دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : پیشرفت تحصیلی-خرید و دانلود فایل

دانلود پایان نامه

کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی ، اصول ، نظریه ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منتج شود تعریف کرد (خاکی ، 1389 : 184) .
جان دیویی ، پژوهش را عبارت از جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت میداند. بنابراین پژوهش فرایندی است که از طریق آن میتوان درباره ی ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد . روش علمی یا روش پژوهش علمی ، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (مقیمی ، 1384) .
در این فصل ؛ روش تحقیق ، جامعه ی آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ، ابزار جمع آوری داده ها ، روایی و پایانی ، نحوهی نمره گذاری پرسشنامه ، ابزار و روش تجزیه و تحلیل آماری ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
3-1- روش تحقیق
پایه های هر علمی ، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار میرود . روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی ، 1389 : 201) .
انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد . به سخن دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را در پاسخ به پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند .
روش انجام این پژوهش ، توصیفی از نوع همبستگی است . تحقیق توصیفی که گاهی به عنوان تحقیق غیر تجربی نامیده می شود و با روابط بین متغیرها ، آزمون فرضیه ها ، اصول یا نظریه هایی که دارای روایی جهان شمول است ، سر و کار دارد .
3-2- متغیرهای مورد بررسی
متغیرهای پیش بین شامل ، متغیر امید به آینده و عزت نفس ، همراه با مؤلفه های آنها . متغیر ملاک که متغیر انگیزش پیشرفت تحصیلی میباشد . متغیر جنسیت، که متغیر پیش بین فرعی اول است و نقش تعدیل گر را هم دارد و متغیر دانشکده به عنوان متغیر پیش بین فرعی دوم .
3-3- جامعه ی آماری ، برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
3-3-1- جامعه ی آماری
مجموعه واحدهایی که حداقل دریک صفت مشترک باشند یک جامعه ی آماری را مشخص می سازد و معمولاً آن را با N، نمایش می دهند (خاکی ، 1389 : 273) .
معمولاً در هر پژوهش ، جامعه ی مورد بررسی ، یک جامعه ی آماری است که پژوهشگر مایل است درباره ی صفت (صفت ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد . جامعه ی آماری تحقیق حاضر عبارت است از یازده هزار و یکصد و بیست و هشت نفر (دختر و پسر ) شاغل به تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در سال تحصیلی 92-1391 .
3-3-2- حجم نمونه
نمونه عبارت است از مجموعه ای نشانه ها که از یک قسمت ، یک گروه یا جامعه ای بزرگ تر انتخاب میشود ، به طوری که این مجموعه معرف ویژگی های آن قسمت ، گروه یا جامعهی بزرگ تر باشد و معمولاً آن را با n ،نمایش میدهند (خاکی ، 1389 : 273) .
در این تحقیق برای تعیین تعداد نمونه های آماری از روش نمونه گیری تصادفی – طبقه ای با تخصیص متناسب بر حسب دانشکده استفاده شده است . که تعداد حجم نمونه 372 نفر از طریق فرمول کوکران به دست آمد . البته لازم به ذکر است بعد از توزیع پرسشنامه ها به تعداد 372 نفر ، 21 پرسشنامه به دلیل سهل انگاری دانشجویان کامل پاسخگویی نشد و یا تحویل نداند ، بنابراین تعداد نمونهی ما به 351 نفر تقلیل یافت .
= nفرمول کوکران 11128 N= جامعه آماری
05/0 d= خطا
372=n نمونه ی انتخابی 96/1 Z=
3-4- ابزار جمع آوری داده ها
ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق ، پرسشنامه است ، پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است . بدین منظور از سه پرسشنامه ی زیر استفاده شد .
پرسشنامه ی امید به آینده : این پرسشنامه را اسنایدر و همکاران (1991) ، طرح ریزی کردند آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 8 درجه ای از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف ، میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارات مشخص کند . این آزمون استاندارد شده و متشکل از 12 سؤال و دو مؤلفهی تفکر عاملی و راهبردها ست ، که 4 سؤال آن بیشترین رابطه را با تفکر عاملی و 4 سؤال دیگر بیشترین ارتباط را با راهبردها دارند و 4 عبارت دیگر در حکم پُرکننده هستند .
نمره گذاری سؤالات پرسشنامه برای گزینه ی “کاملاً موافق” نمره 8 ، “بسیار موافق” نمره 7 ، “موافق” نمره 6 ، “کمی موافق” نمره 5 ، “کمی مخالف” نمره 4 ، “مخالف” نمره 3 ، “بسیار مخالف” نمره 2 ، “کاملاً مخالف” نمره 1 می باشد . سؤالات 3 ، 5 ، 7 ، 11 انحرافی هستند ، بنابراین نمره ای به آن ها تعلق نمیگیرد .
جدول 3-1- مؤلفه های پرسشنامه ی امید به آینده
مؤلفه ها
سؤالات
تفکر عاملی
12 ، 10 ، 9 ، 2
راهبردها
8 ، 6 ، 4 ، 1
انحرافی
11 ، 7 ، 5 ، 3
پرسشنامه ی عزت نفس : این پرسشنامه در سال 1967 توسط کوپر اسمیت به منظور سنجش میزان احساس ارزشمندی دانش آموزان و دانشجویان ساخته شده است . این آزمون استاندارد شده و متشکل از 58 سؤال 2 گزینهای با گزینه های «بلی» و «خیر» و دارای 4 مولفه ی عزت نفس کلی ، عزت نفس اجتماعی ، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی می باشد . از آنجا که سؤالات این تست دو گزینه ای است ، شیوه ی نمره گذاری آن به صورت صفر و یک است . البته 8 سؤال این پرسشنامه دروغ سنج بوده و در محاسبه ی نمرهی کل ، نمره ی این 8 سؤال منظور نمی شود . به عبارت دیگر چنانچه آزمودنی از این 8 سؤال بیش از 4 نمره بیاورد بدان معناست که آزمودنی سعی کرده خود را بهتر از آنچه هست جلوه دهد . در مورد نمره گذاری سایر سؤالات چنانچه آزمودنی به سؤالات 2 ، 4 ، 5 ، 10 ، 11 ، 14 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 ، 28 ، 29 ، 30 ، 32 ، 35 ، 36 ، 45 ، 47 و 57 با «بله» پاسخ دهد یک نمره و اگر با «خیر» پاسخ دهد ، نمره ی صفر می گیرد . بقیه ی سؤالات به صورت معکوس است یعنی با پاسخ «بله» نمره صفر و پاسخ «خیر» نمره ی یک میگیرند .
جدول 3-2- مؤلفه های پرسشنامه ی عزت نفس
مؤلفه ها
سؤالات
عزت نفس کلی
1 ، 2 ، 8 ، 9 ، 10 ، 15 ، 16 ، 17 ، 21 ، 24 ، 29 ، 31 ، 36 ، 43 ، 50 ، 51 ، 57
عزت نفس اجتماعی (همسالان)
3 ، 4 ، 11 ، 18 ، 22 ، 23 ، 25 ، 30 ، 32 ، 37 ، 38 ، 39 ، 44 ، 45 ، 46 ، 52 ، 53 ، 58
عزت نفس خانوادگی (والدین)
5 ، 12 ، 19 ، 26 ، 33 ، 40 ، 47 ، 54
عرت نفس تحصیلی (آموزشی)
7 ، 14 ، 28 ، 35 ، 49 ، 56
دروغ سنج
6 ، 13 ، 20 ، 27 ، 34 ، 41 ، 48 ، 55
پرسشنامه ی انگیزه ی پیشرفت تحصیلی : این پرسشنامه در سال 1386 توسط آمنه سادات کاظمی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی رشته روان شناسی تربیتی به منظور سنجش انگیزهی پیشرفت تحصیلی دانشجویان تهیه شده است . این آزمون بر اساس نظریهی انگیزه ی پیشرفت دیوید مک کللند تدوینگردیده است و شامل 40 سؤال 5 گزینهای از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف میباشد .
نمره گذاری سؤالات 2 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 ف 17 ، 24 ، 26 ، 27 ، 28 ، 31 و 35 به این صورت است که “کاملاً مخالفم” نمره 5 ، “مخالفم” نمره 4 ، “فرقی نمی کند” نمره 3 ، “موافقم” نمره 2 ، “کاملاً موافقم” نمره 1 و پاسخ آزمودنی به سایر سؤالات به صورت معکوس نمره گذاری میشوند .
3-4-1- روایی و پایایی ابزارهای سنجش
3-4-1-1- روایی
مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری ، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد . اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامتناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی ، 1389 : 288) .
روایی مقیاسی برای قابلیت استفاده از روش های تحقیق با پاسخ به این سؤال مطرح می شود که آیا مقیاس مورد نظر آن موضوعی را اندازه گیری میکند که مورد نظر محقق است ؟
روایی پرسشنامه ی امید به آینده ؛ به شکل صوری و محتوایی توسط متخصصین روان سنجی و موضوعی مورد تأیید قرار گرفته است ( اسنایدر ، 1991 ) .
بین نمره های دو مقیاس عزت نفس کوپراسمیت و آیزنک ضریب همبستگی 79% موجود بوده ،که این نتیجه را به عنوان روایی همگرای آزمون عزت نفس کوپراسمیت در نظرگرفتند (پاشا شریفی ،1386 :22 ) .
روایی محتوایی تست انگیزه ی پیشرفت تحصیلی نیز بنا بر تأیید سازندهی آن و نیز تأیید اساتید و متخصصان محقق است ( پاشا شریفی ،1386 :117 ) .
3-4-1-2- پایایی
یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند . پایایی آنچه که به وسیله ی ابزار یا روش تعیین شود اعتبار نامیده می شود. به عبارت دیگر اعتبار با کلمات مترادف آن یعنی صحت ، ثبات یا پایایی ، عبارت است از این که اگر در شرایط یکسان و فواصل زمانی مختلف پرسشنامه را چندین بار به آزمودنی ها بدهیم ، جواب های یکسان و مشابهی به دست آید (خاکی ، 1389 : 193) .
پایایی مقیاس امید به آینده را اسنایدر و همکاران (1991) ، بر حسب ضریب آلفای کرونباخ از 70% تا 86% گزارش نموده اند . در پژوهش حاضر نیز پایایی به روش آلفای کرونباخ 74% به دست آمد .
اعتبار تست عزت نفس توسط مطالعات زیادی مورد تأیید قرار گرفته است. آقا داداشی ،نجبایی و ثابت با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار تست را 79% ، 84% ، و 89% به دست آورده اند ( پاشا شریفی،1386 : 23 ) . در پژوهش حاضر پایایی این تست با روش آلفای کرونباخ 80% بدست آمد .
و اما در مورد آزمون انگیزه ی پیشرفت تحصیلی ؛ ضریب اعتبار این تست توسط سازنده ی آن با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ معادل 83% گزارش شده است ( پاشا شریفی ،1386 :117 ) . در پژوهش حاضر نیز با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ 81% به دست آمد .
3-5- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
برای اتخاذ تصمیم مناسب و یا نتیجه گیری ، اطلاعات جمع آوری شده باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند . تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی ، یکی از پایه های روش تحقیق است. به طور کلی ، تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت میشود و پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله ی تدوین شده یا تصمیم گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه ای که صورت بندی کرده است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده میکند (دلاور ، 1385 :243) .
تحقیق حاضر که تحت عنوان بررسی رابطه ی امید به آینده و عزت نفس دانشجویان با انگیزش پیشرفت تحصیلی آنان در دست انجام است ، ابزار پرسشنامه به تعداد مؤلفه های مورد پژوهش (انگیزش پیشرفت تحصیلی ، عزت نفس و امید به آینده) در اختیار دانشجویان قرار گرفت و با توجه به داده های موجود ، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید .
3-5-1- روش های آماری توصیفی
در بخش آمار توضیفی با بهره گرفتن از جداول فراوانی و نمودارهای ستونی ،توصیفی از ویژگی های دموگرافیک دانشجویان (مانند جنسیت ، دانشکده ، سن و مقطع تحصیلی) و توصیفی از متغیرهای پژوهش ارائه شد .
3-5-2- روش های آماری استنباطی
در بخش آمار استنباطی نیز برای بررسی فرضیات و سؤالات پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون ، آزمون های رگرسیون خطی ، ضدفیشر ، تی مستقل ، کروسکال وارلیس ، تحلیل واریانس یک راهه به همراه آزمون های تعقیقی مورد نظر و نیز آزمون نیکوئی، برازش کای اسکوئر استفاده و برای نشان دادن روابط خطی بین متغیرها ، نمودار پراکنش رسم گردید .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها ارائه شد. داده‌ها با بهره گرفتن از پرسشنامه‌ی عزت نفس کوپر اسمیت (1967)، که مشتمل بر 58 سؤال بسته پاسخ 2 درجه‌ایِ بلی و خیر، پرسشنامه‌ی امید به آینده اسنایدر(1991)، که شامل 12 سؤال بسته پاسخ 8 درجه‌ایِ لیکرت و پرسشنامه‌ی انگیزش پیشرفت تحصیلی کاظمی (1386)، که مشتمل بر 40 سؤال بسته پاسخ 5 درجه‌ای لیکرت بود، جمع‌آوری گردید. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی و از نرم‌افزارهای 2010 EXCELL و SPSS  استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی با بهره گرفتن از جداول فراوانی و نمودارهای ستونی، توصیفی از ویژگی‌های دموگرافیک دانشجویان (مانند جنسیت، دانشکده، سن و مقطع تحصیلی) و توصیفی از متغیرهای اصلی پژوهش ارائه شد. در بخش آمار استنباطی نیز برای بررسی فرضیات و سؤالات پژوهش از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون، آزمون‌های رگرسیون خطی، ضد فیشر، تی مستقل، ،کروسکال والیس، تحلیل واریانس یک راهه به همراه آزمونهای تعقیبی مورد نظر و نیز آزمون نیکوئی برازش کای اسکوئر استفاده و نیز برای نشان دادن روابط خطی بین متغیرها ، نمودار پراکنش رسم گردید.
4 – 1 – توصیف شاخص‌های جمعیت شناختی
در این قسمت مشخصات جمعیت شناختی گروه نمونه ارائه شده است.
4-1-1- توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان
همان طور که در جدول و نمودار 4-1 مشاهده می‌شود، در پژوهش حاضر، تعداد دانشجویان دختر 235 نفر (معادل 67 درصد) و تعداد دانشجویان پسر 116 نفر (معادل 33 درصد) بود.
جدول 4- 1 توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
235
67%
مرد
116
33%
جمع
351
100%
نمودار 4-1 توزیع درصدی جنسیت در دانشجویان
4-1-2- توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب دانشکده
همان طور که در جدول و نمودار 4-2 ملاحظه می‌شود در این پژوهش، تعداد دانشجویان دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی 62 نفر (معادل 7/17 درصد)، ریاضی و کامپیوتر 71 نفر (معادل 2/20 درصد)، علوم اداری و اقتصاد 57 نفر (معادل 2/16 درصد)، فنی و مهندسی 43 نفر (معادل 3/12 درصد)، کشاورزی 83 نفر (معادل 6/23 درصد) و تعداد دانشجویان دانشکده‌ی علوم پایه 35 نفر (معادل 10 درصد) بود.
جدول 4-2 توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب دانشکده
دانشکده
فراوانی
درصد
ادبیات و علوم انسانی
62
7/17%
ریاضی و کامپیوتر
71
2/20%
علوم اداری و اقتصاد
57
2/16%
فنی و مهندسی
43
3/12%
کشاورزی
83
6/23%
علوم پایه
35
10%
جمع
351
100%
نمودار 4-2 درصد فراوانی دانشجویان بر حسب دانشکده محل تحصیل
4-1-3- توزیع فراوانی سن دانشجویان
جدول و نمودار 4-3 نشان می‌دهد در پژوهش حاضر، دانشجویانی که زیر 22 سال دارند 211 نفر (معادل 1/60 درصد)، 22 تا 26 سال دارند 118 نفر (معادل 6/33 درصد) و دانشجویانی که بالاتر از 40 سال هستند 22 نفر (معادل 3/6 درصد) بود.
جدول 4-3 توزیع فراوانی دانشجویان به

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد رفتار شهروندی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید