دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : دانشجویان دختر

رایب غیراستاندارد
ضرایب استاندارد
t
سطح معناداری
R2adj
عدد ثابت
37/87
88/5

86/14
0001/0

تفکر عاملی
24/1
20/0
35/0
20/6
0001/0
21/0
راهبردها
72/0
25/0
17/0
94/2
004/0
فرضیه ی 5 : بین عزت نفس و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ولی عصر رفسنجان بر اساس جنسیت رابطه ی معنی داری وجود دارد .
0Η: رابطه عزت نفس و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر، تفاوت ندارد.
1Η: رابطه عزت نفس و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر، تفاوت دارد.
برای آزمون فرضیه‌ی ششم تحقیق، از آزمون ضد فیشر استفاده شد که مطابق جدول 4-17، مقدار این آزمون برابر با 809/0 به دست آمد و با توجه به اینکه سطح معناداری این آزمون(42/0)، از مقدار05/0=α بیشتر است، در نتیجه با بیش از 95 درصد اطمینان، فرض صفر آماری تأیید و فرض ششم تحقیق رد شد؛ یعنی رابطه‌ی عزت نفس و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، تفاوت معنادار نداشت.
جدول 4-17 آزمون ضد فیشر برای بررسی تفاوت رابطه عزت نفس و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر
سطح معناداری
مقدار
ضد
Zr
تعداد
مقدار ضریب همبستگی
گروه
42/0
809/0
436/0
235
41/0
دختر
343/0
116
33/0
پسر
فرضیه ی 6 : بین امید به آینده و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان بر اساس جنسیت رابطه ی معنی داری وجود دارد .
0Η: رابطه امید به آینده و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر، تفاوت ندارد.
1Η: رابطه امید به آینده و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر، تفاوت دارد.
برای آزمون فرضیه‌ی هفتم تحقیق، از آزمون ضد فیشر استفاده شد که مطابق جدول 4-18، مقدار این آزمون برابر با 287/1 به دست آمد و با توجه به اینکه سطح معناداری این آزمون(20/0)، از مقدار05/0=α بیشتر است، در نتیجه با بیش از 95 درصد اطمینان، فرض صفر تأیید و فرض هفتم تحقیق رد شد؛ یعنی رابطه‌ی امید به آینده و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، تفاوت معنادار نداشت.
جدول 4-18 آزمون ضد فیشر برای بررسی تفاوت رابطه امید به آینده و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر
سطح معناداری
مقدار
ضد
Zr
تعداد
مقدار ضریب همبستگی
گروه
20/0
287/1
536/0
235
49/0
دختر
388/0
116
37/0
پسر
فرضیه ی 7 : میزان عزت نفسِ دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان با یکدیگر تفاوت معنادار دارد.
0Η: میانگین عزت نفس در دانشجویان دختر و پسر، با یکدیگر یکسان است.
1Η: میانگین عزت نفس در دانشجویان دختر و پسر، با یکدیگر یکسان نیست.
با توجه به برقراری فرض یکسانی واریانس‌ گروه‌ها (05/0 p>)، برای بررسی فرضیه‌ی حاضر، از آزمون t مستقل استفاده شد (جدول 4-19). که با توجه به سطح معناداری این آزمون، فرضیه‌ی صفر آماری با بیش از 95 درصد اطمینان، تأیید و فرض هشتم رد شد(05/0 p>، 349 df =،73/0=t). یعنی میانگین عزت نفس در دانشجویان دختر و پسر، با یکدیگر تفاوت معناداری نداشت .
جدول 4- 19آزمون تی مستقل برای مقایسه عزت نفس دردانشجویان دختر وپسر
گروه
عزت نفس
سطح معناداری آماره لون
آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
تعداد افراد
میانگین
انحراف معیار

]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *