پایان نامه های سری سوم

متن کامل – رابطه ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان با کمال‌گرایی در کارکنان- قسمت ۱۱

۳-۷- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
از آنجایی که در این پژوهش ابعاد شخصیتی (درونگرایی و برونگرایی) وسلامت روان به عنوان متغیرهای پیش بین و کمال‌گرایی به عنوان متغیر ملاک معرفی شده است برای فرضیه اصلی از رگرسیون و در فرضیه های فرعی جهت بررسی رابطه های دو گانه از همبستگی پیرسون استفاده شده است.برای تحلیل داده‌ها با توجه به مقیاس به کار رفته برای سنجش متغیرها و فرضیه‌های پژوهش، از آزمونهای آماری پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. در ضمن کلیه عملیات آماری با استفاده نرم افزار [۱۲۴]۲۰spss تجزیه و تحلیل شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق
۴-۱- مقدمه
هدف این فصل تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده است. داده‌های به دست آمده از اجرای پژوهش با استفاده از آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار۲۰ spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در این پژوهش ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان به عنوان متغیرهای پیش بین و کمال‌گرایی در کارکنان به عنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرارگرفت؛ یک روش آماری که به‌ما این امکان را می‌دهد تا نمره یک فرد در یک متغیر را براساس نمره‌های او در متغیر دیگر یا در چندین متغیر دیگر در صورت همبسته بودن پیش‌بینی کنیم رگرسیون است.هرچقدر میزان همبستگی بیشتر باشد نمرات به‌خط رگرسیون نزدیک‌تر و در نتیجه پیش‌بینی دقیق‌تر است.زمانی که هدف پیش بینی یک متغیر ملاک ازچند متغییر پیش بینی باشد، از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌گردد. روش گام به گام پیچیده ترین مدل رگرسیون چندگانه است. هریک از متغیرها براساس توالی وارد مدل تجزیه و تحلیل شده و سپس مقدار واریانس تبیین شده توسط آن تعیین می‌شود. اگر اضافه شدن متغیر به مدل کمک کند، باقی می‌ماند و در این حالت کلیه متغیرها‌ی باقی مانده در مدل مورد آزمون مجدد قرار می‌گیرند تا مشخص شود که هنوز در تبیین مدل سهیم هستند. در صورتی که نقش معنی داری در تبیین واریانس متغیر وابسته نداشته باشند از مدل حذف می‌شوند بنابراین در استفاده از این مدل باید اطمینان حاصل کرد که کمترین تعداد متغییر‌های پیش بین در مدل باقی بماند.
جدول ۴-۱) شاخص‌های توصیفی تحصیلات

تحصیلات فروانی درصد فراوانی
دیپلم ۲۷ ۷/۹
فوق دیپلم ۶۸ ۵/۲۴
لیسانس ۱۸۳ ۸/۶۵

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود بیشترین حجم افراد نمونه تحقیق که در این پژوهش شرکت داشتند دارای تحصیلات در حد لیسانس بودند(۸/۶۵).
نمودار ۴-۱) شاخص‌های توصیفی گروه برحسب تحصیلات
جدول ۴-۲) شاخص‌های توصیفی وضعیت تاهل

وضعیت تاهل فراوانی درصد فراوانی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...