پایان نامه های سری سوم

رهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندران- قسمت ۱۵

برایتجزیهوتحلیلآمارییافتهها،ازآمارتوصیفیواستنباطیاستفادهشده است. دربخشنخست،تجزیهوتحلیلتوصیفییافتههابهصورتترسیمجداول و نمودارهای فراوانیبا بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ ارائهشده است. دربخشدومبرایآمار استنباطی از آزمون همبستگیاسپیرمناستفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه
داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنا‌دارکردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهشها، کمک گرفته می‌شود. از این رو، تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش پژوهش علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که به وسیله آن کلیهفعالیتهای پژوهشی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. بنابراین، تجزیه و تحلیل داده ها جهت بررسی صحت و سقم فرضیههای پژوهش و تعمیم اطلاعات حاصل از نمونه به جامعه آماری از اهمیت خاصی برخوردار است.
در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار SPSS 22و بهمنظورتجزیهوتحلیلاطلاعات،دادههایبهدستآمدهبهدوطریق موردارزیابیقرار گرفت:
تجزیه و تحلیلتوصیفی دادهها: در این بخش،جنسیت، سن و میزان تحصیلات آزمودنی ها در قالب جداول فراوانی تلخیص و در قالب نمودار ستونی نمایش داده شد.
تجزیه و تحلیلاستنباطی دادهها: در این بخش،جهت تعمیم اطلاعات حاصل از نمونهبهجامعه آماریاز آزمون ناپارامتریضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. در این بخش، نخست آزمونکولموگروف- اسمیرنوف جهت تشخیص نرمال بودن متغیرهای پژوهش اجرا شد و مشخص گردید متغیرها از یک توزیع نرمال تبعیت نمی کنند. لذا جهت آزمون فرضیه ها از آزمونضریب همبستگی اسپیرمناستفاده شد.
۴-۲- بخش اوّل:تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها
۴-۲-۱- بررسی جنسیت آزمودنی ها:
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیّر جنسیت

جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مرد ۱۶۵ ۷۰
زن ۶۹ ۳۰
جمع کل ۲۳۴ ۱۰۰

نمودار ۴-۱: نمودار ستونی متغیّر جنسیت بر حسب درصد فراوانی
جدول فراوانی و نمودار ستونی۴-۱، فراوانی و درصد فراوانی جنسیت آزمودنی های موردمطالعه در این پژوهش را نشانمی دهند. بر این اساس،۷۰ درصد آنها مرد و ۳۰ درصد دیگر زن
می باشند. بنابراین،جنسیت اکثریت آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهشمرد (۱۶۵ نفر معادل ۷۰ درصد) می باشد.
۴-۲-۲- بررسیسن آزمودنی ها:
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیّر سن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...