دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارو درمانی

دانلود پایان نامه

داد که بین اختلاف میانگین نمره افسردگی گروه دریافت کننده درمان ترکیبی(استفاده توأم از دارو درمانی و درمان شناختی-رفتاری)با میانگین نمره افسردگی سایر گروه ها از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد همسویی و همخوانی دارد.
همچنین با نتایج تحقیقات رحیمی و همکاران،۱۳۸۷ که در پژوهشی تحت عنوان “بررسی تاثیر سه روش دارو درمانی ،شناخت

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه دهند۱=pH، گرفت،، (۴-۳)، (۴-۴)

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید