دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

دست مییابند .
حسین پور (1389) ، در پژوهشی با عنوان « بررسی رابطه ی بین علاقه مندی به رشته ی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دروس مهارتی دانش آموزان هنرستان های کار و دانش شهرستان محمود آباد مازندران » به این نتیجه رسیدند که بین علاقه مندی به رشته ی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دروس مهارتی نظری و عملی دانش آموزان دخترانه و پسرانه رابطه معنی داری وجود دارد . و چنین نتیجه گیری کرد که رضایتمندی از رشته ی تحصیلی می تواند عاملی جهت علاقه مندی به رشته تحصیلی باشد و در نتیجه ، انگیزه برای آموزش در دروس نظری و عملی افزایش مییابد . و در نهایت موجب انگیزه ی پیشرفت تحصیلی میگردد .
رستگار (1389) ، در تحقیقی تحت عنوان «تفاوت های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاه » به این نتیجه رسید که در انگیزش درونی و تنظیم همانند سازی شده از انگیزش بیرونی برای تحصیل برتری با دختران و در تنظیم بیرونی و بی انگیزگی ، برتری با پسران است . انگیزه ی تحصیلی برای دختران بیشتر درونی و معطوف به پاداش های ذاتی و برای پسران بیشتر بیرونی و معطوف به پاداش های حاصل .
علی بخشی و زارع (1389) ، در تحقیقی با عنوان «اثربخشی خود تنظیمی یادگیری و مهارت ها مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد بومهن» به این نتیجه دست یافتند که آموزش خود تنظیمی تحصیلی و مهارت های مطالعه بر پیشرفت تحصیلی اثر مثبت دارد و با آموزش آنان می توان راهبردهای کارآمد را برای افزایش پیشرفت تحصیلی و بهبود کارکرد تحصیلی در اختیار دانشجویان قرار داد .
کامکاری همکاران (1389) ، در مطالعه ای تحت عنوان «بررسی اثرات فشارآورهای تحصیلی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه های استان تهران» نشان دادند که با افزایش فشارآورهای تحصیلی ، انگیزش تحصیلی کاهش می یابد و با کاهش فشارآورهای تحصیلی ، انگیزش تحصیلی افزایش مییابد . و رابطه ی منفی و معنی داری بین فشارآورهای آموزشی ، محتوی دروس و اجرای برنامه های آموزشی با انگیزش تحصیلی وجود دارد ؛ می توان با بهره مندی از اصول روان شناسی ، از میزان فشارآورهای تحصیلی در سه حیطه ی آموزشی ، محتوای دروس و اجرای برنامه ی آموزشی کاست ، تا از این طریق بتوان انگیزش تحصیلی ا در دانشجویان ارتقاء داد .
زارعی و رضایی (1390) ، در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر استفاده از کار پوشه الکترونیکی بر نگرش ، انگیزه ی پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی» نشان دادند که پیشرفت تحصیلی ، انگیزه ی پیشرفت و نگرش نسبت به امتحان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری افزایش یافته است . و نتایج به دست آمده برتری پیشرفت تحصیلی ، انگیزه ی پیشرفت و نگرش نسبت به امتحان دانشجویانی را نشان داد که از طریق کار پوشه الکترونیکی آموزش دیده بودند .
تمنایی فر و گندمی (1390) ، در پژوهشی با عنوان «رابطه ی انگیزه ی پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه کاشان» به این نتیجه دست یافتند ، بین انگیزه ی پیشرفت و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد . هم چنین تفاوت بین دانشجویان دختر و پسر از نظر انگیزش و پیشرفت تحصیلی معنی دار است بعنی انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از پسران است . سن نیز با انگیزه ی پیشرفت رابطه دارد یعنی فراگیران جوان تر که در سن آموزشی بودند ، پیشرفت تحصیلی بیشتری داشتند .
مشتاقی (1391) ، در پژوهشی تحت عنوان «پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس جهت گیری هدف پیشرفت در دانش آموزان راهنمایی شهرستان دزفول» نتیجه گرفت ، که بین اهداف تسلط (جهت گیری تسلط – گرایش ، عملکرد – گرایش ، عملکرد- اجتناب) و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود داشت . هم چنین نشان داد که جهت گیری تسلط – گرایش و عملکرد – گرایش ، پیش بینی های مثبت و جهت گیری عملکرد – اجتناب پیش بینی منفی متغیر پیشرفت تحصیلی هستند .
مقیمیان و کریمی (1391) ، در تحقیقی با عنوان «ارتباط صفات شخصیت و انگیزش تحصیلی در دانشجویان پرستاری» به این نتیجه دست یافتند که برخی از صفات شخصیت تبیین کننده ی انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری میباشند و بررسی ابعاد روانی دانشجویان از نظر همخوانی شخصیت آنان با رشته ی تحصیلی می تواند در انگیزش و پیشرفت تحصیلی آنان مؤثر باشد . برون گرایی به صورت مستقیم دارای رابطه ی معنادار با انگیزش بود و افراد برون گرا انگیزش تحصیلی بیشتری داشتند و صفت روان رنجورخویی به صورت معکوس دارای رابطه معنادا با انگیزش تحصیلی بود .
2-3-11-2-تحقیقات انجام شده درزمینهی انگیزش پیشرفت تحصیلی خارج از کشور
استوارت و چستر (2005) ، در بررسی «اثرات فشارآورها بر انگیزش تحصیلی و سلامت روانی» به این نتیجه دست یافتند که فشارآورهای محیطی و به خصوص فشارآورهای آموزشی و آموزشگاهی می تواند بهداشت روانی فرد را به مخاطره بیاندازد . هم چنین عنوان کردند که انگیزش با فشار تحصیلی و انگیزش با سلامت عمومی ارتباط دارد و با افزایش فشارهای آموزشی ، انگیزش کاهش پیدا میکند (کامکاری و همکاران ، 1389) .
یانگ (2005) ، در پژوهش خود نشان داد که دانشجویانی که جهت گیری هدف تکلیف داشتند و از احساس خود استقلالی بالایی برخودار بودند ، انگیزه ی درونی بالایی نیز داشتند .
ترنر و همکاران (2009) ، در تحقیقی« بررسی سبک والدگری را با عملکرد تحصیلی» مورد بررسی قرار دادند به این نتیجه رسیدند که بین انگیزش و پیشرفت و عملکرد تحصیلی با سبک والدگری رابطه معنی داری وجود دارد . و عنوان کردند که در میان عوامل محیطی ، سبک فرزند پروری تأثیر بسزایی در خود انگیزگی ، خود کارآمدی و به تبع آن عملکرد تحصیلی بهتر دانشجویان دارد .
استوبر و همکاران (2009) ، در مطالعه ای به « بررسی بین کمال گرایی خود هدایتی و کمال گرایی تجویز شده با اضطراب امتحان و انگیزش تحصیلی 140 دانشجو» پرداختند . نتایج به دست آمده نشان داد که ارتباط مثبتی بین کمال گرایی خود هدایتی و انگیزش درونی وجود دارد . هم چنین این دو متغیر یک ارتباط معکوس معنادار با اضطراب امتحان داشتند . از طرف دیگر انگیزش بیرونی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ، از طریق اضطراب امتحان رابطه ی مثبتی با کمال گرایی تجویز شده داشت .
فان و زانگ (2009) ، در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه ی بین سبک های تفکر و انگیزش پیشرفت» نتیجه گرفتند که سبک های تفکر پیچیده و خلاق ارتباط مثبتی با انگیزه ی پیشرفت در گرایش با موفقیت و ارتباط منفی با انگیزهی پیشرفت در پرهیز از شکست دارد .
استوری و همکاران (2009) ، در مطالعه ای تحت عنوان «به کارگیری نظریه ی دو عاملی انگیزه ی پیشرفت (عوامل ذاتی و غیرذاتی) برای پیش بینی سه عامل انگیزشی مرتبط با انتظار عمومی موفقیت ، نیاز به پیشرفت و خود تقویتی» نتیجه گرفتند که انگیزه ی پیشرفت ذاتی با هر سه عامل مرتبط با انگیزش ارتباط مثبتی دارد ؛ در حالی ه انگیزه ی پیشرفت غیرذاتی به طور مثبت تنها با یک عامل مرتبط به انگیزه ی پیشرفت ارتباط دارد . به عبارتی انگیزه ی پیشرفت ذاتی پیش بینی کنندهی بهتری برای سه عامل مرتبط با انگیزش است (عباسیان فرد و همکاران ، 1389) .
لی و همکاران (2010) ، در بررسی« ارتباط انگیزش تحصیلی و راهبردهای یادگیری » به این نتیجه رسیدند که انگیزش درونی به طور مثبت و معنی دار با راهبردهای فراشناختی و عمیق یادگیری رابطه داشت و انگیزش بیرونی با راهبردهای شناختی به طور معنادار رابطه داشت . بنابراین افراد با سطوح بالای خود تعیین گری (انگیزش درونی) با انگیزه ی قوی تر و پایدارتر به درک و فهم عمیق تر یادگیری و بهبود توانایی هایشان می پردازند . اما افراد با سطوح پایین خود تعیین گری (انگیزش بیرونی) در قبال مسئولیت های خود پایداری و تلاش کمتری نشان میدهند (اژه ای و همکاران ، 1390 ) .
چنگ چانگ (2010) ، در پژوهشی به تأثیر خود ارزشیابی سیستم سنجش کار پوشهی الکترونیکی با سطوح متفاوت انگیزه دانشجویان پرداخت ؛ نتایج نشان دادند که کار پوشهی الکترونیکی برای ارتقا یادگیری خود ارزیابی دانشجویان با انگیزش پایین نسبت به دانشجویان با انگیزه ی بالا مفیدتر و اثربخش تر میباشد ( زارعی زوارکی و رضایی ، 1390 ) .
2-4-چارچوب نظری تحقیق
زندگی هنگامی معنا دار است که فرد امکان زندگیش را داشته باشد و برای رسیدن به اهدافش تلاش نماید . اسنایدر (1980)، برای اولین بار ، نظریه ی امید را مطرح کرد و آن را متشکل از قدرت اراده ، قدرت راه یابی ، داشتن هدف و تشخیص موانع دانست . به اعتقاد اسنایدر ، برگزیدن هدف های مناسب و تلاش برای رسیدن به آنها همان چیزی است که میتوان به آن تفکر هدف مدار یا امید گفت ( فلدمن و اسنایدر ، 2005 ) .
در سال های اخیر اسنایدر به عنوان پیشگام و معتقد در زمینهی امید ،آن را به یک عامل کنترل خود مینگرد که به کمک به امید ، انسان می تواند از عزت نفس خود مراقبت کند (فلدمند و اسنایدر ، 2005) .
کوپر اسمیت (1981 )، عزت نفس را ارزش یابی فرد دربارهی خود و یا قضاوت شخص در مورد ارزش خود می داند . وی با بررسی و مطالعه ی تئوری های قبلی وتحقیقات انجام شده در این زمینه چهار عامل اسنادی را برای رشد عزت نفس بیان می کند . نخستین آن ومقدم بر تمام عوامل ؛ میزان احترام ،پذیرش و علاقهمندی که یک فرد دریافت میکند . دومین عامل تاریخ و تجارب موفقیت ها یمان در زندگی میباشد ،به طور کلی موفقیت و مقامی که در محیط داریم . سومین عامل ،ارزش ها و انتظارات ،که بر این مبنا تجارب را مورد تفسیر قرار میدهیم . چهارمین عامل ،روش پاسخ دهی فرد نسبت به تنزل شخصیت است به عبارتی نگرش فرد نسبت به واقعیت (محسنی، 1375 ) .
کوپر اسمیت ،خویشتن را عامل بسیار مهمی در ایجاد نوع رفتار می داند . عقیده دارد افرادی که خویشتن پنداری مثبت دارند ،رفتارشان اجتماع پسند تر از افرادی است که خویشتن پنداری آنان منفی است .خویشتن پنداری عبارت از عقیده و پنداری است که فرد در باره ی خود دارد . این عقیده و پندار به تمام جوانب خود (جسمانی،اجتماعی ،تحصیلی،عقلانی و روانی ) مربوط میشود و تصور انسان در باره ی هر یک از عوامل فوق ،رفتار معین و مشخصی را به وجودمیآورد (کلینکه ،1386 ؛ترجمه ی محمد خانی) .
و اما توجه به انگیزش پیشرفت از جمله متغیر هایی است که امروزه جایگاه ویژه ای در روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی درسی را به خود اختصاص داده است . انگیزش پیشرفت به تلاش فرد در نمایش حداکثر توانمندی ، افزایش مهارت های فردی ، مقابله با شکست ، بهره مندی هرچه بیشتر از نیروی درونی و در نهایت استقامت و پشتکار و داشتن امید در حیطه های متفاوت زندگی ملاحظه میشود(شولتز و شولتز ؛ ترجمه ی سید محمدی ، 352:1388) .
دیوید کلارنس مک کلند (1978)، روان شناس آمریکایی در نظر داشت بر اساس نظریه ی نیاز های آشکار هنری موری ، نظریهی خود را بنا نهد . وی میگوید :بعضی از افراد برای انجام دادن کارهای نوعی تمایل ضاهراً ذاتی یا درونی دارند که این تمایل در دیگران مشاهده نمی شود. کوشش تحقیقاتی مک کللند نیز معطوف آن بوده است که در مرحله ی اول انگیزه ای را که باعث میشود یک فرد بیش از دیگری کوشش کند دقیقاً شناخته و بعد مشخص گردد که آیا می توان انگیزهی پیشرفت را در افرادی که ظاهراً فاقد آن هستندبه وجود آور ( ساعتچی ، 202:1385) .
هم چنین مک کللند (1982)، معتقد است که انگیزش پیشرفت قابل تعلیم و آموزش می باشد و این انگیزش منحصراً وفقط در طی تجربه های کودکی فرد کسب نمی شود . وی توصیه میکند که برای پیشرفت اقتصادی یک جامعه باید انگیزه ی پیشرفت در آن جامعه بالا رود ( همان منبع ) .
2-5-مدل تحلیلی پژوهش
متغیر پیش بین :
امید به آینده
متغیر پیش بین :
امید به آینده
تفکر عاملی (تلاش در رسیدن به هدف-تجربیات گذشته ضامن آینده-
اعتقاد دررسیدن به هدف )
راهبردها راهبردها (اعتقادبه وجودراه حل های فراوان برای رهایی از مشکل-در
نظرگرفتن مسیرهای رسیدن به هدف-مسیرهایی برای رفع ناامیدی)

مطلب مشابه :  پایان نامه روانشناسی با موضوع : روابط بین فردی

متغیر پیش بین :
عزت نفس
متغیر پیش بین :
عزت نفس
عزت نفس کلی(اطمینان به خود-استقلال در تصمیم گیری-انجام کار
به نحو احسن-درک خود-قاطع بودن-امیدواربودن )
عزت نفس اجتماعی(افتخار به خود-اجتماعی بودن-صراحت بیان-
انتقاد پذیر-قابل اعتماد بودن)
عزت نفس خانوادگی(لذت وارتباط مناسب با والدین-درک از طرف
والدین-مورد حمایت والدین)
عزت نفس تحصیلی(اعتمادبه نفس و قدرت بیان درکلاس-افتخاربه
تحصیلات خود-علاقه به محل تحصیل)
متغیر پیش بین فرعی دوم :
دانشکده

دانشکده
متغیر پیش بین فرعی دوم :
دانشکده

دانشکده

متغیر پیش بین فرعی اول و تعدیل کننده :
جنسیت
متغیر پیش بین فرعی اول و تعدیل کننده :
جنسیت

متغیر ملاک :
انگیزش پیشرفت تحصیلی
متغیر ملاک :
انگیزش پیشرفت تحصیلی

( علاقه به کسب رتبه و تخصص در رشته تحصیلی-لذت در انجام
تکالیف چالش انگیز-داوطلب در کلاس-رقابت جویی-مهم بودن
آینده شغلی-علاقه به تحقیق-صرف وقت و هزینه برای تحصیل)
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
تحقیق عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه ی آن پاسخ هایی برای سؤال های مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق به دست می آید . تحقیق را می توان به تجزیه و تحلیل ، سطح علمی و سیستماتیک مشاهدات

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید