رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

مدرسه، مسئولیتپذیری جمعی و خوشبینی و تأثیر آن روی عملکرد تحصیلی» دریافت که ساختار مدرسه و مسئولیتپذیری جمعی هر کدام از طریق خوشبینی تأثیر غیرمستقیم روی عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد.
خلاصه بحث و نتیجهگیری
در قلمرو نظام آموزشی کشور و نهادهای مرتبط به آن همواره ایجاد رشد هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری بین دانشجویان به عنوان یکی از مهمترین جهتگیری و اهداف محسوب میشود. با توجه به روند جهانی شدن علم، نیاز به زبان مشترک در بیان اخلاقیات، اعتماد و مشارکت اجتماعی و مسئولیتپذیری را بیش از گذشته در مراکز دانشگاهی را مهیا کرده است. از سوی دیگر وظایف مراکز دانشگاهی ترویج ارزشهای اخلاقی، سرمایه اجتماعی و احساس مسئولیتپذیری بین دانشجویان است و تا شکوفایی توانمندیهای دانشجویان فراهم شود و بستر لازم جهت رشد همه جانبه، شخصیتی، عاطفی، رفتاری و فکری آنان حاصل گردد. این درحالی است که، شناسایی قواعد رفتاری سره و ناسره در میان انسانها به یکی از دغدغه های جوامع بشری تبدیل گردیده است. کسب ارزشهایی مانند راستگویی و بیان حقیقت، حمایت از عدالت، مسئولیتپذیری، مشارکت و اعتماد اجتماعی و احترام به انسانها، منجربه پیامدهای مثبت اخلاقی در میان دانشجویان خواهد گردید. لذا هدف کلی این تحقیق بررسی و تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان دانشگاه بود. مطالب این فصل در چهار بخش ارائه شده است. بخش اول مبانی نظری مرتبط با هوش اخلاقی که شامل هوش وانواع هوش، تبیین مفهوم اخلاق، هوش اخلاقی، اصول هوش اخلاقی بوربا و لینک و کیل و فواید هوش اخلاقی میباشد. در بخش دوم مبانی مرتبط با سرمایه اجتماعی که شامل تاریخچه سرمایه اجتماعی و اهمیت آن، تئوریپردازان و تعریف آن از سرمایه اجتماعی، تعریف مفهومی سرمایه و سرمایه اجتماعی و … میباشد. در بخش سوم مبانی نظری مرتبط با مسئولیتپذیری که شامل تبیین مسئولیت و مسئولیتپذیری، مسئولیتپذیری از منظر جامعهشناختی و روانشناسی، اهمیت و جایگاه مسئولیتپذیری از منظر اسلام، مسئولیتپذیری اجتماعی، ابعاد و مؤلفه های مسئولیتپذیری میباشد و در بخش چهارم شامل ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مرتبط با مسئله است.

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
تحقیق به معنای رسیدن به حقیقت است و فرایند رسیدن به پاسخ سوال پژوهشی را شامل می‌شود. پژوهشهای رفتاری نیز رویکردی سازمان یافته و حرفه‌ای به تحقیق فراهم می‌آورد و صرفاً امر ساده‌ای که مبتنی بر کشف واقعیت‌های مورد تعلیم و تربیت باشد، نیست. هدف پژوهش رفتاری تدوین نظریه‌هایی برای تبیین پدیده‌های مجهول است. پژوهشگران مختلف، ‌مواضع مختلفی را درمورد مسائل حل نشده، اتخاذ کرده‌اند و درنتیجه رویکردهای کاملاً متفاوتی نسبت به تحقیق رفتاری داشته‌اند، ولی بیشتر آنها معتقدند برای حل مسائل و پاسخ دادن به سئوالات مجهول پژوهشی باید از روش علمی استفاده شود. روش علمی فرایند جستجوی سازمان یافته برای بررسی روابط احتمالی میان پدیده هاست و توسط نظریات، ‌فرضیه‌ها و تجارب آزمایشی هدایت می‌شود و برای اجرای درحیطه عمل پیشنهاداتی فراهم می کند.
انتخاب روش پژوهش در علوم رفتاری به هدف و شرایط، ‌امکانات و محدودیت‌ها و نیز به خود موضوع یا مسئله بستگی دارد. بنابراین پژوهشگر همواره درپی یافتن بهترین روش برای پاسخ به سئوالات و فرضیه‌های پژوهشی خود می‌باشد. در این فصل در مورد طرح تحقیق به تفصیل توضیح داده شده است. نخست توضیحاتی در مورد نوع تحقیق داده شده و سپس ابزارهای تحقیق، طرز ساختن آنها، تعیین روایی و پایایی و کنترلهایی که در ابزار تحقیق و اجرای آن صورت گرفته است تا داده های مناسب و معتبری جمع آوری شود، تشریح شدهاند. حجم نمونه ها، نحوه انتخاب آنها، روش های جمع آوری داده ها و روش های آماری که در تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتهاند، توصیف شدهاند.
3-1 نوع تحقیق
با توجه به اینکه در این پژوهش، پژوهشگر درصدد تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان دانشگاه بوده، بنابراین نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی میباشد. این تحقیق از آن جایی که به بررسی وضع موجود میپردازد، در قلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد و از آن جایی که محقق درصدد بررسی رابطه بین سه متغیر هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیتپذیری است از نوع همبستگی میباشد. تحقیق توصیفی به منظور توصیف پدیده ها یا شرایط مورد بررسی و شناخت بیشتر شرایط موجود است (سرمد و همکاران،1390). یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد.
3-2 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند”(سرمد و همکاران،1390: 178). جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 7132 نفر میباشد.
جدول (3-1): توزیع فراوانی جامعه آماری به تفکیک دانشکده
دانشکده
جامعه
دانشکده مهندسی
2246
دانشکده انسانی
1480
دانشکده علوم پایه
1571
دانشکده معماری و هنر
750
دانشکده ادبیات و زبان خارجه
1085
جمع
7132
3-3 حجم نمونه
به نظر صاحب نظران، ‌حجم نمونه، رابطه مستقیمی با واریانس جامعه دارد، یعنی هرچه پراکندگی ویژگیهای مورد مطالعه در جامعه آماری بیشتر باشد، به همان نسبت باید حجم نمونه بزرگتری انتخاب گردد. بطورکلی حجم نمونه به حجم جامعه، واریانس جامعه، سطح اطمینان، توان آماری و دقت احتمالی مورد نظر ارتباط دارد. از آنجایی که در تحقیق حاضر، واریانس جامعه آماری نامعلوم بود، انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه به منظور تعیین واریانس جامعه ضرورت داشت. به همین منظور، یک گروه 30 نفری از جامعه آماری به صورت تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه در بین آنها توزیع و پس از استخراج داده های مربوط به پاسخهای گروه نمونه مذکور، برآورد حجم نمونه جامعه، توان آزمون و برآورد واریانس جامعه، حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول حجم نمونه کوکران 258 نفر به دست آمد.
n = حجم نمونه
N = حجم جامعه
t= سطح اطمینان 95 درصد
S2= پیش برآورد واریانس
d2= دقت احتمالی مطلوب (حافظ نیا،1382).
با جایگزینی اعداد مربوطه در فرمول فوق حجم نمونه به صورت زیر محاسبه شد.
3-4 روش نمونه گیری
نمونهگیری یکی از مراحل تحقیق علمی است و به محقق این امکان را میدهد که با صرف امکانات کمتر به نتایج مطلوب دست یابد و در زمان، هزینه و نیروی کار صرفه جویی نماید و آن عبارت از “مجموعهای از نشانه ها که از یک قسمت، گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب میشود، به طوری که این مجموعه معرف کلیات یا ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر است” (نادری و سیف نراقی،1388: 109). در تحقیق حاضر چون جامعه آماری شامل چندین دانشکده است، از روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای متناسب با حجم استفاده شد. این نمونه وقتی به کار می رود که جامعه آماری دارای ساخت نامتجانس باشد، در چنین مواردی باید جامعه به طبقاتی تقسیم شود، سپس از هر طبقه به طور تصادفی یک نمونه انتخاب گردد. تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در کل جامعه آماری انتخاب میشود.
جدول(3-2) توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه به تفکیک دانشکده
دانشکده
جامعه آماری
حجم نمونه
درصد
مهندسی
2246
81
31/0
انسانی
1480
54
21/0
علوم پایه
1571
57
22/0
هنر و معماری
750
27
11/0
زبان وادبیات خارجه
1085
39
15/0
جمع
7132
258
100/0
جدول 3-2 نشان میدهد حجم نمونه برآورد شده 258 نفر بوده که در این پژوهش تعداد 257 پرسشنامه برگشت داده شد. با توجه به اینکه نرخ بازگشت پرسشنامهها 99/0 بود بر این اساس تجزیه و تحلیل آماری بر روی 257 آزمودنی انجام گرفت و توان آماری و سطح معناداری پس از تحلیل مقدماتی محاسبه و کفایت آن آزمون 92/0 برآورد گردید.
معمولاً اگر توان آماری بالای 8/0 و سطح معنی‌داری نزدیک به صفر باشد، می‌توان نتیجه گرفت که حجم نمونه کافی بوده است. در صورتی که پس از تحلیل مقدماتی توان آماری کمتر از 8/0 و سطح معنی‌داری بین 15/0- 05/0 باشد، لازم است تعدادی به حجم نمونه اضافه شود (مولوی، 1386). کفایت حجم نمونه‌ها از آنجا مشخص گردید که در اکثر موارد سطح معنی‌داری نزدیک به صفر و توان آماری بین (99/0- 8/0) را تشکیل می‌داد که این امر نشان از تأیید فرضیه ها و کفایت حجم نمونه میباشد.
بیش ترین درصد نمونه متعلق به دانشکده مهندسی با 31% و کمترین درصد نمونه متعلق به دانشکده هنر و معماری با 11% می باشد.
3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات
جهت گردآوری داده ها در این پژوهش، از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شد. بدین ترتیب که به منظور جمع آوری پیشینه و مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانهای با مراجعه به کتابها، پایاننامهها، نشریات و کتابخانههای دانشگاه و مراکز اطلاعات رسانی جهت دستیابی به آخرین دستاوردهای مطالعات، پژوهشهای انجام شده و تکمیل ادبیات تحقیق و بررسی مباحث نظری مرتبط با موضوع، استفاده شده و جهت گردآوری داده های کمی از پرسشنامه به روش میدانی استفاده گردید. در این پژوهش ازسه پرسشنامه استفاده شد.
الف) پرسشنامه هوش اخلاقی: در این پژوهش جهت اندازهگیری هوش اخلاقی دانشجویان از پرسشنامه چهل گویهای استاندارد لنینک و کیل(2011) با سه مؤلفه (راستگویی، بخشش و دلسوزی) در قالب پنج درجهای لیکرت استفاده گردید.

مطلب مشابه :  پایان نامه روانشناسی با موضوع : راهبردهای یادگیری

جدول (3-3 ) درجه بندی و نحوه ارزش گذاری گویه های پرسشنامه هوش اخلاقی
هرگز
به ندرت
بعضی اوقات
در بیشترموارد
درهمه مواقع
گویه ها
1
2
3
4
5
ارزش گذاری
جدول (3-3) نحوه توزیع سوالات پرسشنامه هوش اخلاقی را در قالب سه مؤلفه آن نشان میدهد.
جدول(3-4) انطباق سوال های پرسشنامه هوش اخلاقی با هر یک از مولفه های پژوهش
مؤلفه ها
تعداد سوال ها
شماره سوال
راستگویی
12
20-15-14-13-12-10-8-7-4-3-2-1
بخشش
4
18-9-6-5
دلسوزی
4
19-17-16-11
ب)پرسشنامه سرمایه اجتماعی: پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی در قالب 24 سوال بسته پاسخ بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت (خیلی زیاد تا خیلی کم) است. در این تحقیق، سرمایه اجتماعی را به واسطه ابعاد آن سنجیدهایم. از جمله ابعاد سرمایه اجتماعی میتوان به مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی اشاره کرد (ناهاپیت و گوشال، 1998، پوتنام، 2000).
جدول (3-5) درجه بندی و نحوه ارزش گذاری گویه های پرسشنامه سرمایه اجتماعی
خیلی کم
کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد
گویه ها
1
2
3
4
5
ارزش گذاری
جدول (3-5) نحوه توزیع سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی را در قالب مؤلفه های آن نشان میدهد.
