دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد پایگاه اجتماعی-پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه

متوسط پایین
طیف میزان ارضای نیاز پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 11 تا 6/25را کسب کنند، میزان ارضای نیازشان درسطح «پایین» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 6/25 تا 2/40 را کسب کنند، میزان ارضای نیازشان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 2/40 – 55 را کسب کنند، میزان ارضای نیازشان درسطح «بالایی» قرار میگیرد.
3-8-2-6- مقایسه نسبی:
تعریف نظری: مقایسه نسبی از اختلاف بین آنچه فرد می خواهد و انتظار دارد، با آنچه که به دست می آورد و همچنین مقایسه با دیگرانی که او شرایط خود را با آنها مقایسه می کند، به دست می آید و ممکن است شخص دچار حالتی از احساس محرومیت شود(کوهن،1383). پس یک وضعیت ذهنی و روانی است که تحت تاثیر اختلاف درک شده میان دو چیز دیگر یعنی انتظارات ارزشی و توانایی های ارزشی قرار دارد.
تعریف عملیاتی: این متغیر به وسیله گویه های زیر تعریف عملیاتی شده و مورد سنجش قرار گرفته است. بدین صورت که از پاسخگو پرسیده می شود که در هنگامی که در هریک از موارد زیر خود را با دوستان،نزدیکان و آشنایان خود مقایسه می کنید،خودتان رو جلوتر یا عقب تر از دیگران ارزیابی می کنید و یا اینکه تفاوتی با آنها ندارید. بدین صورت افرادی که احساس عقب تر(پایین تر بودن) داشتند، در واقع احساس محرومیت داشتند.
وضع زندگی
میزان درآمد
وضعیت مسکن
میزان تحصیلات
ارزیابی از سطح رفاه زندگی در زندگی
30 22 14 6
بالا متوسط پایین
30 22 14 6
بالا متوسط پایین
این متغیر و ابعاد آن با 6 سوال در بخش دهم پرسشنامه مورد آزمون قرار می گیرد. برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده که در آن به گزینه «خیلی بد» امتیاز 1، به گزینه «بد» امتیاز 2، به گزینه« بی نظر» امتیاز 3، به گزینه «بهتر» امتیاز4 و به گزینه «خیلی بهتر» امتیاز 5 داده شد. با توجه به این هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص احساس محرومیت(6 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 6 و حداکثر 30 را برای متغیر احساس محرومیت کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
طیف میزان احساس محرومیت پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 6 تا 14 را کسب کنند، میزان احساس محرومیت شان درسطح «پایین» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 14 تا 22 را کسب کنند، میزان احساس محرومیت شان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 22 – 30 را کسب کنند، میزان احساس محرومیت شان درسطح «بالایی» قرار میگیرد.
3-8-2-7-رهایی
تعریف نظری: آزادی ارزشی است که در تمامی مباحث زندگی و توسعه به عنوان گوهری والا و روحی متعالی در جریان است و بدون وجود آن، توسعه و تعالی و پیشرفت تهی، غیر قابل حصول، فاقد امکان سنجش و بی محتواست. آزادی هم عرصه و منظر و دیدگاه توسعه را مشخص می کند، هم هدف توسعه را مفهوم می بخشد و هم راهبرد این فرایند فراگیر و به هم پیوسته را تشکیل می دهد.آزادی های گوناگون به منظور توسعه(توسعه رفاه) نقش محوری و فراگیر بسیار مهم دارند.این آزادی ها فراوان و بی شمارند، اما مهمترین و برجسته ترین آن ها را می توان با 5 عنوان کلی مشخص کرد:1-فرصت های اقتصادی(شامل حق مالکیت، بازار آزاد، افزایش درآمد، تولید، مصرف و مبادله کالاهای اقتصادی) 2- آزادی های سیاسی(امکان بررسی عملکرد و انتقاد از مسئولان، آزادی بیان و مطبوعات و در یک کلام دموکراسی) 3- ترتیبات و تسهیلات اجتماعی (بهبود وضع زندگی، آموزش، بهداشت) 4- تضمین شفافیت(درجه‌ی آشکاری امور و حق افشاگری که در نهایت از فساد جلوگیری می‌کنند) 5- امنیت حمایتی(حمایت از آسیب‌پذیران مثل فقرا و بیکاران و…).نکته ای که نباید فراموش کرد همبستگی های بسیار قدرتمند بین این آزادی ها می باشد.(نوری نایینی،1383: 442و443).
تعریف عملیاتی: این مفاهیم به کمک مقاله دکتر محمد سعید نوری نایینی با عنوان “تبیینی ایرانی از نگرش آمارتیاسن” و شاخص های آزادی مطرح شده توسط آمارتیاسن در کتاب توسعه به مثابه آزادی با ترجمه دکتر حسین راغفر انجام شده است. در طیف لیکرت هر کدام از گویه ها نمره 1 تا 5 را دریافت می کنند.حداکثر نمرات 65 و حداقل آن 13 می باشد. دامنه نمرات 53 می باشد.
امکان بررسی عملکرد و انتقاد از مسولان را دارم.
در کشوری که به صورت مردم سالاری اداره می شود زندگی می کنم.
احساس می کنم که در جامعه،مطبوعات و رسانه می توان با آزادی نظرات خود را مطرح کرد.
حقوق مالکیت و کسب و کار در ایران رعایت می شود.
افراد در تولید ، توزیع و مصرف کالا، به صورت آزادانه دست به انتخاب می زنند.
در عرضه اطلاعات بازار و عرضه کالا انحصار وجود دارد
فرصت های اجتماعی برای توانمندی افراد وجود دارد.
وضعیت آموزش و بهداشت افراد را به سمت خودشکوفایی و بروز استعداد ها هدایت می کند.
همه مسایل و مشکلات شفاف می باشند
از اخلال گران و فسادکاران در جامعه افشاگری می شود.
اقشار آسیب پذیر مانند بیکاران و فقرا در جامعه حمایت می شوند و قابلیت شکوفایی می یابند.
برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده که در آن به گزینه «کاملا مخالف» امتیاز 1، به گزینه «مخالف» امتیاز 2، به گزینه« تا حدی/متوسط» امتیاز 3، به گزینه «موافق» امتیاز4 و به گزینه «کاملا موافق» امتیاز 5 داده شد.این گویه ها در 13 سوال در بخش یازدهم پرسشنامه در نظر گرفته شده اند. با توجه به این هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص احساس رهایی قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 13 و حداکثر 65 را برای متغیر احساس رهایی کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
65 6/47 3/30 13
زیاد متوسط کم
65 6/47 3/30 13
زیاد متوسط کم
طیف میزان احساس رهایی پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 13 تا 3/30 را کسب کنند، میزان احساس رهایی شان درسطح «کم» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین3/30 تا 6/47 را کسب کنند، میزان احساس رهایی شان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 6/47 – 65 را کسب کنند، میزان احساس رهایی شان درسطح «زیادی» قرار میگیرد.
3-8-3-پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی
به جایگاهی اشاره دارد که افراد در نظام قشربندی اقتصادی و توزیع نابرابر مادی اشغال میکنند؛ در این تعریف طبقه بر حسب استانداردهای مادی زندگی و معمولاً با درآمد یا ثروت تعریف میشود (Ritzer,2005: 717,718).
برای عملیاتی کردن پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی از دو شیوهی عینی و ذهنی استفاده نمودیم. در این شیوه‏ی سنجش شاخصهای مربوط به شیوهی عینی، شامل سطح تحصیلات والدین و میزان درآمد ماهانهی خانوار میباشند که سوالات 8-1 بخش15 پرسشنامه می باشد. برای عملیاتی کردن این متغیر نمرات حاصل از پاسخ، پاسخگویان به سؤالات ” میزان درآمد ماهانهی خانوادهی شما به تومان”، درآمد ماهانه به این صورت نمرهگذاری شد “بین 100 تا 200 هزار تومان=1” تا “بالاتر از 1میلیون تومان=10″.” سطح تحصیلات پاسخگو به سال” ” سطح تحصیلات پدر به سال” و “سطح تحصیلات مادر به سال” نمرات حاصل با یکدیگر جمع شد و نمرهی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی در بعد عینی به صورت فاصلهای محاسبه شد.افراد به ترتیب نمره 1 تا 10 را در این سوالات می گیرند.حداقل نمره افراد در تمام سوالات 10 و حداکثر آن 100 می باشد.
3-8-3-1- پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (ذهنی)
مقوله‏هایی اجتماعی هستند که عناصر مشترک ذهنی برجستهای داشته و افراد آنها را بکار میگیرند تا خود را در یک نظام قشربندی اقتصادی رده‏بندی کنند (همان).
منظور از ارزیابی ذهنی فرد از پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی خود، پنداشت پاسخگو از جایگاه وی در ساختار اجتماعی است. بعد ذهنی طبقهی اجتماعی با ابعاد چهارگانهی درآمد، تحصیلات، شغل و مالکیت مسکن به صورت مقیاسی ترکیبی روی طیف لیکرت ارزیابی میشوند. برای عملیاتی کردن این متغیر از مقیاس به کار رفته در مطالعهی نبوی و دیگران (1387: 36-9) استفاده کردیم. این مقیاس دارای 6 گویه است که بخاطر حجم بالای سوالات در یک گویه کلی در سوال 8 بخش 15 سنجیده شده است. این گویه به این شرح است: ” اگر مردم را به پنج طبقهی اجتماعی ـ اقتصادی تقسیم کنند (خیلی بالا، بالا، متوسط، پایین، خیلی پایین) شما خود را در کدام طبقهی اقتصادی جای میدهید؟ ضریب پایایی آلفای کرونباخ این مقیاس در پژوهش نبوی و دیگران (1388) 71/0 گزارش شد، این ضریب در پژوهش حاضر 75/0 بدست آمد. سوالات این متغیر در دو بخش عینی و ذهنی با بهره گرفتن از سوالات استاندارد شده مقاله نبوی و حیدری(1390) تهیه گردیده است. افراد در پایگاه ذهنی با توجه به پاسخ خود حداقل نمره 1 و حداکثر نمره 5 را دریافت می نمایند. در مجموع پایگاه اجتماعی با 11 سوال، افراد بین حداقل 11 و حداکثر105 نمره گذاری می شوند و نتایج به دست آمده از آن ها به پنج مقوله پایگاه اجتماعی- اقتصادی پایین، متوسط رو به پایین، متوسط، متوسط رو به بالا و بالا تعریف می شوند.
بالا
متوسط روبه بالا
متوسط
متوسط رو به پایین
پایین
105 2/86 4/67 6/48 8/29 11
افرادی که امتیازی بین 11 تا 8/29را کسب کنند، پایگاه اجتماعی شان درسطح «پایینی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 8/29 تا 6/48 را کسب کنند، پایگاه اجتماعی شان درسطح «متوسط رو به پایین» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 6/48 تا4/67 را کسب کنند، پایگاه اجتماعیشان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 4/67 تا2/86 را کسب کنند، پایگاه اجتماعیشان درسطح «متوسط رو به بالا» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 2/86 -105 را کسب کنند، پایگاه اجتماعیشان درسطح «بالایی» قرار میگیرد.
3-9- روایی ابزار تحقیق
برای کسب روایی ابزار مورد استفادۀ تحقیق حاضر و انطباق تعریف عملیاتی متغیر مورد اندازهگیری با تعریف نظری مورد ارزیابی از روش اعتبار صوری( منظور این است که بعد از طراحی و ساختن ابزار اندازه‌گیری به داوران (متخصصان) و صاحب نظران مراجعه می‌کنیم تا صحت، درستی و همخوانی ابزار تحقیق از منظر نخبگان برآورد شود.) و محتوایی (در اینجا هدف اینست که ابزار اندازه‌گیری را از منظر جامعیت و در بردارندگی سوالات در ارتباط با تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی مورد ارزیابی قرار دهیم و مشخص سازیم آیا ابزار مورد نظر کفایت و توانایی لازم را جهت سنجش معرف‌ها و شاخص‌های متغیر مورد نظر دارد یا خیر؟) استفاده شده است. همچنین از نظریهها، متون علمی، تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق و نیز سوالات استاندارد استفاده شده است. برای کسب روایی ابزار مورد استفادۀ تحقیق حاضر و انطباق تعریف عملیاتی متغیر مورد اندازهگیری همچنین در جهت اعتلای اعتبار ابزار ساخته شده با استاد راهنما و چندین نفر از کارشناسان ارشد و دکترا در مسائل علوم اجتماعی، علوم ارتباطات و روش تحقیق در خصوص دلالت هر گزاره با مفهوم (یا ارتباط هر عبارت با مفهوم تعریف شدۀ مورد نظر) مشورت شد.
در ضمن، تا حد امکان برای بالا بردن روایی ابزار تحقیق، از پرسش های آزمون شدۀ قبلی در پژوهش های مشابه و معتبر استفاده شده است.
3-10- پایایی ابزار تحقیق
در این تحقیق به منظور محاسبۀ پایایی ابزار تحقیق(پرسشنامه) از روش پایایی همپا و مهمترین شاخص آن یعنی آلفای کرونباخ (منصوریان، 1381: 83) سود جستهایم. این آزمون به ما میگوید که آیا اجزای درونی یک شاخص با هم سازگاری دارند. اگرمقدار آلفا از 7/0 بیشتر باشد، سازگاری درونی مناسبی بین گویه ها وجود دارد و اگر بین 6/0 تا7/0 باشد، نشاندهندۀ سازگاری درونی تقریباً مناسب و یا قابل قبول است؛ اما اگرمقدار آلفا کمتر 5/0 باشد، سازگاری درونی ضعیفی بین گویه ها را نشان میدهد که قابل قبول نیست.
بدین منظور برای Pre-test پرسشنامه، ابتدا با 45 نفر از شهروندان تهرانی که به صورت تصادفی انتخاب شدند مصاحبه شد و پس از انجام محاسبات آماری، نتایج آزمون کرانباخ به شرح زیر به دست آمد:
جدول(3-1): نتایج آزمون کرونباخ حاصل از پرسشنامه
متغیر
آلفای کرانباخ
رفاه ذهنی
790/0
شادکامی
843/0
تامین
758/0
ترجیحات
711/0
استحقاق
872/0
نیاز
920/0
مقایسه نسبی
813/0
رهایی
925/0
مدیریت بدن
826/0
کالاهای فرهنگی
883/0
اوقات فراغت
905/0
از آنجا که ضریب اعتبار همه مفاهیم، بالاتر از 7/0 است، نتیجه میگیریم که ابزار ما از ضریب اعتبار قابل قبولی برخوردار است.
لازم به ذکر است، از آنجا که افراد مورد مصاحبه به منظور سنجش ضریب اعتبار درونی سؤالات تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدهاند، لذا در جامعۀ نمونۀ نهایی تحقیق منظور نشدهاند.
3-11- رویۀ جمعآوری داده ها
پس از تهیۀ پرسشنامه و انجام Pre-test و رفع ابهامات موجود در آن و حذف گویه های ناهماهنگ مفاهیم و متغیرهای تحقیق، باید به سراغ جامعه رفته و داده های اصلی خود را جمعآوری کنیم.
متداولترین روش پرسش، از طریق توزیع پرسشنامه است که در واقع نوعی مصاحبۀ فردی است که فرد طی آن یک پرسشنامه را تکمیل میکند. همچنین مصاحبهشونده وقت زیادی را در اختیار دارد و در حقیقت پرسشنامه ابزار کتبی و ثابتِ آگاهی از نظرات افراد محسوب میشود.
همانطور که در بخش های قبلی ذکر شد، در این تحقیق برای بررسی رابطه الگوهای مصرف و رفاه ذهنی از روش پیمایش و برای جمعآوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامۀ حضوری همراه با مصاحبه استفاده شده است. بدین صورت که پرسشگر برای دسترسی به پاسخ های دقیق، به طور حضوری (نه پستی و…) به مخاطب مورد نظر مراجعه کرده و با یک مصاحبۀ نیمه باز و با خواندن سؤالات پرسشنامه برای تک تک پاسخگویان، پاسخ های آنها را یادداشت میکند. مزیت این کار در این است که کمتر با پرسشنامههای ناقص مواجه میشویم و همچنین پاسخگو با توجه به شرایط مصاحبهای و یک ارتباط رو در رو کمتر از پاسخ دادن طفره میرود و ابهام سؤالات برای وی رفع

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره اختلالات شخصیت

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید