دانلود پایان نامه با موضوع رگرسیون، همبستگی پیرسون، رفتار شهروندی

دانلود پایان نامه

معیار
واریانس
میانگین
کمترین
بیشترین
رفتار شهروندی سازمانی
148
547/0
299/0
24/2
1
4
نتایج حاصل از 148 پرسشنامه (گویههای 21 تا 44) در مورد متغیر رفتار شهروندی سازمانی نشان دهنده انحراف معیار 547/0، واریانس 299/0، میانگین 24/2 و کمترین پاسخ یک و بیشترین پاسخ 4 است. با توجه به میانگین بدست آمده، رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در حد متوسط است.
4-3-2-5) اعتماد به مدیر
در پژوهش حاضر یکی از موضوعات اصلی به جزء عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، اعتماد به مدیر در سازمان است. به منظور تعیین اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از ترکیب پاسخهای به دست آمده از سوالات 45 تا 47 در پرسشنامه استفاده مینماییم. نتایج نشان میدهد، 1/38 درصد نمونهها تا حدی موافق وجود اعتماد به مدیر در کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان هستند.
جدول 4-17) توزیع درصدی اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
پاسخها
درصد
کاملاً مخالف
5/4
مخالف
3/10
تا حدی موافق
2/38
موافق
5/33
کاملاً موافق
5/13
جمع
100
نمودار 4-10) توزیع درصدی اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
جدول 4-18) اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
تعداد
انحراف معیار
واریانس
میانگین
کمترین
بیشترین
اعتماد مدیر
148
999/0
997/0
59/2
1
5
نتایج حاصل از 148 پرسشنامه (گویههای 45 تا 47) در مورد متغیر اعتماد به مدیر نشان دهنده انحراف معیار 999/0، واریانس 997/0، میانگین 59/2 و کمترین پاسخ یک و بیشترین پاسخ 5 است. با توجه به میانگین بدست آمده، اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در حد متوسط است.
4-3-3) تحلیل فرضیههای پژوهش
همان گونه که در فصل اول مطرح شد، هفت فرضیه در این تحقیق وجود دارد. با توجه به این که متغیرهای مستقل و وابسته در سطح سنجش فاصلهای قرار دارد، برای آزمون رابطه بین آنها در چهار فرضیه اول از آزمون همبستگی پیرسون استفاده میشود، و در سه فرضیه نهایی با استفاده از آزمون رگرسیون سلسله مراتبی به اثبات فرضیههای ارائه شده میپردازیم. در آزمونهای همبستگی پیرسون، معناداری این آزمون اگر کمتر از 05/0 باشد، بیانگر رد فرضیه H_0 و پذیرش فرضیه مورد بررسی است. ضریب همبستگی پیرسون بیانگر شدت رابطه بین متغیرها است. رگرسیون سلسله مراتبی، روشی آماری است که اجازه میدهد نمره یک فرد یا گروه را در یک متغیر بر اساس نمرههای او در چندین متغیر دیگر، پیشبینی کنیم. در واقع رگرسیون سلسله مراتبی، گسترش این اصل است که یک متغیر را بر اساس چندین متغیر دیگر، پیشبینی کنیم. هنگام پیشبینی رفتار انسان، داشتن بیش از یک متغیر پیشبین، سودمند است. زیرا اعمال، افکار و هیجانها همه احتمالاً به وسیله ترکیبی از عوامل مختلف تحت تاثیر قرار میگیرند. پس با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی به بررسی آزمون فرضیههای 5 تا 7 پژوهش میپردازیم در آزمونهای رگرسیون سلسله مراتبی نیز، معناداری این آزمون اگر کمتر از 05/0 باشد، بیانگر رد فرضیه H_0 و پذیرش فرضیه مورد بررسی است.
4-3-3-1) آزمون فرضیه اول
همانطور که اشاره گردید در چهار فرضیه نخست از روش همبستگی پیرسون جهت اثبات فرضیهها استفاده مینماییم.
فرضیه اول: بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر رابطه وجود دارد.
برای حل فرضیه اول، دو فرض زیر را بر میگزینیم:
H_0: بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر رابطه وجود ندارد.
H_1: بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر رابطه وجود دارد.
جدول 4-19) آزمون همبستگی پیرسون بین عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر
عدالت توزیعی
اعتماد به مدیر
ضریب همبستگی پیرسون
052/0
ضریب خطا
05/0
معناداری
008/0
تعداد
148
با توجه به جدول 4-19، میتوان گفت بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر رابطه معناداری وجود دارد. رابطه بین این دو متغیر به صورت مستقیم است و ضریب آن 052/0 میباشد. از آن جایی که میزان خطای رابطه کمتر از 05/0 است، با احتمال 95 درصد فرضH_0 رد میشود و فرضH_1 مورد پذیرش قرار میگیرد. بنابراین عدالت توزیعی بین کارکنان به وسیله اعتماد به مدیر تبیین میشود. به این ترتیب فرضیه اول تحقیق، مورد تایید قرار میگیرد.
4-3-3-2) آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم: بین ادراک کارکنان از عدالت رویهای و اعتماد به مدیر رابطه وجود دارد.
برای حل فرضیه دوم دو فرض زیر را بر میگزینیم:
H_0: بین ادراک کارکنان از عدالت رویهای و اعتماد به مدیر رابطه وجود ندارد.
H_1: بین ادراک کارکنان از عدالت رویهای و اعتماد به مدیر رابطه وجود دارد.
جدول4-20) آزمون همبستگی پیرسون بین عدالت رویهای و اعتماد به مدیر
عدالت رویهای
اعتماد به مدیر
ضریب همبستگی پیرسون
498/0
ضریب خطا
05/0
معناداری
000/0
تعداد
148
با توجه به جدول 4-20، میتوان گفت بین ادراک کارکنان از عدالت رویهای و اعتماد به مدیر رابطه معناداری وجود دارد. رابطه بین این دو متغیر به صورت مستقیم است و ضریب آن 498/ 0 میباشد. از آن جایی که میزان خطای رابطه کمتر از 05/0 است، با احتمال 95 درصد فرضH_0 رد میشود و فرضH_1 مورد پذیرش قرار میگیرد. بنابراین عدالت رویهای بین کارکنان به وسیله اعتماد به مدیر تبیین میشود. به این ترتیب فرضیه دوم تحقیق، مورد تایید قرار میگیرد.
4-3-3-3) آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم: بین ادراک کارکنان از عدالت مراودهای و اعتماد به مدیر رابطه وجود دارد.
برای حل فرضیه سوم دو فرض زیر را بر میگزینیم:
H_0: بین ادراک کارکنان از عدالت مراودهای و اعتماد به مدیر رابطه وجود ندارد.
H_1: بین ادراک کارکنان از عدالت مراودهای و اعتماد به مدیر رابطه وجود دارد.
.
جدول4-21) آزمون همبستگی پیرسون بین عدالت مراودهای و اعتماد به مدیر
عدالت مراودهای
اعتماد به مدیر
ضریب همبستگی پیرسون
432/0
ضریب خطا
05/0
معناداری
000/0
تعداد
148
با توجه به جدول 4-21، میتوان گفت بین ادراک کارکنان از عدالت مراودهای و اعتماد به مدیر رابطه معناداری وجود دارد. رابطه بین این دو متغیر به صورت مستقیم است و ضریب آن 432/0 میباشد. از آن جایی که میزان خطای رابطه کمتر از 05/0 است، با احتمال 95 درصد فرضH_0 رد میشود و فرض H_1 مورد پذیرش قرار میگیرد. بنابراین عدالت مراودهای بین کارکنان به وسیله اعتماد به مدیر تبیین میشود. به این ترتیب فرضیه سوم تحقیق، مورد تایید قرار میگیرد.
4-3-2-4) آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم: بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.
برای حل فرضیه چهارم دو فرض زیر را بر میگزینیم:
H_0: بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود ندارد.
H_1: بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول4-22) آزمون همبستگی پیرسون بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی
اعتماد به مدیر
رفتار شهروندی سازمانی
ضریب همبستگی پیرسون
203/0
ضریب خطا
05/0
معناداری
003/0
تعداد
148
با توجه به جدول 4-22، میتوان گفت بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. رابطه بین این دو متغیر به صورت مستقیم است و ضریب آن 203/0 میباشد. از آن جایی که میزان خطای رابطه کمتر از 05/0 است، با احتمال 95 درصد فرضH_0 رد میشود و فرض H_1 مورد پذیرش قرار میگیرد. بنابراین اعتماد به مدیر به وسیله رفتار شهروندی سازمانی تبیین میشود. به این ترتیب فرضیه چهارم تحقیق، مورد تایید قرار میگیرد.
4-3-2-5) آزمون فرضیه پنجم
همانطور که اشاره گردید در سه فرضیه نهایی به علت وجود متغیر میانجی اعتماد به مدیر، ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق را بر اساس رگرسیون سلسله مراتبی به روش چندگانه توام بررسی مینماییم.
فرضیه پنجم: ادراک کارکنان از عدالت توزیعی از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر است.
برای حل فرضیه پنجم دو فرض زیر را بر میگزینیم:
H_0: ادراک کارکنان از عدالت توزیعی از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر نیست.
H_1: ادراک کارکنان از عدالت توزیعی از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر است.
جدول 4-23) تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برروی فرضیه پنجم
مراحل رگرسیون
متغیر های ورودی
ضرایب ضرایب استاندارد نشده استاندارد شده
T
سطح معنی دار
F
r
ضریب تعیین
میزان واریانس تبیین شده
B
خطای استاندارد
ضریب بتا
1
متغیر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی
متغیر مستقل: عدالت توزیعی
2.330
0.096
0.0242
0.069

0.114
9.648
1.392
0.000
0.046
1.938
0.114
0.545
0.013 R^2=
0.006 R^2= تعدیل شده
2
متغیر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی
متغیر مستقل:
– عدالت توزیعی
– اعتماد به مدیر
2.058
0.105
0.259
0.068

0.125
7.942
1.553
0.000
0.011
4.366
0.238
0.535
0.057 R^2=
0.044 R^2= تعدیل شده
با درنظر گرفتن نتیجه مراحل اول ودوم در جدول 4-23 شرایط میانجی بودن متغیر اعتماد به مدیر برقرار است یعنی با توجه به اینکه در مرحله اول رابطه بین متغیر عدالت توزیعی (متغیر مستقل) با رفتار شهروندی سازمانی معنیدار بود با ورود متغیر اعتماد به مدیر به معادله رگرسیون در مرحله دوم این رابطه (رابطه متغیر مستقل و وابسته) متوقف شد (غیر معنیدار شد) و r از 114/0 به 238/0 و ضریب تعیین از 545/0 به 535/0 تغییر یافت، میتوان گفت متغیر ورودی، نقش میانجی را در رابطه برعهده دارد. نتایج نشان دهنده نقش میانجی متغیر اعتماد به مدیر در رابطه بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی است.
اگر سطح معناداری کوچکتر از 05/0 باشد آزمون فرضیه H_0 رد میشود و فرض H_1 مورد پذیرش قرار میگیرد. بنابراین میتوان بیان نمود که با احتمال 95/0 اعتماد به مدیر در رابطه بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی را دارد، به عبارت بهتر عدالت توزیعی با تاثیری که بر اعتماد به مدیر دارد و به واسطهی آن منجر به بهبود رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان خواهد شد. بنابراین فرضیه پنجم تحقیق مورد تایید قرار میگیرد.
4-3-2-6) آزمون فرضیه ششم
فرضیه ششم: ادراک کارکنان از عدالت رویهای از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر است.
برای حل فرضیه ششم دو فرض زیر را بر میگزینیم:
H_0: ادراک کارکنان از عدالت رویهای از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر نیست.
H_1: ادراک کارکنان از عدالت رویهای از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر است.
جدول 4-24) تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی بر روی فرضیه ششم
مراحل رگرسیون
متغیرهای ورودی
ضرایب ضرایب استاندارد نشده استاندارد شده
T
سطح معنی دار
F
r
ضریب تعیین
میزان واریانس تبیین شده
B
خطای استاندارد
ضریب بتا
1
متغیر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی
متغیر مستقل: عدالت رویهای
1.894
0.038
0.141
0.048

0.066
13.451
0.795
0.000
0.028
0.0632
0.066
0.548
0.004 R^2=
0.003 R^2= تعدیل شده
2
متغیر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی
متغیر مستقل:
– عدالت رویهای
– اعتماد به

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع the، accepted.، That، Therefore,

Author: admin3

دیدگاهتان را بنویسید