جدول (3-6): انطباق سوال های پرسشنامه سرمایه اجتماعی با هر یک ازمؤلفههای پژوهش
مؤلفه ها
تعداد سوال ها
شماره سوال
مشارکت اجتماعی
7
1تا7
اعتماد اجتماعی
5
8 تا12
تعلق اجتماعی
6
13تا18
انسجام اجتماعی
7
19تا 25
ج) پرسشنامه مسئولیتپذیری: در قالب 42 سوال بسته پاسخ بر اساس مقیاس 5 درجهای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) است. از جمله ابعاد مسئولیتپذیری، خودمدیریتی، امانتداری، وظیفهشناسی، سازمانیافتگی و پیشرفتگرایی است.
جدول (3-7) درجه بندی و نحوه ارزش گذاری گویه های پرسشنامه مسئولیتپذیری
کاملاًمخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاًموافقم
گویه ها
1
2
3
4
5
ارزش گذاری
جدول (3-7) نحوه توزیع سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی را در قالب مؤلفه های آن نشان میدهد.
جدول(3-8) انطباق سوال های پرسشنامه مسئولیتپذیری با هر یک ازمؤلفههای پژوهش
مؤلفه ها
تعداد سوال ها
شماره سوال
خودمدیریتی
9
41-29-13-12-8-6-4-3-2
امانتداری
4
27-21-19-10
وظیفهشناسی
3
23-18-16
سازمانیافتگی
6
33-31-24-9-7-5
پیشرفتگرایی
3
30-14-1
3-6 روایی پرسشنامه
جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه استفاده گردید. روایی محتوایی این اطمینان را به وجود میآورد که مقیاس شامل یک سری موارد کافی و نمونه برای استفاده از مفهوم است. هر چه موارد معرف حیطه مفهومی که اندازهگیری میشود بیشتر باشد روایی محتوایی آن بیشتر خواهد بود (خاکی279:1387). روایی محتوایی یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. از این رو روایی محتوایی به قضاوت داوران بستگی دارد (سرمدی وهمکاران، 1387: 171). به منظور تعیین روایی محتوایی ابزار اندازهگیری این پژوهش، پرسشنامه مقدماتی به دفعات در اختیار اساتید راهنما و متخصصان این حوزه قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات آنان، اصلاحات لازم در پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت پرسشنامه نهایی تهیه و برای توزیع بین دانشجویان آماده شد. جهت تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید.

مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره سلامت اجتماعی

جدول (3-9) تحلیل ساختاری متغیرها
Chi-square
Df
IFI
CFI
NFI
RMSEA
122/149
51
90/0
90/0
86/0
087/0
نتایج نشانگر برازش نسبتاً مناسب الگو می‌باشند. شاخص خطای تقریب (RMSEA) هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد برازندگی الگو بیشتر است و در این‌جا (087/0 = RMSEA) که به صفر نزدیک است برازندگی الگو را تأیید می‌کند. شاخص نیکویی برازش (GFI) که مقدار آن باید 90/0 و بالاتر باشد در اینجا (90/0= GFI) است که برازش الگو را تأیید می‌کند. شاخص برازش هنجار شده‌ بنتلر-بونت (86/0= NFI)، شاخص برازش تطبیقی (90/0= CFI) و شاخص برازش افزایشی (90/0= IFI) نیز در صورتی که از 90/0 بیش‌تر باشند نشان‌گر برازش مناسب الگو هستند. طبق مدل، در متغیر هوش اخلاقی، مولفه درستکاری با 86/0، در سرمایه اجتماعی مولفه تعلق اجتماعی با 82/0 و در متغیر مسئولیت پذیری مولفه وظیفه شناسی با 85/0 دارای بیشترین بار عاملی بودند.
3-7 پایایی پرسشنامه
برای سنجش پایایی پرسشنامه این پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که ویژگی های مختلف را اندازهگیری میکنند بهکار میرود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال میتواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سئوالات پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با بهره گرفتن از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود (سرمد و بازرگان،1390: 169).
پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید