پایان نامه های سری سوم

مقاله – رهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندران- قسمت ۵

۱٫تعیین رابطه بین رهبری معنوی وتفکر سیستمی
۲٫تعیین رابطه بین رهبری معنوی ومهارتهای فردی
۳٫تعیین رابطه بین رهبری معنوی ومدل های ذهنی
۴٫تعیین رابطه بین رهبری معنوی وچشم انداز مشترک
۱-۴- مدل مفهومی تحقیق
با توجه به هدف تحقیق، سعی شد ارتباط بین رهبری معنوی ویادگیری سازمانی مورد بررسی قرارگیرد.به طورکلی یادگیری سازمانی در چهار گروه تفکرسیستمی، مدل های ذهنی، چشم انداز مشترک، مهارتهای فردی دسته بندی گردید.
مهارتهای فردی
یادگیری سازمانی
رهبری معنوی
تفکرسیستمی
چشم انداز مشترک
مدل های ذهنی
شکل ۱–۱: مدل مفهومی تحقیق( ضیائی وهمکاران۱۳۸۷)
۱-۵-فرضیه های پژوهش
۱-۵-۱- فرضیه اصلی:
بین رهبری معنوی ویادگیری سازمانی رابطه وجوددارد.
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی:
۱٫بین رهبری معنوی وتفکرسیستمی رابطه وجوددارد.
۲٫بین رهبری معنوی ومهارتهای فردی رابطه وجوددارد.
۳٫بین رهبری معنوی ومدل های ذهنی رابطه وجوددارد.
۴.بین رهبری معنوی وچشم انداز مشترک رابطه وجوددارد.
۱-۶-متغیرهای پژوهش
الف)متغیرپیش بین:رهبری معنوی
ب)متغیر ملاک:یادگیری سازمانی،تفکرسیستمی،مهارتهای فردی،مدلهای ذهنی،چشم اندازمشترک
ج)متغیرکنترل:کارکنان صداوسیمای مرکز مازندران
د)متغیرمزاحم:شرایط کاری،سوابق تحصیلی،سابقه کاری و…
۱-۷-قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمرو موضوعی: موضوع پژوهش ارتباط بین رهبری معنوی ویادگیری سازمانی می باشدکه درحیطه مطالعاتی مدیریت دولتی واجرائی قرار دارد.
۱-۷-۲- قلمرو زمانی: پژوهش حاضر درسال ۱۳۹۴ (اردیبهشت تا شهریور۱۳۹۴)انجام خواهد گرفت.
۱-۷-۳- قلمرو مکانی: مکان پژوهش، صداوسیمای مرکز ساری می باشد.
۱-۸-تعاریف، واژه ها واصطلاحات
۱-۸-۱- تعاریف مفهومی
رهبری معنوی:دیدگاهی که درآن اعضای سازمان ،حس معناداریدرکارراتجربه می کنندودرآن زندگی شان معنادارشده ،احساس متفاوت بودن می کنند.(فرای[۱]،۲۰۰۹)
یادگیری سازمانی:توسعه وبه کاربردن دانش جدیدکه پتانسیلتغییر رفتارکارکنان راداردوسازمان رابرای دستیابی به نتایج توسعه یافته تقویت می کند.( آیدین وسی لان[۲]، ۲۰۰۹)
چشم انداز مشترک:آینده جذاب سازمان ،ارزش هاومعانی مشترک درسازمان است به بیان دیگر هدف،ماموریت ورسالت سازمان است.
تفکرسیستمی:احساس هویت،وفاداری ووابستگی کارکنان به سازمان است درواقع فردخودرا معرف سازمان می داند.
مدلهای ذهنی:مدل‌های ذهنی، عینک‌هایی هستند که ما به چشم می‌زنیم و از طریق آنها دنیا را می‌بینیم.آنچه تفاوت‌های ما را می‌سازد، قبل از تفاوت دانش و استعداد، تفاوت نگرش و مدلسازی‌هایی است که ما از تجربیات قبلی خود و از شنیده‌ها ودیده‌های دیگران انجام می‌دهیم.
مهارتهای فردی: برقراری ارتباط بین افراد سرمایه ای مهم است وبرقراری این ارتباط برای همه ضروری استچرا که اصلی ترین عامل موفقیت شرکتها، صلاحیت برقراری ارتباط کارکنان آن است.
۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی:
مدل های ذهنی: این متغیر بااستفاده از شاخص هائی که درتعریف مفهومی آن آمده است وسوالات مربوطه درپرسشنامه از سوال ۵ تا ۸ مورد سنجش قرار می گیرد.
تفکرسیستمی: این متغیر بااستفاده از شاخصهائی که درتعریف مفهومی آن آمده است وسوالات مربوطه درپرسشنامه از سوال ۱۲ تا ۱۶ مورد سنجش قرار می گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

You may also like...