دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : پیشرفت تحصیلی

تفکیک سن
سن (به سال)
فراوانی
درصد
18 تا 22
211
1/60%
22 تا 26
118
6/33%
26 تا 40
22
3/6%
جمع
351
100%
نمودار 4-3 درصد فراوانی دانشجویان بر حسب سن
4-1-4- توزیع فراوانی مقطع تحصیلیِ دانشجویان
همچنان که در جدول و نمودار 4-4 مشاهده می‌شود، در تحقیق حاضر تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی 304 نفر (معادل 6/86 درصد) و تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 47 نفر (معادل 4/13 درصد) بود.
جدول 4-4 توزیع فراوانی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی
فراوانی
درصد
کارشناسی
304
6/86%
کارشناسی ارشد
47
4/13%
جمع
351
100%
نمودار 4-4 درصد فراوانی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی
4-1-5- توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی
یافته‌های جدول و نمودار 4-5 حاکی از آن است که، در مطالعه‌ی حاضر در مقطع کارشناسی، تعداد دانشجویان دختر 206 نفر (معادل 8/67 درصد) و تعداد دانشجویان پسر 98 نفر (معادل 2/32 درصد) و در مقطع کارشناسی ارشد، تعداد دانشجویان دختر 29 نفر (معادل 7/61 درصد) و تعداد دانشجویان پسر 18 نفر (معادل 3/38 درصد) بود.
جدول 4-5 توزیع فراوانی مقطع تحصیلی دانشجویان به تفکیک جنسیت
مقطع تحصیلی
جنسیت
فراوانی
درصد
کارشناسی
زن
206
8/67%
مرد
98
2/32%
جمع
304
100%
کارشناسی ارشد
زن
29
7/61%
مرد
18
3/38%
جمع
47
100%
نمودار 4-5 توزیع درصدی جنسیت دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق
4-2-1- عزت نفس
متغیر عزت نفس شامل 4 خرده مقیاس عزت نفس کلی، عزت نفس اجتماعی(همسالان)، عزت نفس خانوادگی(والدین) و عزت نفس تحصیلی(آموزشی) می‌باشد.
نتایج جدول 4-6 حاکی از آن است که پس از یکسان‌سازی داده‌ها، مشخص شد که از بین این خرده مقیاس‌ها، بیشترین میانگین به عزت نفس اجتماعی(همسالان) (17/0SD,66/0) و کمترین میانگین به عزت نفس کلی (17/0SD,59/0) اختصاص داشت که البته مطابق نمودار 4-7 مشاهده می‌شود این تفاوت ناچیز است. همچنین میانگین و انحراف معیار نمره‌ی کل متغیر عزت نفس در دانشجویان پژوهش حاضر به ترتیب برابر با 65/7 و 74/1 بود (نمودار 4-7).
جدول4-6 آماره‌های توصیفی عزت نفس و مؤلفه‌های آن
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
عزت نفس کلی
351
59/0
17/0
12/0
94/0
عزت نفس اجتماعی(همسالان)
351
66/0
17/0
11/0
1
عزت نفس خانوادگی(والدین)
351
60/0
23/0
0
1
عزت نفس تحصیلی(آموزشی)
351
63/0
23/0
0
1
عزت نفس
351
65/7
74/1
3
75/11
نمودار 4-6 نمودار هیستوگرام متغیر عزت نفس در دانشجویان
نمودار 4-7 نمودار ستونیِ میانگین خرده مقیاس‌های عزت نفس در دانشجویان
4-2-2- امید به آینده
متغیر امید به آینده شامل 2 خرده مقیاس تفکر عاملی و راهبردها می باشد. 
نتایج جدول 4-7 حاکی از آن است که از بین این خرده مقیاس‌ها، بیشترین میانگین به راهبردها (73/3SD,12/27) و کمترین میانگین به تفکر عاملی (58/4SD,01/26) اختصاص داشت که البته مطابق نمودار 4-9 مشاهده می‌شود این تفاوت ناچیز است. همچنین میانگین و انحراف معیار نمره‌ی کل متغیر امید به آینده در مطالعه‌ی حاضر به ترتیب برابر با 13/53 و 31/7 بود (نمودار 4-9).
جدول4-7 آماره‌های توصیفی امید به آینده و مؤلفه‌های آن
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
تفکر عاملی
351
01/26
58/4
10
32
راهبردها
351
12/27
73/3
13
32
امید به آینده
351
13/53
31/7
23
64
نمودار 4-8 نمودار هیستوگرام متغیر امید به آینده در دانشجویان
نمودار 4-9 نمودار ستونیِ میانگین خرده مقیاس‌های امید به آینده در
دانشجویان
4-2-3- انگیزش پیشرفت تحصیلی
میانگین و انحراف معیار نمره‌ی کل متغیر انگیزش پیشرفت تحصیلی در مطالعه‌ی حاضر به ترتیب برابر با 03/139 و 21/16 بود (جدول 4-8 و نمودار 4-10).
جدول4-8 آماره‌های توصیفی انگیزش پیشرفت تحصیلی
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
انگیزش پیشرفت تحصیلی
351
03/139
21/16
97
177
نمودار 4-10 نمودار هیستوگرام متغیر انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

4-3- بررسی فرضیه‌های تحقیق
4-3-1-بررسی فرضیه اصلی
بین امید به آینده و عزت نفس دانشجویان دانشگاه ولی عصر رفسنجان ، با انگیزش پیشرفت تحصیلی آنان رابطه ی معنی داری وجود دارد .
0Η: عزت نفس و امید به آینده، انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان را پیش‌بینی نمی‌کنند.
1Η: عزت نفس و امید به آینده، انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان را پیش‌بینی می‌کنند.
برای بررسیِ تبیین و پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلیِ از روی متغیرهای عزت نفس و امید به آینده، از روش رگرسیون چندگانه به شیوه‌ی همزمان استفاده گردید؛ جدول 4-9 نشان داد که مدل رگرسیون مورد نظر دارای اعتبار کافی در سطح خطای 01/0 است.
جدول 4-9 تحلیل واریانس رگرسیونی
مدل
مجموع مجذورات
df
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
1 a
رگرسیون
76/24013
2
88/12006
54/61
0001/0 b
باقی‌مانده
01/67903
348
12/195
کل
77/91916
350

a: متغیرهای پیش بین= عزت نفس و امید به آینده
b: متغیر ملاک= انگیزش پیشرفت تحصیلی

با توجه به نتایج جدول 4-10، از بین متغیرهای واردشده به مدل مورد نظر، هر دو متغیر عزت نفس (01/0 p، 25/0 =β) و امید به آینده (01/0 p، 36/0 = β)، به صورت مثبت و معناداری توانستند انگیزش پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان پیش‌بینی کنند که همان طور که در جدول 4-10 مشاهده می‌شود سهم متغیر امید به آینده در تبیین انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان بیشتر از عزت نفس بوده است؛ در مجموع می‌توان گفت در این پژوهش هر دو متغیر، باهم توانستند حدود 26 درصد از واریانس متغیر انگیزش پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان تبیین کنند (26/0 = R2adj). بنابراین فرضیه‌ی صفر آماری با بیش از 99 درصد اطمینان، رد و فرضیه‌ی اصلی تحقیق تأیید شد؛
در نهایت معادله‌ی رگرسیون برای پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ضرایب غیراستاندارد، به شرح زیر می‌باشد:
(امید به آینده × 80/0) + (عزت نفس × 58/0) + 67/78 = انگیزش پیشرفت تحصیلی
جدول 4-10 ضرایب رگرسیون و خلاصه مدل رگرسیون
متغیرهای
پیش بین
ضرایب غیراستاندارد
خطای معیار
ضرایب غیراستاندارد
ضرایب استاندارد
t
سطح معناداری
R2adj
عدد ثابت
67/78
64/5

