دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد میزان شادکامی

میشود معمولاً پاسخ های دقیق تر و عمیقتری از سوی آنها دریافت میشود.
3-12 – فنون تحلیل داده ها
بعد از اینکه داده ها با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه گردآوری شد، نوبت به آمادهسازی داده ها جهت تحلیلهای مورد نـظر مـیرسد. در این مرحله ابتدا داده ها را کدگذاری (کمی کردن داده های خام) و سپس وارد نرم افزار رایانهای کرده ایم. دراین بررسی، جهت پردازش داده ها از برنـامه SPSS نسخۀ 18 تحت وینـدوز استفـاده شده و برای طراحی جداول و نمودارها از برنامههایExcel و Word نسخۀ 2010 استفاده شده است. همچنین جهت تحلیل داده ها – یعنی آزمون فرضیه های مطرح شده در تحقیق – آزمون های مختلف آماری با بهره گرفتن از قابلیت های نرم افزار SPSS در دو سطح صورت گرفت:
الف) سطح توصیف: در این سطح، به تجزیه و تحلیل یک بعدی (یک متغیره) یا توصیف متغیرها با بهره گرفتن از جداول توزیع فراوانی و آمارههای توصیفی، متناسب با سطح سنجش متغیرها، همچون میانگین، میانه، مد، واریانس،انحراف معیار پرداخته ایم.
ب)سطح تبیین: در این سطح، به منظور بررسی ویژگیهای گوناگون پاسخگویان بر نگرش آنها نسبت به الگوهای مصرف و رابطه اش با رفاه ذهنی شان، از آزمونهای مختلف آماری، متناسب با سطح سنجش متغیرها، همچون کایاسکوئر، گاما ،تحلیل عامل و تحلیل تشخیصی و… استفاده شده است.
3-13 -ملاحظات اخلاقی در زمان جمعآوری پرسشنامهها
از اصول بسیار مهم در حین جمعآوری و پرسیدن سؤالات، میتوان به «حق حریم شخصی، رضایت آگاهانه و رازداری اشاره کرد».
از آنجا که برخی از افراد حاضر به صحبت کردن در مورد مسائل خصوصی زندگی، نگرش ها و… خود در حضور دیگران نیستند، با توجه به ملاحظات اخلاقی، از پاسخگویان بهتنهایی و بدون حضور دیگران، پرسش شد و اطلاعات مربوط به پرسشنامه جمعآوری گردید.
همچنین موارد زیر در حین جمع آوری اطلاعات مدّنظر قرار گرفته است:
هیچ فردی مجبور به پاسخگویی نخواهد بود و قبل از انجام مصاحبه، رضایت آنها جلب شده است.
جهت اطمینان خاطر پاسخگویان، پرسشنامه بدون عنوان نام ونام خانوادگی پاسخگو و آدرس محل سکونت تهیه شده است.
قبل از تکمیل پرسشنامه، ماهیت حقیقی پژوهش برای تکتک پاسخگویان شرح داده شده است.
به پاسخگویان اطمینان داده شد که تمامی اطلاعات آنها به صورت یک «راز» محفوظ خواهد ماند و فقط جهت یک کار علمی و دانشگاهی از آن استفاده خواهد شد.
پاسخگویان اجازه دارند که در صورت تمایل، از نتایج تحقیق آگاه شوند.
از تفحص و کنجکاوی در مسائل خصوصی خارج از چارچوب اهداف پژوهش واطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پرسشنامه، خودداری شده است.
در صورت هرگونه نارضایتی از همکاری، به پاسخگو این اجازه داده شده است که در هر مقطع ازجریان تکمیل پرسشنامه، انصراف دهد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
فصل چهارم
یافته های پژوهش

