پایان نامه های سری سوم

رهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندران

 
دانشگاه پیام نور
دانشکده مدیریت،اقتصاد و حسابداری
مرکز بابل
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
رهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندران
الهام تیموری
استادراهنما:
دکترمهدی روح الامینی
استاد مشاور:
دکترسیدمحمدباقری
آبان ۱۳۹۴
اصالت نامه
اینجانب الهام تیموری دانشجوی ورودی سال ۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک گواهی می نمایم چنانچه در پایان نامه خود از فکر، ایده و نوشته دیگری بهره گرفته ام با نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم منبع و ماخذ آن را نیز در جای مناسب ذکر کرده ام. بدیهی است مسئولیت تمامی مطالبی که نقل قول دیگران نباشد بر عهده خویش می دانم و جوابگوی آن خواهم بود.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء
اینجانب الهام تیموری دانشجوی ورودی سال ۹۲ مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک گواهی می نمایم چنانچه بر اساس مطالب پایان نامه خود اقدام به انتشار مقاله، کتاب، و … نمایم ضمن مطلع نمودن استاد راهنما، با نظر ایشان نسبت به نشر مقاله، کتاب، و … و به صورت مشترک و با ذکر نام استاد راهنما مبادرت نمایم.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء
کلیه حقوق مادی مترتب از نتایج مطالعات، آزمایشات و نوآوری ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه پیام نور می باشد.
آبان ۱۳۹۴
تقدیم به
همسرودخترم
تقدیروتشکر:
پروردگارا توراسپاس که تنهاتو استادآفرینشی
بدین وسیله اززحمات بی دریغ استاد گرامی وارجمندم جناب آقای دکترمهدی
روح الامینی که زحمت راهنمایی این پایان نامه رابرعهده داشته اند کمال سپاس وتشکررادارم.

همچنین ازاستاد عالی قدر،جناب آقای دکترسیدمحمدباقری که زحمت مشاوره این پایان نامه رامتحمل شدند سپاسگزارم.
باسپاس فراوان
الهام تیموری
چکیده
هدف این پژوهش ارتباط بین رهبری معنوی ویادگیری سازمانی درصداوسیمای مرکز مازندران
می باشد.این تحقیق ازنظرهدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها توصیفی ازنوع همبستگی میباشد.جامعه آماری پژوهش حاضررا کارکنان سازمان صداوسیمای مرکزمازندران تشکیل داده اندکه ازبین آنها، ۲۳۴نفرازکارکنان سازمان صداوسیمای مازندران به روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس انتخاب شده وپرسشنامه بین آنها توزیع شده است.
روش تجزیه وتحلیل مورداستفاده دراین تحقیق،همبستگی اسپیرمن است.نتایج نشان دادکه رابطه بین رهبری معنوی ویادگیری سازمانی دروضعیت مطلوبی قراردارد.
واژگان کلیدی:رهبری معنوی، یادگیری سازمانی، صداوسیمای مازندران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مساله ۳

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...