پایان نامه های سری سوم

راهبرد های تثبیت حدود املاک در ثبت نوین و آثار آن بر …

فصل چهارم –تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱- استفاده از سیستم کاداستر ۴۲
۴-۱-۱- جانمایی املاک برروی سیستم کاداستر ۴۳
۴-۱-۱-۱- آثارجانمایی املاک برروی سیستم کاداستر ۴۳
۴-۱-۱-۱-۱- جلوگیری ازثبت ملک بصورت معارض ۴۴
۴-۱-۱-۱-۲- جلوگیری ازثبت ملک خارج محدوده ۴۵
۴-۱-۱-۱-۲-۱- مشخص شدن دقیق ملک دردرخواست صدورسندمالکیت ۴۶
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱-درخواست صدوراسنادمالکیت قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسند ۴۶
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۲- درخواست صدوراسنادمالکیت اعیانی (‌موضوع ماده ۱۰۴ آئین نامه ثبت ) ۴۶
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۳- درخواست صدوراسنادمالکیت منازل روستایی ( بنیادمسکن ) ۴۷
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۴- درخواست صدوراسنادمالکیت موضوع ماده ۲۱ قانون ثبت ۴۷
۴-۱-۱-۱-۲-۲- ارزیابی املاک ۴۸
۴-۱-۱-۱-۲-۲-۱- ارزیابی املاک به جهت توثیق ملک نزدمراجع قضائی ۴۸
۴-۱-۱-۱-۲-۲-۲- ارزیابی املاک به جهت ترهین ۴۸
۴-۱-۱-۱-۲-۲-۳- ارزیابی املاک به جهت صدوراسنادمالکیت موضوع ماده۲۱ قانون ثبت ۴۸
۴-۱-۱-۲- تاثیرکاداستربراعمال حقوقی ثبت ۴۹
۴-۱-۱-۲-۲- تحدیدحدودماده ۲۱ قانون ثبت ۴۹
۴-۱-۱-۲-۲- افراز ۵۰
۴-۱-۱-۲-۳- درخواست تفکیک ۵۲
۴-۱-۱-۲-۴- تجمیع املاک ۵۳
۴-۱-۱-۲-۵- اجرای ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت ۵۴
۴-۱-۲- ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر ۵۶
۴-۱-۲-۱- ثبت اطلاعات مالکین ازطریق صدورسنددربانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت ۵۶
۴-۱-۲-۱-۱- ثبت اطلاعات مالک جدیدمسبوق به سابقه ثبت ۵۶
۴-۱-۲-۱-۲ – ثبت اطلاعات مالک برای اولین باردردفتراملاک وسامانه جامع املاک ۵۶
۴-۱-۲-۱-۲ – ۱ – درراستای اجرای ماده ۲۱ قانون ثبت ۵۶
۴-۱-۲-۱-۲ – ۲– قانون تعیین تکلیف اراضی فاقدسندمالکیت ۵۷
۴-۱-۲-۱-۲ – ۳– اجرای ماده ۱۳۳ بنیادمسکن صدوراسنادمالکیت منازل روستایی ۵۷
۴-۱-۲-۱-۲ – ۴- ثبت مالکیت اعیانی اجراماده ۱۰۴ مکررآیین نامه قانون ثبت ۵۸
۴-۱-۲-۱-۲ – ۵– اجرای ماده ۱۳ و ۳۹ قانون ملی شدن جنگلها ۵۸
۴-۱-۲-۲- ثبت اطلاعات مالکین از طریق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه ۵۹
۴-۲-استفاده دفاتراسنادرسمی از سیستم ثبت نوین ۶۰
۴-۲-۱- مزایای ارسال خلاصه معاملات با استفاده ازسیستم الکترونیکی ۶۳
۴-۲-۱-۱- جلوگیری ازجعل و معدوم شدن خلاصه معاملات ۶۳
۴-۲-۱-۲- ارسال آنی خلاصه معاملات ۶۳
۴-۲-۱-۳- عدم تنظیم سندمعارض ۶۴
۴-۲-۱-۴- کاهش هزینه ها ۶۴
۴-۲-۲- مزایای دریافت اوراق بهاداربا استفاده از سیستم الکترونیکی ۶۵
۴-۲-۲-۱- پیشگیری از سرقت اوراق بهادار ۶۵
۴-۲-۲-۲- عدم نیاز به تحریردستی ۶۵
۴-۲-۲-۳- تهیه اوراق با توجه به نیاز ۶۶

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...