دانلود پایان نامه با موضوع رفتار شهروندی، ارباب رجوع، وجود رابطه

دانلود پایان نامه

همکاران، 1388).
در سالهای اخیر محافل علمی و تحقیقاتی ضمن توجه به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تأکید فراوانی بر اهمیت تأثیر آن بر اَعمال و رفتار کارکنان داشته و محققان زیادی به تجزیه و تحلیل آن پرداختهاند. در این پژوهش به بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی2 و رفتار شهروندی سازمانی با درنظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به مدیر3 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان پرداخته میشود.
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مسئله اصلی تحقیق بیان میگردد، سپس ضرورت انجام تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه اهداف اصلی و فرعی تحقیق مشخص شده و پرسشهای تحقیق بیان میشود و بعد از تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل، وابسته و میانجی، قلمرو تحقیق در سه بُعد موضوعی، زمانی و مکانی مورد بررسی قرار میگیرد.
1-2) بیان مسئله
کارکنان در سازمانهای خدماتی دولتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمانها، به ویژه کیفیت خدمات آنها دارد. کیفیت خدمات، تحت تأثیر رفتارهای خاصی از کارکنان به نام رفتارهای شهروندی قرار دارد (سیدجوادین و همکاران، 1392).
رفتار شهروندی سازمانی مجموعهای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که وظایف رسمی فرد نیستند و کارکنان را در وضعیتی قرار میدهند که بصورت کاملاً داوطلبانه فراتر از انتظارات، وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. این رفتارها بر عملکرد سازمان تأثیر دارند (اورگان4 ، 1988).
با مطرح شدن نقش و اهمیت رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی و خدماتی، پژوهشهای وسیعی روی این گونه رفتارها و عوامل مؤثر بر آنها انجام شده است. رفتارهای شهروندی سازمانی شامل پنج بُعد وجدان کاری، نوع دوستی، جوانمردی، فضیلت مدنی و ادب و مهربانی است که تحت تأثیر متغیرهای زیادی همچون عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی، سبک رهبری و غیره قرار دارند (طبرسا و رامینمهر، 1392).
سازمانها باید زمینه را به گونهای فراهم سازند که کارکنان و مدیران تمامی تجربیات، تواناییها و ظرفیتهای خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی بکار گیرند. این امر میسر نخواهد بود مگر آنکه اصول و قواعد رفتار شهروندی سازمانی و بسترهای لازم برای پیاده سازی آن فراهم گردد (شیرازی و همکاران، 1391).
با مطرح شدن عدالت سازمانی در مباحث رفتار سازمانی، پژوهشگران بسیاری به بررسی اثرات عدالت سازمانی در حوزه متغیرهای اصلی رفتار سازمانی پرداختهاند (اسلم و صداقت5،2011). یکی از این اثرات، اثر عدالت بر رفتار شهروندی سازمانی بوده است. پژوهشهای گذشته نشان میدهد عدالت سازمانی به واسطه متغیرهای میانجی بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر گذاشته است (سیدجوادین و همکاران، 1392).
در این پژوهش رابطهی ابعاد سه گانه عدالت سازمانی، شامل عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت مراودهای با رفتارهای شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به مدیر که کمتر مورد بررسی قرار گرفته، پرداخته شده است.
اهداف اساسی و اصلی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، برابر قوانین و مقررات مربوطه، تشکیل تعاونیها و حمایت و هدایت آنان جهت دستیابی به اهداف اقتصادی کشور برابر اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین کار و تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است و میتواند نقش قابل توجهی در اشتغالزایی و ارتقاء تولید در کشور داشته باشد.
کارکنان این اداره کل با توجه به رسمیت زیاد و رویههای تعریف شده قانونی، تمایل چندانی به بروز رفتارهای شهروندی سازمانی ندارند. ارایه خدمات مطلوب به ارباب رجوع که مهمترین وظیفه کارکنان است به قدرت پیگیری مراجعان وابسته است. غالباً انجام وظایف صرفاً در قالب شرح وظایف و مسئولیتها خلاصه میشود. عدم وجود ارتباط دوستانه قوی بین همه کارکنان و نارضایتی آنان از میزان جبران خدمت، سیستم پرداخت پاداش و ارتقاء، به وضوح قابل درک است. هزینههای این بیاعتمادی سازمانی به علت عدم تمایل کارکنان به همکاری و مشارکت، رفتارهای نامناسب، کیفیت پایین کار و خدمات ارایه شده و نیاز به کنترل میتواند سنگین باشد.
تقویت اعتماد به مدیر و رفتارهای شهروندی سازمانی میتواند عملکرد و کارایی را ارتقاء بخشیده و موجب ارایه خدمات مطلوبتر به مراجعان گردد. منظور از اعتماد به مدیر، اعتقاد کارکنان به این امر است که مدیر یا سرپرست به نفع آنها عمل میکند (سیدجوادین و همکاران، 1392). در تحقیقی، وجود رابطهی مثبت بین اعتماد به مدیر یا سرپرست و رفتارهای شهروندی سازمانی تأیید شده است ( ارترک6، 2007).
بنابراین شناخت اثرات عدالت و اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی بسیار مثمر ثمر خواهد بود. در این تحقیق به بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان پرداخته میشود. تا بتوان از طریق نتایج و یافتههای آن به روشهای مناسب افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی در این اداره کل دست یافت. محقق به دنبال پاسخگویی به این سوال است: آیا بین ابعاد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی آنان با توجه به اعتماد به مدیر رابطه وجود دارد؟
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق
تا قبل از دهه 1950 میلادی، صاحبنظران بر این عقیده بودهاند که عامل اصلی عقبماندگی کشورهای در حال توسعه، کمبود سرمایههای مالی و فیزیکی است و راهکار منطقی برای برون رفت از عقبماندگی، بدست آوردن سرمایه مورد نیاز برای اجرای برنامههای توسعه عنوان میشد. با گذشت چند دهه مشخص شده صرفاً سرمایههای مالی و فیزیکی، موجب تسریع در روند پیشرفت کشورهای عقب مانده نمیشود، بلکه کشورهایی که دارای سازمانهای اداری کارآمد و سرمایههای انسانی متخصص هستند از منابع مالی و فیزیکی به نحو مناسبتری استفاده نموده و به گونهای اثربخش به کار میگیرند (نوری و همکاران، 1391).
در دنیای پیچیده کنونی، با وجود عدم اطمینان و تغییرات سریع، مستمر و غیر قابل پیش بینی در روشها و فرآیندهای انجام کار و مواجهه با تکنولوژیهای جدید، شرایط رقابتی سختی پدیدار شده است و سازمانها برای موفقیت، همواره در جستجوی راههایی برای تقویت عملکرد و اثربخشی کارکنان خود هستند. یکی از چالشهای اصلی مدیران در دنیای کنونی، نحوه استفاده از تواناییهای منابع انسانی است. در اغلب سازمانهای دولتی، مدیران قادر به استفاده بهینه از تواناییهای فکری، ذهنی و ظرفیتهای بالقوه کارکنان خود نیستند (کولک و همکاران، 1392).
وجود رفتارهای مشارکتی مانند رفتار شهروندی سازمانی، ارتباطات سازمانی را روانتر میسازد، روش برنامهریزی را بهبود میبخشد و با ارتقاء سطح همکاری بین افراد و ایجاد جوّ حمایتی در سازمان، بر ستادههای سازمان مؤثر است (نادی و همکاران، 1391).
در این راستا سازمان به قابلیتهای منحصر به فردی دست مییابد و این تواناییها قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان هستند. در واقع رفتار شهروندی سازمانی ضمن ایجاد بهرهوری و بهبود زندگی کاری، یکی از مهمترین منابع کسب مزیت رقابتی برای سازمانهاست (بهلولیزاده و همکاران، 1389).
بنابراین لازم است مدیران با شناخت پیش زمینههای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی، برای بکارگیری آن به عنوان یک مزیت رقابتی، به درک جامعی از مکانیسمها و شرایط تحقق آن دست یابند.
1-4) چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری، متغیرهای مهم را در وضعیتی که مرتبط با مساله پژوهش است شناسایی و مشخص میکند و پیوند این متغیرها را به گونهای منطقی ارایه میدهد و روابط بین متغیرهای مستقل، متغیرهای وابسته و متغیرهای تعدیلکننده و مداخلهگر روشن میشود (سکاران7، 1386).
متغیر وابسته که مهمترین متغیر در این تحقیق است رفتار شهروندی سازمانی است که در نظر است توسط متغیر مستقل یعنی ادراک کارکنان از عدالت سازمانی به تفکیک، عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت مراودهای با در نظر گرفتن متغیر میانجی یعنی اعتماد به مدیر تبیین شود.
در این تحقیق که برگرفته از کار سید جوادین و همکاران (1392) است، ابعاد سه گانه عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت مراودهای) متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی متغیر وابسته و اعتماد به مدیر، متغیر میانجی در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته با توجه به نقش متغیر وابسته است.
نمودار 1-1) مدل مفهومی تحقیق (سید جوادین و همکاران، 1392)
1-5) اهداف تحقیق
1-5-1) هدف اصلی تحقیق
تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
1-5-2) اهداف فرعی تحقیق
سنجش میزان ادراک کارکنان از عدالت سازمانی (به تفکیک عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت مراودهای) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
سنجش اعتماد به مدیر کارکنان در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
سنجش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
سنجش رابطه بین عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
سنجش رابطه بین عدالت رویهای و اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
سنجش رابطه بین عدالت مراودهای و اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
سنجش رابطه بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
سنجش تاثیر ادراک کارکنان از عدالت توزیعی از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
سنجش تاثیر ادراک کارکنان از عدالت رویهای از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
سنجش تاثیر ادراک کارکنان از عدالت مراودهای از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان.
1-6) فرضیههای تحقیق
بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر رابطه معنادار وجود دارد.
بین ادراک کارکنان از عدالت رویهای و اعتماد به مدیر رابطه معنادار وجود دارد.
بین ادراک کارکنان از عدالت مراودهای و اعتماد به مدیر رابطه معنادار وجود دارد.
بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
ادراک کارکنان از عدالت توزیعی از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است.
ادراک کارکنان از عدالت رویهای از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است.
ادراک کارکنان از عدالت مراودهای از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است.
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
در این تحقیق عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت تعاملی، متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی، متغیر وابسته و اعتماد به مدیر متغیر میانجی است که در ادامه به تعریف هر یک پرداخته میشود.
1-7- 1) عدالت توزیعی
یکی از ابعاد عدالت سازمانی است و به عادلانه بودن پیامدهای شغلی متفاوت از جمل

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورداضافه وزن، نرم افزار

Author: admin3

دیدگاهتان را بنویسید