دانلود پایان نامه با موضوع رفتار شهروندی، متغیر مستقل، رگرسیون

دانلود پایان نامه

مدیر
1.748
0.126
0.151
0.052
0.047
0.226
11.561
2.414
0.000
0.017
3.241
0.207
0.539
0.043 R^2=
0.030 R^2= تعدیل شده
با درنظر گرفتن نتیجه مراحل اول و دوم در جدول 4-24 با شرایط میانجی بودن متغیر اعتماد به مدیر برقرار است یعنی با توجه به اینکه در مرحله اول رابطه بین متغیر عدالت رویهای (متغیر مستقل) با رفتار شهروندی سازمانی معنیدار بود با ورود متغیر اعتماد به مدیر به معادله رگرسیون در مرحله دوم این رابطه (رابطه متغیر مستقل و وابسته) متوقف شد (غیر معنیدار شد) و r از 066/0 به 2.7/0 و ضریب تعیین از 548/0 به 539/0 تغییر یافت، میتوان گفت متغیر ورودی، نقش میانجی را در رابطه برعهده دارد. نتایج نشان دهنده نقش میانجی متغیر اعتماد به مدیر در رابطه بین عدالت رویهای و رفتار شهروندی سازمانی است.
اگر سطح معناداری کوچکتر از 05/0 باشد آزمون فرضیه H_0 رد میشود و فرض H_1 مورد پذیرش قرار میگیرد. بنابراین میتوان بیان نمود که با احتمال 95/0 اعتماد به مدیر در رابطه بین عدالت رویهای و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی را دارد، به عبارت بهتر عدالت رویهای با تاثیری که بر اعتماد به مدیر دارد و به واسطهی آن منجر به بهبود رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان خواهد شد. بنابراین فرضیه ششم تحقیق مورد تایید قرار میگیرد.
4-3-2-7) آزمون فرضیه هفتم
فرضیه هفتم: ادراک کارکنان از عدالت تعاملی (مراودهای) از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر است.
برای حل فرضیه هفتم دو فرض زیر را بر میگزینیم:
H_0: ادراک کارکنان از عدالت تعاملی (مراودهای) از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر نیست.
H_1: ادراک کارکنان از عدالت تعاملی (مراودهای) از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر است.
جدول 4-25) تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برروی فرضیه هفتم
مراحل رگرسیون
متغیرهای ورودی
ضرایب ضرایب استاندارد نشده استاندارد شده
T
سطح معنی دار
F
r
ضریب تعیین
میزان واریانس تبیین شده
B
خطای استاندارد
ضریب بتا
1
متغیر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی
متغیر مستقل: عدالت تعاملی
1.882
0.041
0.166
0.055

0.061
11.359
0.738
0.000
0.032
0.545
0.061
0.548
0.004 R^2=
0.003 R^2= تعدیل شده
2
متغیر وابسته: رفتار شهروندی سازمانی
متغیر مستقل:
– عدالت تعاملی
– اعتماد به مدیر
1.749
0.121
0.172
0.050

0.217
10.150
2.407
0.000
0.017
3.178
0.205
0.539
0.042 R^2=
0.029 R^2= تعدیل شده
با در نظر گرفتن نتیجه مراحل اول و دوم در جدول 4-25 با شرایط میانجی بودن متغیر اعتماد به مدیر برقرار است یعنی با توجه به اینکه در مرحله اول رابطه بین متغیر عدالت مراودهای (متغیر مستقل) با رفتار شهروندی سازمانی معنی دار بود با ورود متغیر اعتماد به مدیر به معادله رگرسیون در مرحله دوم این رابطه (رابطه متغیر مستقل و وابسته) متوقف شد (غیر معنی دارشد) و r از 061/0 به 205/0 و ضریب تعیین از 548/0 به 539/0 تغییر یافت، میتوان گفت متغیر ورودی، نقش میانجی را در رابطه برعهده دارد. نتایج نشان دهنده نقش میانجی متغیر اعتماد به مدیر در رابطه بین عدالت مراودهای و رفتار شهروندی سازمانی است.
اگر سطح معناداری کوچکتر از 05/0 باشد آزمون فرضیه H_0 رد میشود و فرض H_1 مورد پذیرش قرار میگیرد. بنابراین میتوان بیان نمود که با احتمال 95/0 اعتماد به مدیر در رابطه بین عدالت تعاملی (مراودهای) و رفتار شهروندی سازمانی نقش میانجی را دارد، به عبارت بهتر عدالت تعاملی (مراودهای) با تاثیری که بر اعتماد به مدیر دارد و به واسطهی آن منجر به بهبود رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان سازمان خواهد شد. بنابراین فرضیه هفتم تحقیق مورد تایید قرار میگیرد.
.
فصل پنجم
بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل پنجم) بحث، نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
یکی از قسمتهای مهم تحقیق که در واقع میتواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت درآینده باشد نتیجهگیریهای صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است. نتیجهگیریهایی که بر اساس تحلیلهای صحیح ارائه شده باشند، میتواند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که تحقیق به آن منظور طراحی شده است برطرف نماید. در این فصل نتایج حاصل از تجزیه تحلیل دادهها خلاصه میشود و با تحلیل آنها سعی میشود تا به سوالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود.
با توجه به دادههای حاصله از توزیع پرسشنامهها در خصوص بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی که در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان صورت گرفته است در ادامه به جمع بندی و نتیجهگیری پرداخته خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر ادراک کارمندان از عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری اعتماد به مدیر بوده است. جهت بررسی این هدف، اداره کل تعاون، و رفاه اجتماعی گیلان (اداره کل و 16 اداره شهرستان تابعه) با 250 نفر کارمند (رسمی، پیمانی و قراردادی) به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شد که با توجه به این فرمول حجم نمونه جامعه آماری 148 نفر به دست آمد. بر این اساس حدود 178 پرسشنامه (30 پرسشنامه بیش از حجم نمونه) در میان کارکنان به روش تصادفی ساده توزیع، که تعداد 148 عدد از پرسشنامهها به طور کامل و قابل استفاده برگشت داده شد. دادههای استخراج شده از پرسشنامهها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها، جداول مربوط به هر کدام از ویژگیها و متغیرها ترسیم شدند. در بخش آمار استنباطی نیز فرضیههای پژوهش با استفاده از آزمونهای آماری مناسب، تجزیه و تحلیل شده است که در این بخش به نتیجهگیری از پژوهش و ارائه پیشنهاداتی با توجه به نتایج تحقیق پرداخته میشود.
5-2) یافتههای توصیفی پژوهش
5-2-1) یافتههای توصیفی پاسخ دهنده گان
در این بخش، یافتهها براساس جنسیت، سن، سابقه، میزان تحصیلات و موقعیت شغلی کارکنان بررسی میگردد.
بر اساس جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه، از کل کارکنان، 6/67 درصد از پاسخگویان مرد و 4/32 درصد زن هستند.
بر اساس سن پاسخ دهندگان، بیشتر پاسخگویان مورد مطالعه در رده سنی 36 تا 40 سال هستند.
بر اساس میزان سابقه پاسخ دهندگان، بیشتر پاسخگویان مورد مطالعه دارای سابقه کاری 11 تا 15 سال هستند.
بر اساس میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه، از کل کارکنان، 8/6% (10 نفر) از آنها دارای مدرک دیپلم، 2/16% (24 نفر) از آنها دارای مدرک فوق دیپلم، 8/60 (90 نفر) از آنها دارای مدرک لیسانس و 2/16 (24 نفر) از آنها دارای مدرک فوق لیسانس هستند. که بر این اساس بیشترین پاسخ دهندگان دارای مدرک لیسانس و کمترین آنها دارای مدرک دیپلم بودهاند.
بر اساس موقعیت شغلی پاسخ دهندگان، 8/6% (10 نفر) سرپرست، 5/63% (94 نفر) کارشناس و 7/29% (44 نفر) کارمند هستند.
5-2-2) یافتههای توصیفی متغیرهای تحقیق
میانگین متغیر وابسته (رفتار شهروندی سازمانی)، متغیر مستقل (عدالت توزیعی، عدالت رویهای و عدالت تعاملی) و متغیر میانجی (اعتماد به مدیر) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان به شرح جدول زیر بدست آمده است:
جدول 5-1) میانگین متغیرهای تحقیق
متغیر
میانگین
وضعیت
عدالت توزیعی
54/2
متوسط
عدالت رویهای
19/3
مطلوب
عدالت تعاملی
13/3
مطلوب
رفتار شهروندی سازمانی
24/2
متوسط
اعتماد به مدیر
59/2
متوسط
پرسشهای تحقیق، 5 گزینهای طیف لیکرت از دامنه کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم تنظیم و برای توصیف کمی آنها از اعداد 1 تا 5 استفاده شده است، لذا با توجه به جدول 5-1 و میانگینهای بدست آمده، میتوان گفت در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، ادراک کارکنان از عدالت توزیعی، رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد به مدیر در حد متوسط و در ادراک کارکنان از عدالت رویهای و عدالت تعاملی در حد مطلوب است.
5-3) یافتههای استنباطی تحقیق
در بخش تحلیل استنباطی به توصیف و بررسی نتایج استنباطی روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی پرداخته خواهد شد.
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش به شرح جدول 5-2 زیر ارائه میشود.
جدول 5-2) نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه
روش آزمون
نتیجه آزمون
عنوان فرضیه
فرضیه1
همبستگی پیرسون
تایید
بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر رابطه وجود دارد.
فرضیه2
همبستگی پیرسون
تایید
بین ادراک کارکنان از عدالت رویهای و اعتماد به مدیر رابطه وجود دارد.
فرضیه3
همبستگی پیرسون
تایید
بین ادراک کارکنان از عدالت مراودهای و اعتماد به مدیر رابطه وجود دارد.
فرضیه4
همبستگی پیرسون
تایید
بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد.
فرضیه5
رگرسیون سلسله مراتبی
تایید
ادراک کارکنان از عدالت توزیعی از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر است.
فرضیه6
رگرسیون سلسله مراتبی
تایید
ادراک کارکنان از عدالت رویهای از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر است.
فرضیه7
رگرسیون سلسله مراتبی
تایید
ادراک کارکنان از عدالت تعاملی از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر است.
نتیجه آزمون فرضیه اول، رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر را با ضریب همبستگی 052/0 تایید میکند. این نتیجه با شدت کمتر و در راستای تحقیقات خسرویفرد (1391)، ارتورک و الپر (2007) و سیدجوادین و همکاران (1392) است.
نتیجه آزمون فرضیه دوم، رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت رویهای و اعتماد به مدیر را با ضریب همبستگی 498/0 تایید میکند. این نتیجه در راستای تحقیقات شیرازی و همکاران (1392) و ارتورک و الپر (2007) و سیدجوادین و همکاران (1392) است.
نتیجه آزمون فرضیه سوم، رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت تعاملی و اعتماد به مدیر را با ضریب همبستگی 432/0 تایید میکند. این نتیجه مخالف با تحقیق خسرویفرد (1391) و در راستای تحقیقات شیرازی و همکاران (1392) و خراسانی و کنعانی (1391) است.
نتیجه آزمون چهارم، رابطه بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی را با ضریب همبستگی 203/0 تایید میکند. این نتیجه با شدت کمتر و در راستای تحقیقات خسرویفرد (1391)، شیرازی و همکاران (1392) و خراسانی و کنعانی (1391) است.
نتیجه آزمون فرضیه پنجم، تاثیر ادراک کارکنان از عدالت توزیعی از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی را تایید میکند. این نتیجه در راستای تحقیقات خسرویفرد (1391)، ارتورک و الپر (2007) و سیدجوادین و همکاران (1392) است.
نتیجه آزمون فرضیه ششم، تاثیر ادراک کارکنان از عدالت رویهای از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی را تایید میکند. این نتیجه با شدت کمتر و در راستای تحقیقات خسرویفرد (1391)، ارتورک و الپر (2007) و سیدجوادین و همکاران (1392) است.
نتیجه آزمون فرضیه هفتم، تاثیر ادراک کارکنان از عدالت تعاملی از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی را تایید میکند. این نتیجه در راستای تحقیقات خسرویفرد (1391)، ارتورک و الپر (2007) و سیدجوادین و همکاران (1392) است.
5-4) پیشنهادها بر مبنای یافتههای تحقیق
ترغیب رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان به طور مستقیم امکان پذیر نیست. بنابراین، برای تشویق این گونه رفتارها در

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورداضافه وزن، نرم افزار

Author: admin3

دیدگاهتان را بنویسید