4-1- مقدمه
در فصول گذشته به طرح نظری و عملی سؤالات تحقیق و متغیرها و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته شد. سپس به گردآوری اطلاعات در مورد این مفاهیم و متغیرها و تجزیه و تحلیل آنها پرداختیم. بر این اساس، فصل چهارم با عنوان «یافتههای پژوهش» تعبیه شد که در آن به ارائۀ نتایج تحقیق در دو بخش، به شرح زیر پرداخته خواهد شد:
ابتدا در بخش نخست (یافتههای توصیفی)، با بهره گرفتن از جداول، نمودارها و آزمون های آماری که متناسب با سطح سنجش متغیرها هستند، به شرح و ارائۀ مهمترین یافتههای توصیفی تحقیق میپردازیم.
در ادامه، در بخش دوم این فصل (یافتههای تبیینی)، به آزمون فرضیه های تحقیق و سنجش رابطۀ بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته پرداخته خواهد شد.
4-2- بخش نخست: یافتههای توصیفی
جدول شماره(4-1): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب جنس
جنس
فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی
زن
196
5/49
5/49
مرد
200
5/50
100
جمع
396
100
100
آماره
نما= مردان
به طوریکه در جدول فوق مشاهده می شود، نتایج نشان می دهد که 5/50 درصد پاسخگویان را مردان و 5/49 درصد را زنان تشکیل داده اند.
جدول شمارۀ(4-2): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب گروه سنی
گروه سنی
زن
مرد
جمع
متاهل
مجرد
متاهل
مجرد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
15-19 ساله
4
1
31
8/7
1
2/0
36
1/9
72
20-24 ساله
13
3/3
16
2/4
4
1/1
29
7/7
62
25-29 ساله
18
4/4
6
2/1
5
2/1
7
2/1
36
30-34 ساله
25
3/6
2
5/0
16
4
5
4/1
48
35-39ساله
19
9/4
1
3/0
19
5/4
2
4/0
41
40-44ساله
10
6/2
1
3/0
18
2/4
0
0
29
45-49 ساله
20
2/5
1
3/0
20
5
1
2/0
42
50-54 ساله
1
25/0
0
0
15
8/3
0
0
16
55-59ساله
11
3
0
0
16
4
1
2/0
28
60-64 ساله
4
75/0
0
0
3
5/0
0
0
7
65-69 ساله
12
1/3
0
0
1
2/0
0
0
13
70 ساله به بالا
1
25/0
0
0
1
2/0
0
0
2
جمع
138
9/34
58
6/14
119
9/29
81
6/20
396
همانطور که در جدول فوق نشان داده می شود از تعداد کل نمونه آماری 8/64درصد متاهل و 2/35 درصد مجرد هستند. از نظر سنی بیشترین فراوانی در گروه سنی 15-19 سال بوده اند و کمترین فراوانی در گروه سنی 70 سال به بالا قرار داشته اند.
لازم به توضیح است که مد ( نما) سنی پاسخگویان 17 است و میانۀ سنی پاسخگویان 5/44 است.
جدول شمارۀ(4-3): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل
وضعیت تأهل
فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی
مجرد
139
35
35
متأهل
257
65
100
جمع
396
100
100
آماره
مد (نما)= مجرد
از 396 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، 35 درصد مجرد و 65 درصد متأهل هستند.
جدول شمارۀ(4-4): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی
بیسواد
15
81/3
81/3
ابتدایی
67
04/17
85/20
سیکل
62
77/15
62/36
دیپلم
118
02/30
82/66
کاردانی
24
10/6
92/72
کارشناسی
52
23/13
15/86
کارشناسی ارشد
16
07/4
22/90
دکترا
11
68/2
9/94
حوزوی
28
10/7
100
جمع
393
100
100
آمارهها
مد (نما)= دیپلم
میانه= کاردانی
از 393 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، با تحصیلات «دیپلم» با 02/30 درصد و سپس افراد با سطح تحصیلات «ابتدایی» با 04/17 درصد بیشترین فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان را به خود اختصاص دادهاند و کمترین دسته ها با 68/2 درصد و 81/3 درصد به ترتیب متعلق به افراد در سطح «دکترا» و«بیسواد» میباشد. لازم به ذکر است که میانۀ تحصیلات پاسخگویان در گروه «کاردانی» قرار دارد.
جدول شمارۀ(4-5): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب منطقه سکونت
منطقه محل سکونت
فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی
شمال
78
3/20
3/20
مرکز
80
8/20
1/41
جنوب
76
8/19
9/60
شرق
79
6/20
5/81
غرب
70
2/18
100
جمع
383
100
100
آماره
مد (نما)= مرکز شهر
میانه= مرکز شهر

از 383 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، منطقه سکونت «مرکز شهر» با 8/20 درصد و سپس منطقه سکونت «شرق» با 6/20درصد بیشترین فراوانی منطقه سکونت پاسخگویان را به خود اختصاص دادهاند و کمترین منطقه با 2/18 درصد متعلق به منطقه « غرب» میباشد. لازم به ذکر است که میانۀ منطقه سکونت پاسخگویان در منطقه «مرکز شهر» قرار دارد.
جدول شمارۀ(4-6): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان شادکامی
میزان شادکامی
فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی
پایین
18
5/4
5/4
متوسط
336
1/85
6/89
بالا
40
1/10
100
جمع
394
100
100
آماره
مد (نما)= شادکامی متوسط
میانه= شادکامی متوسط

از 394 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، افراد با میزان شادکامی « متوسط» 1/85 درصد و سپس افراد با میزان شادکامی «بالا » 1/10 درصد بیشترین فراوانی میزان شادکامی پاسخگویان را به خود اختصاص دادهاند و کمترین میزان شادکامی با 5/4 درصد متعلق به میزان شادکامی «پایین» میباشد. لازم به ذکر است که میانۀ میزان شادکامی پاسخگویان در سطح «متوسط» قرار دارد.
جدول شماره(4-7):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص شادکامی
گویه
گزینه ها
درصد کل
خیلی زیاد
زیاد
تاحدودی
کم
خیلی کم
1-اگر خواسته باشید وضعیت الان خود را یا 5 سال پیش مقایسه کنید احساس شادکامی و سرزندگی در شما چقدر بهتر شده است؟
5/2
6/7
2/85
2/3
5/1
100
2-شما در زندگی تا چه اندازه احساس آرامش می کنید؟
8/3
6/7
83
3
5/2
100
3-شما تا چه اندازه از پیشامد ها و روندهای زندگی خود راضی هستید؟
8/2
4
7/81
3/6
5
100
4-فکر می کنید که کارها و فعالیت های شما تا چه اندازه نتیجه بخش بوده است؟
5/2
1/8
8/75
1/7
3/6
100
5-شما تا چه اندازه احساس خوبی از زندگی کردن دارید؟
3/2
6/5
4/78
6/7
6
100
6-شما در خودتان تا چه اندازه انرژی و توان برای انجام کارهای نو و جدید می بینید؟
3/2
3/3
2/83
3/6
8/4
100
7-وقتی رویدادهای گذشته خود را مرور می کنید، تا چه اندازه احساس شادی و خوشحالی به شما دست می دهد؟
8/3
6/7
9/76
6
6/5
100
8-از نظر روحی و روانی تا چه اندازه خود را سرحال و آماده می بینید؟
5/2
3/6
4/81
5
5/4
100
9-تا چه اندازه به زندگی خود عشق می ورزید؟
8/2
8/3
84
5
3/4
100
10-در مجموع فکر می کنید تا چه اندازه توانسته اید به آن رضایت و خوشبختی که دوست دارید، برسید؟
3/2
5/3
84
3/5
8/4
100
از 394 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، بیشترین فراوانی پاسخگویان در هر گویه متعلق به گزینه «تا حدودی» می باشد.
جدول شمارۀ(4-8):توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان احساس امنیت
میزان احساس امنیت
فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی
پایین
154
39
39
متوسط
211
5/53
5/92
بالا
29
3/7
100
جمع
394
100
100
آماره
مد (نما)= میزان امنیت متوسط
میانه= امنیت متوسط

از 394 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، افراد با میزان احساس امنیت « متوسط» با 5/53 درصد و سپس افراد با میزان احساس امنیت «پایین» با 39 درصد بیشترین فراوانی میزان احساس امنیت پاسخگویان را به خود اختصاص دادهاند و کمترین میزان احساس امنیت با 3/7 درصد متعلق به میزان احساس امنیت «بالا» میباشد. لازم به ذکر است که میانۀ میزان احساس امنیت پاسخگویان در سطح «متوسط» قرار دارد.
جدول شماره(4-9):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص احساس امنیت
گویه
گزینه ها
درصد کل
خیلی زیاد
زیاد
تاحدودی
کم
خیلی کم
1- تا چه اندازه نسبت به متناسب بودن درآمد و هزینه های خانواده خود در آینده خوشبین هستید؟
5/2
8/4
5/53
3/25
7/13
100
2- نسبت به اشتغال خود در آینده چقدر احساس اطمینان و اعتماد دارید؟
2/2
5/2
5/49
28
8/17
100
3-نسبت به اشتغال فرزندان(در صورت داشتن فرزند) در آینده چقدر احساس اطمینان دارید؟
2/1
3
36
7/31
28
100
4-تا چه اندازه نسبت به تهیه مسکن برای فرزندانتان اطمینان دارید؟
2
8/2
3/39
1/29
6/26
100
5- به نظر شما مال و اموال مردم در جامعه ما تا چه اندازه در امان است؟
5/2
5/3
6/42
1/27
1/24
100
6- در شرایط فعلی، مردم تا چه اندازه می توانند بدون نگرانی در کار و فعالیت اقتصادی سرمایه گذاری کنند؟
7/1
5/2
3/52
3/24
19
100
7- در حال حاضر تا چه اندازه می توانید بدون ترس و نگرانی از مسوولان و مدیران انتقاد کنید؟
2/1
2
47
4/29
3/20
100
8- برای برطرف کردن نیاز های مادی تان تا چه اندازه خود را بی نیاز از کمک مالی دیگران می دانید؟
5/2
5/4
1/61
5/16
2/15
100
از 394 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، بیشترین فراوانی پاسخگویان در هر گویه متعلق به گزینه «تا حدودی» می باشد.
جدول شمارۀ(4-10): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان دستیابی به ترجیحات
دستیابی به ترجیحات
فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی
پایین
207
5/52
5/52
متوسط
160
6/40
1/93
بالا
27
8/6
100
جمع
394
100
100
آماره
مد (نما)= میزان پایین
میانه= ترجیحات متوسط

از 394 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، افراد با میزان دستیابی به ترجیحات «پایین» 5/52 درصد و سپس افراد با میزان دستیابی به ترجیحات «متوسط » با 6/40 درصد بیشترین فراوانی میزان دستیابی به ترجیحات پاسخگویان را به خود اختصاص دادهاند و کمترین میزان دستیابی به ترجیحات با 8/6 درصد متعلق به میزان دستیابی به ترجیحات «بالا» میباشد. لازم به ذکر است که میانۀ میزان دستیابی به ترجیحات پاسخگویان در سطح «متوسط» قرار دارد.
جدول شماره(4-11):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص دستیابی به ترجیحات
گویه
گزینه ها
درصد کل
خیلی زیاد
زیاد
تاحدودی
کم
خیلی کم
1- به چه میزان رژِیم غذایی را که دوست دارید, دارا هستید؟
3/3
5/3
6/40
4/28
1/24
100
2- تا چه حدی پوشاک هایی را که ترجیح می دهید , می پوشید؟
5/2
8/4
3/42
3/25
8/24
100
3- چنانچه اهل مطالعه هستید، تا چه اندازه ای کتاب های مورد مطالعه تان, کتاب های مورد علاقه شما هستند؟
5
3/6
7/65
14
8/8
100
4- چنانچه اهل تماشای فیلم هستید، فیلم هایی که مشاهده می کنید, به چه میزان فیلم های مورد علاقه تان می باشند؟
8/3
6/4
4/62
2/15
14
100
5- چنانچه به موسیقی علاقه دارید، این موسیقی هایی که گوش می دهید تا چه اندازه توقعات شما را برآورده می کند؟
5
6/7
5/69
4/11
3/6
100
از 394 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، بیشترین فراوانی پاسخگویان در هر گویه متعلق به گزینه «تا حدودی» می باشد.
جدول شمارۀ (4-12): توزیع فراوانی مطلق و درصدی پاسخگویان بر حسب میزان احساس استحقاق
میزان احساس استحقاق
فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی
پایین
14
5/3
5/3
متوسط
335
2/85
7/88
بالا
44
1/11
100
جمع
393
100
100
آماره
مد (نما)= استحقاق متوسط
میانه= استحقاق متوسط
از 393 نفر جمعیت نمونۀ تحقیق، افراد با میزان احساس استحقاق « متوسط» با 2/85 درصد و سپس افراد با میزان احساس استحقاق «بالا » با 1/11 درصد بیشترین فراوانی میزان احساس استحقاق پاسخگویان را به خود اختصاص دادهاند و کمترین میزان احساس استحقاق با 5/3 درصد متعلق به میزان احساس استحقاق «پایین» میباشد. لازم به ذکر است که میانۀ میزان احساس استحقاق پاسخگویان در سطح «متوسط» قرار دارد.
جدول شماره(4-13):توزیع فراوانی درصدی بر حسب میزان پاسخگویی به گویه های شاخص احساس استحقاق
گویه
گزینه ها
درصد کل
کاملا موافق
موافق
تاحدودی
مخالف
کاملا مخالف
1- با توجه به سعی و تلاشی که در زندگی

]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *