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، کسب فیض نمایم.
از استاد راهنمایم دکتر عزت اله سام آرام که از مرحله انتخاب موضوع تا پایان این نوشتار یاریگرم بودند و با نگاه نقادانه خود مرا در این امر یاری رساندند، بسیار سپاسگزارم.
از دکتر حسین یحیی زاده ، با عنوان استاد مشاوراین پایان نامه که با نکته سنجی های دقیق و بجای خود، چارچوب کلی پایان نامه را طراحی و آماده ساختند نیز کمال تشکر را دارم.
وسپاس فراوان از سایر اساتید گروه مددکاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ، ازجمله دکتر زاهدی اصل، خانم دکتر اله یاری، دکتر حسینی، دکتر پروین، وهمچنین استاد گرانقدر دکتر حریرچی توفیقی حاصل گردید تا از خرمن پربارعلم ودانش ایشان خوشه چینی کنم.
فهرست مطالب
کلیات پژوهش ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۴
۱-۴ اهدف تحقیق ۵
۱-۴-۱ هدف اصلی تحقیق ۵
۱-۴-۲ اهداف فرعی پژوهش ۵
۱-۵ سوالات تحقیق ۶
فصل ۲ ۷
۲-۱ مروریبر ادبیات پژوهش ۸
۲-۱-۱ بخش اول: کیفیت زندگی ۸
۲-۱-۱-۲ مقدمه ۸
۲-۱-۱-۳ تعاریف کیفیت زندگی ۱۱
۲-۱-۱-۴ تعاریف کارشناسانه کیفیت زندگی ۱۱
۲-۱-۱-۵ تعاریف غیرکارشناسانه ۱۲
۲-۱-۱-۶ اهداف کیفیت زندگی ۱۴
۲-۱-۱-۷ روشهای رسیدن به اهداف کیفیت زندگی ۱۴

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...