96/13
0001/0

عزت نفس
58/0
12/0
25/0
01/5
0001/0
26/0
امید به آینده
80/0
11/0
36/0
26/7
0001/0
4-3-2- بررسی فرضیه‌های فرعی
فرضیهی1: بین عزت نفس و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان رابطه ی معنی داری وجود دارد.
0Η: عزت نفس با انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان، رابطه ندارد.
1Η: عزت نفس با انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان، رابطه دارد.
برای آزمون فرضیه‌ی حاضر، ابتدا نمودار پراکنش بین متغیرها، رسم گردید که با توجه به خطی بودن رابطه‌ی دو متغیر(نمودار 4-11)، از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده گردید. نتایج جدول 4-11 نشان داد که فرضیه‌ی صفر آماری با بیش از 99 درصد اطمینان، رد و فرض دوم پژوهش تأیید شد؛ یعنی بین عزت نفس با انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، در این پژوهش، رابطه‌ی مثبت معناداری وجود داشت (01/0p ، 15/0=2R ،351 n= ،39/0=r) یعنی هر چقدر عزت نفس در دانشجویان بالا رود، انگیزش پیشرفت تحصیلی در آنان نیز بالاتر خواهد رفت. همچنین مقدار ضریب تعیین نشان داد که عزت نفس در دانشجویان ، قادر به تبیین 15 درصد از انگیزش پیشرفت تحصیلی در آنان بود(نمودار4-11).
جدول 4- 11 همبستگی بین متغیرهای عزت نفس و انگیزش پیشرفت تحصیلی
ضریب تعیین
تعداد
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
متغیرها
15/0
351
0001/0
39/0
عزت نفس
انگیزش پیشرفت تحصیلی
نمودار4-11 نمودار پراکنش بین عزت نفس و انگیزش پیشرفت تحصیلی
فرضیه ی 2: بین امید به آینده و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان رابطه ی معنی داری وجود دارد .
0Η: امید به آینده با انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان، رابطه ندارد.
1Η: امید به آینده با انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان، رابطه دارد.
برای آزمون فرضیه‌ی حاضر، ابتدا نمودار پراکنش بین متغیرها، رسم گردید که با توجه به خطی بودن رابطه‌ی دو متغیر(نمودار 4-12)، از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده گردید. نتایج جدول 4-12 نشان داد که فرضیه‌ی صفر آماری با بیش از 99 درصد اطمینان، رد و فرضیه‌ی حاضر تأیید شد؛ یعنی بین امید به آینده با انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، در این پژوهش، رابطه‌ی معناداری وجود داشت (01/0p ، 21/0=2R ،351 n= ،46/0=r). یعنی هر چقدر امید به آینده در دانشجویان بالا رود، انگیزش پیشرفت تحصیلی در آنان نیز بالاتر خواهد رفت. همچنین مقدار ضریب تعیین نشان داد که امید به آینده در دانشجویان ، قادر به تبیین 21 درصد از انگیزش پیشرفت تحصیلی در آنان بود(نمودار4-12).
جدول 4- 12 همبستگی بین متغیرهای امید به آینده و انگیزش پیشرفت تحصیلی
ضریب تعیین
تعداد
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
متغیرها
21/0
351
0001/0
46/0
امید به آینده
انگیزش پیشرفت تحصیلی
نمودار4-12 نمودار پراکنش بین امید به آینده و انگیزش پیشرفت تحصیلی

فرضیه ی 3 : بین مؤلفه های عزت نفس (عزت نفس کلی، اجتماعی، خانوادگی و تحصیلی) و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان رابطه ی معنی داری وجود دارد .
0Η: عزت نفس کلی، اجتماعی، خانوادگی و تحصیلی، انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان را پیش‌بینی نمی‌کنند.1
1 Η: عزت نفس کلی، اجتماعی، خانوادگی و تحصیلی، انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان را پیش‌بینی می‌کنند.
برای بررسیِ تبیین و پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلیِ از روی خرده مقیاس‌های عزت نفس، از روش رگرسیون چندگانه به شیوه‌ی همزمان استفاده گردید؛ جدول 4-13 نشان داد که مدل رگرسیون مورد نظر دارای اعتبار کافی در سطح خطای 01/0 است.
جدول 4-13 تحلیل واریانس رگرسیونی
مدل
مجموع مجذورات
df
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
1 a
رگرسیون
84/17075
4
96/4268
74/19
0001/0 b
باقی‌مانده
93/74840
346
30/216
کل
77/91916
350

a: متغیرهای پیش بین= عزت نفس کلی، اجتماعی، خانوادگی و تحصیلی
b: متغیر ملاک= انگیزش پیشرفت تحصیلی

با توجه به نتایج جدول 4-14، از بین متغیرهای واردشده به مدل مورد نظر، متغیرهای عزت نفس کلی (01/0 p، 24/0 =β) و عزت نفس تحصیلی (01/0 p، 25/0 = β)، به صورت مثبت و معناداری توانستند انگیزش پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان پیش‌بینی کنند که همان طور که در جدول 4-14 مشاهده می‌شود سهم متغیر عزت نفس تحصیلی در تبیین انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان کمی بیشتر از عزت نفس کلی بوده است؛ ولی متغیرهای عزت نفس اجتماعی(همسالان) و عزت نفس خانوادگی(والدین) نتوانستند انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان را تبیین کنند؛ در مجموع در این پژوهش دو متغیر عزت نفس کلی و عزت نفس تحصیلی ، باهم توانستند حدود 18 درصد از واریانس انگیزش پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان تبیین کنند (18/0 = R2adj). بنابراین فرضیه‌ی صفر آماری با بیش از 95 درصد اطمینان، تأیید و فرضیه‌ی حاضر رد شد یعنی تمامی خرده مقیاس‌های عزت نفس نتوانستند انگیزش پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان پیش‌بینی کنند.
در نهایت معادله‌ی رگرسیون برای پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ضرایب غیراستاندارد، به شرح زیر بود:
(عزت نفس تحصیلی × 95/2) + (عزت نفس کلی × 39/1) + 68/112 = انگیزش پیشرفت تحصیلی
جدول 4-14 ضرایب رگرسیون و خلاصه مدل رگرسیون
متغیرهای
پیش بین
ضرایب غیراستاندارد
خطای معیار
ضرایب غیراستاندارد
ضرایب استاندارد
t
سطح معناداری
R2adj
عدد ثابت
68/112
59/3

42/31
0001/0

عزت نفس کلی
39/1
35/0
24/0
02/4
0001/0
18/0
عزت نفس اجتماعی
01/0-
33/0
002/0-
03/0-
9/0
عزت نفس خانوادگی
25/0
49/0
03/0
51/0
6/0
عزت نفس تحصیلی
95/2
67/0
25/0
42/4
0001/0
فرضیه ی 4: بین مؤلفه های امید به آینده (تفکر عاملی و راهبردها) وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان رابطه ی معنی داری وجود دارد .
0Η: تفکر عاملی و راهبردها، انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان را پیش‌بینی نمی‌کنند.
1Η: تفکر عاملی و راهبردها، انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان را پیش‌بینی می‌کنند.
برای بررسیِ تبیین و پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلیِ از روی خرده مقیاس‌های امید به آینده، از روش رگرسیون چندگانه به شیوه‌ی همزمان استفاده گردید؛ جدول 4-15 نشان داد که مدل رگرسیون مورد نظر دارای اعتبار کافی در سطح خطای 01/0 است.
جدول 4-15 تحلیل واریانس رگرسیونی
مدل
مجموع مجذورات
df
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
1 a
رگرسیون
74/19490
2
37/9745
83/46
0001/0 b
باقی‌مانده
03/72426
348
12/208
کل
77/91916
350

a: متغیرهای پیش بین= تفکر عاملی و راهبردها
b: متغیر ملاک= انگیزش پیشرفت تحصیلی

با توجه به نتایج جدول 4-16، از بین متغیرهای واردشده به مدل، هر دو متغیر تفکر عاملی (01/0 p، 35/0 =β) و راهبردها (01/0 p، 17/0 = β)، به صورت مثبت و معناداری توانستند انگیزش پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان پیش‌بینی کنند که همان طور که در جدول 4-16 مشاهده می‌شود سهم متغیر تفکر عاملی در تبیین انگیزش پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان، بیشتر از راهبردها بوده است؛ در مجموع در این پژوهش دو متغیر تفکر عاملی و راهبردها، باهم توانستند حدود 21 درصد از واریانس انگیزش پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان تبیین کنند (21/0 = R2adj). بنابراین فرضیه‌ی صفر آماری با بیش از 99 درصد اطمینان، رد و فرضیه‌ی پنجم تحقیق تأیید شد یعنی هر دو خرده مقیاس امید به آینده توانستند انگیزش پیشرفت تحصیلی را در دانشجویان پیش‌بینی کنند.
در نهایت معادله‌ی رگرسیون برای پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ضرایب غیراستاندارد، به شرح زیر بود:
(راهبردها × 72/0) + (تفکر عاملی × 24/1) + 37/87 = انگیزش پیشرفت تحصیلی
جدول 4-16 ضرایب رگرسیون و خلاصه مدل رگرسیون
متغیرهای
پیش بین
ضرایب غیراستاندارد
خطای معیار
ضرایب

]]>

Related articles

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *