پایان نامه های سری سوم

تحقیق دانشگاهی – رابطه ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان با کمال‌گرایی در کارکنان- قسمت ۱۷

۱۷/۰

۰۲/۰

۳۳/۲۰

۲۷/۸

۰۱/۰

۴

نشانه‌های بدنی

۴۵/۰

۲۰/۰

۱۹/۰

۰۲/۰

۱۴/۲۰

۱۴/۶

۰۱/۰

۵

نارسایی اجتماعی

۴۶/۰

۲۱/۰

۲۰/۰

۰۱/۰

۰۲/۲۰

۴۵/۴

۰۱/۰

نتایج رگرسیون به روش گام به گام، جدول(۴-۷) نشان می‌‌ دهد که ابتدا برونگرایی به عنوان قویترین متغیر پیش بین وارد مدل شده و توانسته است ۱۱ درصد واریانس کمال‌گرایی کارکنان (متغیر ملاک) را تبیین کند؛ در گام دوم افسردگی به مدل اضافه شده است و این دو متغیر توانسته است ۱۶ درصد واریانس کمال‌گرایی کارکنان (متغیر ملاک) را تبیین کنند؛ وارد شدن افسردگی به مدل توانسته است ۵ درصد به تبیین واریانس کمال‌گرایی کارکنان (متغیر ملاک) کمک کند. در گام سوم اضطراب به مدل اضافه شده است و این سه متغیر توانسته است ۱۸ درصد واریانس کمال‌گرایی کارکنان (متغیر ملاک) را تبیین کنند؛ وارد شدن اضطراب به مدل توانسته است ۲ درصد به تبیین واریانس کمال‌گرایی کارکنان (متغیر ملاک) کمک کند. در گام چهارم نشانه‌های بدنی به مدل اضافه شده است و این چهار متغیر توانسته است ۲۰ درصد واریانس کمال‌گرایی کارکنان (متغیر ملاک) را تبیین کنند؛ وارد شدن نشانه‌های بدنی به مدل توانسته است ۲ درصد به تبیین واریانس کمال‌گرایی کارکنان (متغیر ملاک) کمک کند. در گام پنجم نارسایی در کنش اجتماعی به مدل اضافه شده است و این پنجم متغیر توانسته است ۲۱ درصد واریانس کمال‌گرایی کارکنان (متغیر ملاک) را تبیین کنند؛ وارد شدن نارسایی در کنش اجتماعی به مدل توانسته است ۱ درصد به تبیین واریانس کمال‌گرایی کارکنان (متغیر ملاک) کمک کند.
نمودار ۴-۴) باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی کمال‌گرایی در کارکنان، بر اساس ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان
نمودار فوق بیانگر مقادیری است که در پیش بینی کمال‌گرایی در کارکنان، بر اساس ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی) و سلامت روان نداشته اند؛ پراکندگی نقاط مشاهده شده بیانگر باقی مانده یا واریانس تبیین نشده پیش بینی کمال‌گرایی در کارکنان، بر اساس ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی) و سلامت روان است؛ به عبارتی دیگر نشانگر آن مقدار از واریانس پیش بینی کمال‌گرایی در کارکنان، بر اساس ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی) و سلامت روان تبیین نشده است و متاثر از متغیر‌ها و عوامل دیگر است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفته اند.
جدول ۴-۸) آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گام پیش بینی کمال‌گرایی در کارکنان، بر اساس ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان

گام منابع تغییرات مجموع مجذورات SS درجه آزادی
Df
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...