پایان نامه های سری سوم

رابطه ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان با کمال‌گرایی در کارکنان- قسمت ۲۳

بشارت، محمدعلی (۱۳۸۴) تحلیل اکتشافی رابطه‌ی کمال‌گرایی و شخصیت، مجله علمی‌‌ پژوهش مطالعات -تربیتی و روانشناس، ی دوره ششم، شماره اول، ۹۶-۸۱
بیطرف، شبنم (۱۳۹۰) رابطه کمال‌گرایی با سبک‌های والدینی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان.فصلنامه دانشگاه شاهد. سال دوم، شماره ۴٫ صص۳۴-۴۰٫
پریسوز، اعظم،(۱۳۹۰) بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه منطقه دو شهر تهران پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
پروین جان (۱۹۹۲) روابط انسانی ترجمه‌ی جوادی و کدیور(۱۳۸۲)، انتشارات سمت.
حاجلو، نادر؛ صبحی قراملکی، ناصر؛ رهبر طارمسری، مرتضی و حقیقت گو، مرجان (۱۳۹۰). کمال‌گرایی و خودکارآمدی در پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر رشت. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ۳ (۱): ۴۸-۴۲٫
حجازی، اله. سرمد، زهره. بازرگان، عباس (۱۳۸۱). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، انتشارات: آگاه.
راس، الناُ(۱۳۹۲)روانشناسی شخصیت(نظریه‌ها و فرآیندها). ترجمه سیاوش جمالفر. تهران: موسسه نشرروان.
سارافینو، ادوارد. پی، ترجمه: گروهی از مترجمان زیر نظر میرزایی، الهه. (۱۳۹۲) “روان شناسی سلامت” تهران، انتشارات رشد.
ستوده، هدایت الله؛میرزایی، بهشته؛پازند، افسانه (۱۳۸۱)روانشناسی جنایی، تهران، انتشارات آوای نور.
سیاسی، علی اکبر (۱۳۸۶) نظریه‌های شخصیت یا مکاتب روانشناسی، چاپ پنجم، تهران دانشگاه تهران.
شاملو، سعید (۱۳۸۰) نظریه‌های شخصیت، انتشارات رشد.
شاملو، سعید(۱۳۷۸) بهداشت روانی، تهران: انتشارات رشد.
شولتزوشولتز(۱۹۹۸)نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی (۱۳۸۶)، تهران، نشرویرایش.
صاحبی لیلا، آیت‌اللهی سیدمحمدتقی. (۱۳۸۵) بررسی وضعیت سلامت روانی در کارکنان بیمارستانهای شیراز. افق دانش.; ۱۲ (۴):۲۶-۳۳
فراهانی، ابوالفضل؛ شعبانی مقدم، کیوان(۱۳۸۸). قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی با تاکید بر نگارش پایان نامه و مقاله. تهران: اندیشه‌های حقوقی.
کوشان، م؛ واقعی، س؛ (۱۳۸۲)، روان پرستاری. چاپ اول، سبزوار، نشر انتظار.
کریمی، یوسف(۱۳۷۶)روانشناسی شخصیت. تهران: موسسه نشرویرایش
کریمی، یوسف(۱۳۷۷)روانشناسی شخصیت. تهران: موسسه نشرویرایش، چاپ چهارم.
کی نیا، مهدی(۱۳۷۶)روانشناسی جنایی، جلداول. تهران: انتشارات رشد.
گروسی، میرتقی (۱۳۸۰)، رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز، نشرجامعه پژوه.
مردانی حموله مرجان، شهرکی واحد عزیز، ابراهیمی‌احترام. وضعیت سلامت روانی کارکنان پرستاری. نشریه پرستاری ایران. ۱۳۹۰; ۲۴ (۷۴):۲۸-۳۵
مطهری، مرتضی (۱۳۸۰) مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، نشر صدرا
مطهری، جمشید.(۱۳۸۰). به سوی سلامت روان. مجله‌ی معرفت. شماره‌ی ۴۶٫ صص ۲۰-۲۸٫
منصور، محمود (۱۳۸۴) روانشناسی ژنتیک، انتشارات سمت.
نجات، حمید، ایروانی، محمود. (۱۳۷۸). مفهوم سلامت روان در مکاتب روانشناسی. فصلنامه‌ی اصول بهداشت روانی. شماره‌ی سوم، سال اول، صص ۱۶۰-۱۶۶
هرمزی‌نژاد، معصومه. (۱۳۸۰). رابطه ساده و چند گانه متغیرهای عزت‌نفس، اضطراب اجتماعی و کمال‌گرایی با ابزار وجود در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
منابع لاتین
Antony, PhD, Martin (2009). When Perfect Isn’t Good Enough: Strategies for Coping with Perfectionism. Oakland, CA: New Harbinger Publications. p. 312. ISBN ۹۷۸-۱۵۷۲۲۴۵۵۹۴٫|page=
Psychology Today (May 1995). “Perfectionism: Impossible Dream”. Psychology Today
Adderholdt-Elliot, M. (1989). “Perfectionism and underachievement”. Gifted Child Today ۱۲ (۱): ۱۹–۲۱
Allen, C. (2003). “The Perfectionist’s Flawed Marriage”. Psychology Today
Arnold M. Cooper, “Introduction” in Arnold M. Cooper ed., Contemporary Psychoanalysis in America (۲۰۰۶) p. xxxiv
Brown, j. D, Dutton, K.A., & Cook, L.E (2001) Behavioral treatment of childhood social phobia. journal of conslting and clinical psychology. v.68,107.
Babuccu O, Latifoğlu O, Atabay K, Oral N, Coşan B.(2003). Sociological Aspects Of Rhinoplasty, J Aesthetic Plast Surg; 27(1):44-9
Blatt, S.J (1995). The destructiveness of perfectionism: Implications for the treatmen of depression. American Psychologist, 50, 1003 – ۱۰۲۰٫
Beall,Joe. “(۲۰۰۷)Globalization And Social Exclusion In Cities: Framing The Debate With Lessons From Africa And Asia”,LSE Development Studies Institute,Working Paper No 02- 27.
Babuccu O, Latifoglu O, Atabay K, Et Al. Sociological Aspects Of Rhinoplasty. Aesthetic PlastSurg 2003; 27: 9-44.
Caspi ,A.,Moffitt,T.E., Newman,D.L.,& Silva,P.A.(1996). Behavioral Observations At Age 3 Years Predict Adult Psychaiatrice. Disorders, Archives Of General Psychiat,Y,53,1033-1039.
Costa Jr.،P.T.& Mccrae،R.R. (2001).Gender Different In Personality Traits Across Cultures: Robust And Supervising Finding. Journals Of Personality And Social Psychology. 81.322-331.
Costa Jr.،P.T.& Mccrae،R.R.(1992).Reivsed Neo Personality Inventory (NEO-PI-R) And NEO Five Factors (NEO-FFI).Professional Manual. Odessa: Psychological Assessment Resource.
Camron, Michael Amin(2013). Importing “Beauty Culture” Into Iran In The 1920s And 1930s: Mass Marketing Individualism In The Age Of Anti Imperialism Sacrifice; Comparative StudiesOf South Asia, Africa And Middle East, 24,1.
Cattell, H.; Mead, A. (2008). “The Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF)”. The SAGE Handbook of Personality Theory and Assessment ۲: ۱۳۵–۱۵۹٫ doi:10.4135/9781849200479.n7. ISBN ۹۷۸۱۴۱۲۹۴۶۵۲۰

You may also like...