دانلود پایان نامه ارشد درباره صادرات گاز

همچنین برای جلوگیری از ایجاد یخ‌زدگی و تشکیل هیدرات (Hydrates) در زمستان و در طول packing و unpacking از تزریق گلایکل و مبدل‌های حرارتی در برخی از قسمت‌ها استفاده می‌شود. شکل 3-2- نمایی از پالایشگاه پنجم 3-2-2- واحد 101: شیرین‌سازی گاز
هدف از واحد 101 جداسازی H2S و قسمتی از CO2 از گاز خام با استفاده از یک فرآیند جذب شیمیایی می‌باشد. مشخصات گاز خام خوراک ورودی از واحدهای 100 و 103 فشار barg1/67 و دمای C 25 می‌باشد. محصولات این واحد شامل گاز شیرین که جهت نم‌زدایی به سمت واحد 104 هدایت می‌شود و گاز ترش که جهت تولید گوگرد به واحد 108 فرستاده می‌شود می‌باشد.
گاز ترش ورودی به این واحد از واحدهای 100 و 103 به یک برج جذب‌کننده جایی که H2S و قسمتی از CO2 بوسیله فرآیند جذب شیمیایی با MDEA (متیل دی اتانول آمین) حذف می‌شوند به نحوی که H2S گاز خروجی از این واحد برابرppm 3 و CO2 آن برابر %2 مولی می‌باشد. آمین سنگین شده بعد از جذب کننده وارد مبدل‌های حرارتی شده تا حرارت آمین سبک به آمین سنگین منتقل شود. آمین سنگین وارد برج احیا شده و پس از عمل احیا آمین سبک بدست آمده دوباره به برج جذب بازگردانده می‌شود.
گاز تصفیه‌شده در این واحد جهت خنک‌سازی و آب‌گیری به سمت واحد 104 هدایت می‌شود و H2S جدا شده از آمین از بالای برج جذب به سمت واحد 108 جهت تبدیل H2S به گوگرد هدایت می‌گردد.
برای هر فاز دو train مشابه طراحی شده است که قابلیت شیرین‌سازی MMSCFD 535 را دارند. 3-2-3- واحد 102: احیاء گلایکل
هدف از واحد 102 ذخیره‌‌سازی گلایکل سنگین دریافتی از واحدهای 103 و 110 در صورت لزوم و تبدیل آن به محلول گلایکل بالای %70 با استفاده از یک فرآیند تقطیر و ذخیره‌سازی و صدورآن به سکوها می‌باشد. مشخصات خوراک ورودی، گلایکل سنگین با فشار barg13 و دمای C 59 می‌باشد. محصولات این واحد شامل محلول گلایکل بالای %70 با فشار barg202 و دمای C 70، آب ترش به واحد 109 با حداقل فشار barg 3/3 و دمایC 70 و هیدروکربن‌های جدا شده که به واحدهای 143 و 142 انتقال می‌یابند می‌باشد.
این واحد بین دو فاز مشترک بوده و شامل شش مجموعه(Package) مجزا جهت احیا گلایکل می‌باشد که در حالت عادی چهار مجموعه در حال کار و دو تا به صورت آماده باش (Standby) می‌باشند. همچنین این واحد دارای یک مجموعه جهت کنترل PH و جلوگیری از خوردگی می‌باشد. گلایکل رقیق شده با آب بعد از جدا‌سازی در واحدهای 103 و110 که به آن گلایکل سنگین (Rich MEG) می‌گویند جهت از دست دادن آب و تبدیل شدن به گلایکل سبک (Lean MEG) به سمت واحد 102 هدایت می‌گردد. این واحد شامل چهار مخزن می‌باشد که دو تا جهت ذخیره‌سازی گلایکل سنگین و دو تا جهت گلایکل سبک می‌باشد. در پایان عمل احیا، گلایکل سبک به دست آمده توسط پمپ با فشار حدود bar120 به سکوها فرستاده می‌شود. 3-2-4- واحد 103: تثبیت میعانات گازی
هدف از این واحد پایدارسازی میعانات گازی و حذف ترکیبات سبک از خوراک خام می‌باشد. خوراک ورودی شامل هیدروکربن‌ها از واحد 100، میعانات از واحد 107 و میعانات از واحد 104 می‌باشد. محصولات این واحد شامل میعانات گازی پایدار شده، آب ترش به واحد 109 و off gas خروجی که بعد از فشرده‌سازی توسط کمپرسور به سمت جداکننده‌های فشار بالا (HP separator) هدایت می‌شود می‌باشد.
میعانات گازی خروجی از واحد 100 در این واحد پایدارسازی می‌شوند به طوری که فشار بخار موجود در میعانات گازی (RVP) در تابستان حداکثر psi10 و در زمستان psi12 شود (برای هر فاز یک واحد 103 طراحی شده است). ترکیبات سبک همراه میعانات گازی در برج تثبیت‌کننده (Stabilization) به وسیله عمل تقطیر جداسازی می‌شوند. میعانات گازی برای حذف نمک‌های موجود در خوراک به سوی یک نمک‌گیر انتقال می‌یابند. پس از پایدار‌سازی و تثبیت در برج تثبیت‌کننده به سمت واحد 143 هدایت می‌شوند و گلایکل سنکین جدا شده در این واحد جهت احیا به واحد 102 انتقال می‌یابد. 3-2-5- واحد 104: نم‌زدایی و حذف جیوه
هدف از این واحد حذف آب زیر ppm1/0 و حذف جیوه زیر ng/Nm310 می‌باشد. خوراک واحد، گاز شیرین از واحد 101 با دمای C45 در تابستان و فشار barg1/64 می‌باشد و محصول، گاز خشک عاری از جیوه است که تحویل واحد 105 می‌شود.
به طور کلی هدف از این واحد نم‌زدایی یا همان آبگیری از گاز به جهت جلوگیری از تشکیل هیدرات درون خط است. همچنین از این جهت که تنظیم میزان نقطه شبنم فاز گازی بسیار حائز بوده، جهت جداسازی کامل یک فاز از دو یا چند فاز و جلوگیری از تشکیل هیدرات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه تنظیم این میزان در گرو شرط آبگیری منظم و تنظیم شده و سرد‌سازی فاز گازی است. میزان آب همراه سیال گازی به ورودی واحد 104 حدودا %184 مولی بوده که این مقدار پس از آبگیری تنظیم شده به ppm1/0 می‌رسد. عمل آبگیری سیال گازی توسط بسترهای غربال مولکولی (molecular sieve) انجام شده که در اشکال و طرح‌های متفاوت بروی هم قرار گرفته‌اند.
سیال گازی به جهت دارا بودن دمای بالا(C45 تا C50) نیاز به سرد‌سازی گاز به کم ک دو مبدل حرارتی داشته که پس از عبور از مبدل به C22 تا C23 خواهد رسید.
در این واحد عملیات جذب (جذب یک جز از دو یا چند جز فاز گازی توسط جسم جامد: Absorption)) در حدود دوازده ساعت و عملیات احیا (Regeneration) (حذف یک یا چند جز از فاز مایع توسط گرما) در حدود پنج و نیم ساعت و عملیات آماده باش (standby) در حدود نیم ساعت می‌باشد.
در این سری عملیات دو بستر به طور کلی در حالت جذب و دیگری در حالت احیا می‌باشد. عمل احیاء توسط فلوی 35 تن بر ساعت سیال گازی خشک که توسط کوره سه شعله تا دمای C280 گرم شده است انجام می‌شود. 3-2-6- واحد 105: بازیافت اتان
هدف از این واحد جداسازی متان (CH4) و اتان (C2H6) از گاز خام می‌باشد که مشخصات گاز خوراک ورودی از واحد 104 فشار bara62 و دمای C6/27می‌باشد. محصولات واحد شامل گاز متان شیرین شده به واحد 106جهت صادرات، اتان به واحد 116 و C3+ به واحد 107 می‌باشد.
به جهت تنظیم نقطه شبنم سیال گازی بایستی عملیات سرد‌سازی بروی سیال گازی انجام شود که این عملیات توسط جعبه سرما (cold Box) انجام می‌گیرد. جعبه سرما متشکل از تعدادی کانال‌های عبوری در کنار هم می‌باشد که سیال فاز گازی و سیال فاز مایع جهت تبادل حرارتی مناسب و مورد نظر در آنها جریان دارند.
در این واحد متان در برج دی متانایزر از دیگر سیالات در یک دمای بسیار پایین حدودا C94- و فشار bar30 جدا شده و دیگر سیالات به عنوان C2+ از پایین برج به سمت برج دی اتانایزر به جهت جداسازی اتان از C3+ پمپ می‌شوند. سیال گازی متان به جهت دارا بودن دمای پایین از چند مبدل حرارتی گذر کرده که این امر سبب افزایش درجه حرارت سیال گازی می‌شود. سیال گازی به کمک یک کمپرسور و با افزایش فشار حدودا سه بار (به طور کلی 33بار) به سمت واحد صادرات گاز (واحد 106) ارسال می‌شود.
سیال گازی اتان پس از رها شدن در برج به سمت مایع‌کننده اتان (Ethan-Condenser) هدایت شده و پس از کاهش درجه حرارت و عملیات جداسازی، اتان جداشده به سمت واحد 116 جهت حذف CO2 ارسال می‌گردد. 3-2-7- واحد 106: صادرات گاز
هدف از این واحد تحویل گاز با فشار مورد نیاز به خط سراسری (IGAT) می‌باشد. مشخصات خوراک ورودی، گاز تصفیه شده از واحد 105 با فشار barg 32 و دمایC 50 و محصول واحد، گاز فروش با حداقل %82 متان، فشار barg 90 و دمای C 58 می‌باشد.
گاز تصفیه شده از چهار واحد بازیافت اتان (واحد 105) از طریق یک خط اصلی وارد این واحد می‌گردد. این واحد دارای شش Train مجزا می‌باشد که برای دو فاز 4 و 5 طراحی شده است و یک خط اصلی مشترک (Header)، گاز تصفیه شده را به کمپرسورهای واحد تحویل می‌دهد. در این واحد نیروی محرکه کمپرسورهای صادرات گاز از طریق توربین‌های گازی(G.T.) تأمین می‌گردد و گاز توسط کمپرسورها تا فشار مورد نیاز برای سیستم (bara91) فشرده‌سازی می‌شود. 3-2-8- واحد 107: جداسازی گاز مایع
هدف این واحد تولید پروپان، بوتان و C5+ می‌باشد. مشخصات خوراک ورودی، C3+ از واحد 105با فشار barg 8/21 و دمای C 93 و محصولات، پروپان به واحد 114، بوتان به واحد 115 و C5+ به واحد 103 و 110 می‌باشد.
این واحد مکانی است که در آن پروپان مایع، بوتان مایع و C5+ بوسیله عمل تقطیر در دو برج تقطیر جداسازی می‌شوند. C5+ جداشده با میعانات گازی واحد 103 مخلوط و بوتان و پروپان شیرین شده صادر خواهد شد. برای هر فاز یک واحد طراحی شده است.
این واحد شامل دو بخش عمده برج پروپان (Depropaniser) و برج بوتان (Debuthaniser) می‌باشد.
به سبب اختلاف فشاربخارهای اجزا مختلف C3+، از حرارت برای جداسازی آنها استفاده می‌شود. خوراک ورودی این واحد از واحدهای 105 می‌باشد که وارد سینی 21 برج پروپان (شامل سی و دو سینی) می‌شود. این برج به یک درام رفلاکس (Reflux drum) و یک ریبویلر(reboiler) تجهیز شده است. دمای پایین این برج C138 و فشار پایین برج barg6/21 و فشار و دمای بالای برج به ترتیب barg 3/21 و C5/62 است. در ریبویلر از بخار با فشار پایین برای گرم کردن استفاده می‌شود. گاز پروپان از بالای برج خارج شده و در خنک‌کننده هوایی(Air cooler) پروپان مایع شده و وارد درام رفلاکس می‌شود. از این درام به منظور خلوص محصول استفاده می‌شود. از پایین این برج C4+ به برج بوتان داده می‌شود و از طریق سینی 17 (دارای 28 سینی) وارد این برج می‌شود. و بقیه عملیات مثل برج قبلی می‌باشد. قابل ذکر است که از بالای این برج بوتان و از پایین آن C5+ گرفته شده و به واحدهای پایین دستی فرستاده می‌شود. دمای پایین برج بوتان، C130 و دمای بالای برج C5/62 و فشارها به ترتیب barg 2/7 وbarg 7/5 می‌باشد. C5+ نیز در خنک‌کننده هوایی تا C60 خنک شده و سپس به واحد 103 فرستاده می‌شود. بوتان نیز توسط آب دریا تا C40 خنک می‌شود. 3-2-9- واحد 108: بازیافت گوگرد
هدف از این واحد بازیافت گوگرد از اسید تولید شده در واحد 101 می‌باشد. خوراک ورودی، گاز ترش از واحد 101 و محصول، مایع گوگرد است که برای ذخیره‌سازی به واحد 144فرستاده می‌شود.
هدف از احداث این واحد ملاحظات زیست محیطی و تبدیل H2S‌های گاز اسیدی حاصل از فرآیند شیرین‌سازی آمین به گوگرد می‌باشد و تولید روزانه طراحی شده چهار Train، 400 تن می‌باشد. اساس آن سوختن گاز اسیدی به صورت فرآیند کلوس، بدست آوردن گوگرد گازی و بعد از آن مایع کردن گازهای گوگردی بوسیله آب گرم می‌باشد.
این واحد از سه قسمت اساسی تشکیل شده است که به صورت زیر می‌باشد: 3-2-9-1- مرحله کلوس
شامل کوره واکنش، بویلر وکندانسور و راکتورهای کاتالیستی می‌باشد.
الف) کوره واکنش: که واکنش و شکست حرارتی در آن در دمای با لا به شکل زیر رخ می‌دهد:
H2S H2+1/2S2 (
هوا برای سوختن از دمنده‌های هوا تأمین می‌گردد. قبل از سوختن، هوا و گاز اسیدی در مبدلهای جداگانه توسط SH پیش گرم می‌شوند و قبل از ورود گاز فرآیند به راکتورهای دوم و سوم، از مبدل‌های SH برای گرم کردن آنها استفاده می‌شود.
ب) بویلر و کاندنسورها: با استفاده از آب گرم، گوگرد تولید شده را مایع کرده و بخار تولید می‌کنیم. بخارات تولید شده در بویلر و کاندنسور به خط اصلی بخار داد]]>