دانلود پایان نامه با موضوع جامعه آماری، رگرسیون، تحلیل داده

دانلود پایان نامه

کارکنان دارند، رفتار شهروندی سازمانی همچنین بطور مثبتی با رضایت شغلی ارتباط دارد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها
فصل سوم) روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها
3-1) مقدمه
تحقیق علمی، پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری دادهها، تجزیه و تحلیل دادهها و استنتاجهای معتبر از آنها است و نتیجه نهایی این فرایند کشف واقعیات جدیدی است که کمک میکند تا مشکلات موجود حل شوند (سکارن، 1386، ص 14).
تحقیق عبارت است از بررسی نظام یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی در مورد پدیدهها که روابط احتمالی بین این پدیدهها بوسیله نظریه و فرضیه هدایت میشوند (خاکی، 1388، ص 88).
در این فصل کلیه مراحل روش شناسی تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و روش گزینش آن، روش گردآوری دادهها، روشهای آماری و تجزیه و تحلیل دادهها، ابزارهای اندازه گیری و روایی و پایایی ابزارها مورد بررسی قرار گرفته است.
این فصل ضمن بیان روش تحقیق و فرایند انجام پژوهش، با معرفی ابزار و سایر جزئیات اجرایی پژوهش، فرصت لازم را برای ارائه یا تکرار پژوهش برای علاقهمندان و پژوهشگران فراهم میسازد.
3-2) روش پژوهش
در آغاز هر تحقیقی میبایست تعریف جامع و روشنی از مسأله مورد نظر ارائه شود تا با شناخت و درک دقیق، روش تحقیق مناسبی انتخاب شود و بدین ترتیب پژوهش به نحو شایسته و مطلوب صورت گیرد و در مسیر تحقیق نتایج ارزنده و مفیدی حاصل آید.
روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری دادهها، توصیفی است که به شکل میدانی اجرا گردید.
پژوهش حاضر از آن جهت که به بررسی و شناخت بیشتر متغیرها در شرایط موجود میپردازد در دسته پژوهشهای توصیفی قرار میگیرد. و از آن جهت که به بررسی رابطه بین متغیرها میپردازد از نوع پژوهشهای همبستگی میباشد.
3-3) توصیف آزمودنیهای تحقیق
3-3-1) جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره آن به مطالعه بپردازد. در تحقیق حاضر جامعه آماری، متشکل از کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به تعداد 250 نفر میباشد.
3-3-2) نمونه آماری
نمونه آمارى این پژوهش را 148 نفر تشکیل مىدهد که از طریق فرمول کوکران انتخاب و پرسشنامه پنج گزینهای طیف لیکرت به طور تصادفى ساده و با نسبت نمونه به جامعه بین افراد توزیع شد.
تعداد کل جامعه آماری 250 = N
میزان خطا = e
واریانس نمونه 234/0 S^2=
درجه یا ضریب اطمینان 95 درصد 96/1=
که با توجه به این فرمول حجم نمونه جامعه آماری 148 نفر میباشد (148=n )
نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. ابتدا فهرست تمام کارکنان را از 1 تا 250 شماره گذاری نموده و هر یک از شمارهها را روی کارتهای مشابه و یکسان ثبت و داخل جعبهای قرار گرفت و به صورت تصادفی تعداد 178 کارت (30 نفر بیشتر از حجم نمونه) از جعبه خارج و افراد حجم نمونه مشخص شدند و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید.
3-4) روشهای جمع آوری دادهها و اطلاعات
پس از تعیین نمونه آماری، در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با توزیع پرسشنامهها در بین کارکنان منتخب، اقدام به جمعآوری دادههای خام گردید.
3-5) ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات
ابزار گردآوری دادهها در بخش میدانی این پژوهش، سه پرسشنامه است که به قرار زیر میباشند:
برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پادساکف (1990) استفاده شد که شامل 24 سئوال است و پنج بعد رفتار شهروندی سازمانی را مورد سنجش قرار میدهد. روایی و پایایی این پرسشنامه در چهار پژوهش جداگانه توسط مرادی و همکاران (1387)، فرهادی نیا و همکاران (1389)، محرمزاده و همکاران (1390) و شیرازی و همکاران (1391) تأیید شده است.
برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه نیهوف و مورمن101 (1993) استفاده شد که شامل 20 سئوال است و سه بعد عدالت سازمانی (توزیعی، رویهای و مراودهای) را مورد سنجش قرار میدهد. روایی و پایایی این پرسشنامه در سه پژوهش جداگانه توسط مرادی و همکاران (1387)، فرهادی نیا و همکاران (1389) و محرمزاده و همکاران (1390) تأیید شده است.
برای سنجش اعتماد سازمانی از پرسشنامه پراسرت و یانگلین (2002) استفاده شد که شامل 8 سوال است که 3 سوال از آن مربوط به اعتماد به سرپرست است و فقط از همان 3 سوال اعتماد به سرپرست استفاده شده است. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی جداگانه توسط شیرازی و همکاران (1391) تأیید شده است.
3-6) روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها
3-6-1) روایی ابزار گردآوری دادهها
منظور از اعتبار یعنی میزان دقت ابزار تحقیق در سنجش متغیر یا مفهوم مورد بررسی. به عبارتی اعتبار یعنی توانستهایم همان چیزی را بسنجیم که قصد سنجش آن را داریم. مهمترین معیار درستی سنجش، اعتبار آن است.
در پژوهش حاضر، روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی در چهار پژوهش جداگانه توسط مرادی و همکاران (1387)، فرهادی نیا و همکاران (1389)، محرمزاده و همکاران (1390) و شیرازی و همکاران (1391) تأیید شده است. همچنین درباره پرسشنامه عدالت سازمانی روایی و پایایی این پرسشنامه در سه پژوهش جداگانه توسط مرادی و همکاران (1387)، فرهادی نیا و همکاران (1389) و محرمزاده و همکاران (1390) تأیید شده است و نیز روایی و پایایی پرسشنامه اعتماد به مدیر توسط شیرازی و همکاران (1391) تأیید شده است. که نشان میدهد پرسشنامههای مذکور دارای روایی لازم میباشند و برای اعتبار محتوایی نیز از تأیید استاد راهنما، متخصصان و کارشناسان استفاده شده است.
3-6-2) پایایی ابزار گردآوری دادهها
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر میشود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازهگیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ به عبارت دیگر، ابزار پایایی معتبر، ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش، نتایج یکسان بر خوردار باشد.
در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شده است. چرا که یکی از بهترین روشهای سنجش میزان هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری است.
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.
که در آن:
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام= Sj2
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون= S2
برای اطمینان از پایایی سؤالات و گویههای مورد سنجش برای مفاهیم مورد استفاده تحقیق، تعداد 30 پرسشنامه اولیه در جمعیت تحقیق مورد آزمون قرار گرفت تا نواقص احتمالی پرسشنامه، که میتوانست از نامفهوم بودن سؤالات، ترتیب نامناسب سؤالات و طولانی بودن پرسشنامه و… باشد، مرتفع گردد. همچنین از کارشناسان و محققین، خواسته شد تا مشکلات احتمالی پرسشنامه را در مقابل هر گویه و سؤال متذکر شوند. پس از جمع آوری پرسشنامهها و بررسی نظرات کارشناسان بانک اطلاعاتی تشکیل و پایایی شاخصها مورد سنجش قرار گرفت که در ادامه، نتایج بدست آمده برای هر شاخص بصورت مجزا ارائه میشود.
جدول 3-1) میزان آلفای بدست آمده برای هر یک از متغیرهای تحقیق
متغیر
سوالات
مقدار آلفا
عدالت توزیعی
1 تا 5
770/0
عدالت رویهای
6 تا 10
892/0
عدالت تعاملی
11 تا 20
925/0
رفتار شهروندی سازمانی
21تا 44
919/0
اعتماد به مدیر
45 تا 47
774/0
3-7) روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق از روشهای آماری ذیل استفاده شده است:
1-روشهای آمار توصیفی: در قسمت توصیف دادهها و اطلاعات گردآوری شده، روشهایی که مورد استفاده قرارگرفتهاند عبارتند از: میانگین، نمودارها و تدوین جداول آماری.
2-روشهای آمار استنباطی: دراین بخش با توجه به فرضیههای تحقیق، ابتدا از آزمون کالموگروف- اسمیرنوف (جهت مشخص نموده نرمال یا غیر نرمال بودن دادهها) و در صورت نرمال بودن از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره جهت آزمون فرضیهها از طریق نرم افزار آماری SPSS19 استفاده شده است.
3-7-1) روش تحلیل همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون میزان ارتباط خطی متغیرهای کمّی در یک نمونه را نشان میدهد. هر آزمودنی باید در دو متغیر کمّی نمره داشته باشد. آزمون معنی داری برای همبستگی، وجود یا عدم وجود رابطه خطی بین دو متغیر در جامعه را ارزیابی میکند.
3-7-2) روش رگرسیون
رگرسیون روش آماری است که اجازه میدهد نمرهی یک فرد در یک متغیر را براساس نمرههای او در متغیر دیگر یا در چندین متغیر دیگر در صورت همبسته بودن پیشبینی کنیم. هرچه میزان همبستگی بیشتر باشد نمرات به خط رگرسیون نزدیکتر و بنابراین پیشبینی دقیقتر خواهد بود.
در رگرسیون، رویداد طبیعی نمرات را در تعدادی از متغیر پیشبین اندازهگیری میکنیم و سعی در تبیین این امر داریم که کدام دسته از متغیرهای مشاهده شده در پیش بینی متغیر ملاک، موفقترند.
3-7-3) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف
آزمون کالموگروف اسمیرنف آمار استنباطی در مسائل تک متغیره با دادههای اسمی (مقولهای) چند ارزشی مرتب شده است.
با این آزمون محقق همقوارگی یا همخوانی توزیع فراوانی تمامی متغیرهای دارای مقولههایی بصورت رتبهای (چنانکه در سنجش نگرشها معمول است، پاسخگو در یک پیوستار از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف نظر خود را میدهد) را ارزیابی میکند. گاهی این آزمون برای متغیرهای اسمی چند مقولهای که بصورت مقولههای مرتب شده است و نوعی مفهوم ارجحیت و تقدم در مقولهها وجود دارد، بکار میرود. این آزمون اطلاعاتی مربوط به ماهیت ترتیب تقدم مقوله بدست میدهد. زیرا در محاسبات توزیعهای تراکمی دخالت میکند. بالاخره این آزمون برای بررسی اختلاف حداکثر بین دو توزیع تجمعی مشاهده شده در دو گروه نیز بکار میرود (منصورفر، 1376).
آزمون کالموگروف اسمیرنف اطلاعات اضافی در اختیار پژوهشگر قرار میدهد و در این آزمون لزومی ندارد که مشاهدهها گروه بندی شوند.
مقولههای متغیر مورد مطالعه در این آزمون باید دارای ترتیب معینی باشد بنابراین:
باید یک متغیر مقولهای واحد با طبقههای مرتب وجود داشته باشد.
مشاهدهها در این متغیر باید بگونه تصادفی نمونه برداری شده و هر مشاهده، مستقل از مشاهده دیگر باشد.
هر مشاهده باید فقط در یکی از مقولههای متغیر مورد نظر قرار بگیرد.
.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای تحقیق
فصل چهارم) تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
4-1) مقدمه
در این بخش دادههای

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره متوقفکرده،، نموده،، فنول، شکل۴-

Author: admin3

دیدگاهتان را بنویسید