دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد جایگاه اجتماعی

دانلود پایان نامه

متوسط کم
طیف میزان رفاه ذهنی پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 58 تا3/135 را کسب کنند، رفاه ذهنی شان درسطح «پایینی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 3/135 تا 6/212 را کسب کنند، رفاه ذهنی شان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 6/212 – 290 را کسب کنند، رفاه ذهنی شان درسطح «بالایی» قرار میگیرد.
هر یک از ابعاد آن به قرار زیر تعریف و عملیاتی شده اند:
3-8-2-1-شادکامی:
تعریف نظری: «شادکامی حالتی است که لزوما به احساس سرخوشی یا شادکامی خاصی کاهش پذیر است، حالتی که غالبا به عنوان رضایت یا خرسندی از آن یاد می شود»(فیتزپتریک،1383: 20). “مفهوم رضایت از زندگی نیز بعد ذهنی مفهوم کیفیت زندگی است که به طور کلی مبتنی بر درک فرد از وضعیت جسمی ، روانی و اجتماعی و محیطی خود و احساس رضایتمندی و شادمانی از بودن در این وضعیت می باشد”(احمدی، 1383: 4).
تعریف عملیاتی: برای اندازه گیری شادکامی روش های گوناگونی به کار برده می شود. برخی از ابزار های پرسشنامه که برای اندازه گیری شادکامی به کار می روند عبارتند از: پرسشنامه حالات شخصی که توسط بربنر و مارتین(1995) تهیه شده، پرسشنامه شخصیتی آیزینگ،پرسشنامه شخصیتی نئو، پرسشنامه شادکامی آکسفورد. در میان این پرسشنامه ها پرسشنامه شادکامی آکسفورد جایگاه ویژه ای دارد و در چندین پژوهش به کار رفته است. این ابزار در سال 1989 توسط آرجیل و لو تهیه شده است. در این تحقیق نیز از پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHI) الگو گرفته شده ولی سعی شده است که سوالات با توجه به فرهنگ جامعه محقق تهیه گردند.
در این پژوهش از گویه های ذیل جهت سنجش شادکامی اجتماعی در بین پاسخگویان (بر اساس طیف لیکرت)استفاده شده است:
اگر خواسته باشیم وضعیت الان را با 5 سال پیش مقایسه کنیم احساس شادکامی و سرزندگی در شما کمتر شده است یا بیشتر؟
شما در زندگی تا چه اندازه احساس آرامش می کنید؟
شما تا چه اندازه از پیشامد ها و روندهای زندگی خود راضی هستید؟
فکر می کنید که کارها و فعالیت های شما تا چه اندازه نتیجه بخش بوده است؟
شما تا چه اندازه احساس خوبی از زندگی کردن دارید؟
شما در خودتان تا چه اندازه انرژی و توان برای انجام کارهای نو و جدید می بینید؟
وقتی رویدادهای گذشته خود را مرور می کنید، تا چه اندازه احساس شادی و خوشحالی به شما دست می دهد؟
از نظر روحی و روانی تا چه اندازه خود را سرحال و آماده می بینید؟
تا چه اندازه به زندگی خود عشق می ورزید؟
10-در مجموع فکر می کنید تا چه اندازه توانسته اید به آن رضایت و خوشبختی که دوست دارید، برسید؟
برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده که در آن به گزینه «خیلی کم» امتیاز 1، به گزینه «کم» امتیاز 2، به گزینه« تا حدی/متوسط» امتیاز 3، به گزینه «زیاد» امتیاز4 و به گزینه «خیلی زیاد» امتیاز 5 داده شد. دامنه نمرات 45 می باشد.بیشترین نمره به دست آمده 50 و کمترین 5 می باشد که بر روی طیف لیکرت سنجیده خواهد شد.سوالات بخش پنجم(10 سوال) پرسشنامه برای سنجش این مفهوم درنظر گرفته شده است. بدین ترتیب هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص شادکامی(10 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 10 و حداکثر 50 را برای متغیر شادکامی کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
50 6/36 3/23 10
بالا متوسط پایین
50 6/36 3/23 10
بالا متوسط پایین
طیف میزان احساس شادکامی پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 10 تا 3/23را کسب کنند، شادکامی شان درسطح «پایینی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 3/23 تا 6/36 را کسب کنند، شادکامی شان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 6/36 – 50 را کسب کنند، شادکامی شام درسطح «بالایی» قرار میگیرد.
3-8-2-2- تامین(احساس امنیت):
تعریف نظری: امنیت(Security) دارای تعاریف بسیاری می باشد.«احساس امنیت مستلزم توانایی در حفظ آنچه که شخص دارد و حصول اطمینان از تداوم برخورداری از آن در آینده است»( صفدری،1374: 36-38).
تعریف عملیاتی: این مفهوم نیز به وسیله معرف های زیر تعریف عملیاتی شده است:1-تامین سلامتی 2-تامین اقتصادی 3-تامین زندگی 4-کمک دولت به مردم 5- امنیت قضایی 6- امنیت اجتماعی از جانب پلیس 7- امنیت سیاسی.
برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده که در آن به گزینه «خیلی کم» امتیاز 1،به گزینه «کم» امتیاز 2، به گزینه« تا حدی/متوسط» امتیاز 3، به گزینه «زیاد» امتیاز4 و به گزینه «خیلی زیاد» امتیاز 5 داده شد.این گویه ها در 8 سوال در بخش ششم پرسشنامه در نظر گرفته شده اند. با این تفاسیر هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص احساس امنیت (8 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 8 و حداکثر 40 را برای متغیر احساس امنیت اجتماعی کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
40 2/29 6/18 8
بالا متوسط پایین
40 2/29 6/18 8
بالا متوسط پایین
طیف میزان احساس امنیت پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 8 تا 6/18را کسب کنند، احساس امنیت شان درسطح «پایین» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 6/18 تا 2/29 را کسب کنند، احساس امنیت شان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 2/29 – 40 را کسب کنند، احساس امنیت شان درسطح «بالا» قرار میگیرد.
3-8-2-3 -ترجیحات ارزشی
تعریف نظری: گونه ای از معیار های فرهنگی که بیانگر آن دسته از اهداف کلی هستند که در جهت اجتماعی مطلوب محسوب می شوند.
ارزش ها تدارک کننده مفهوم و مشروعیت نهایی برای قواعد و ضوابط رفتارهای اجتماعی هستند(محسنی،1379: 362).
منظور از ترجیهات ارزشی میزان اهمیتی است که افراد برای هر کدام از ارزش های مختلف قائل می باشند. فیتزپتریک معتقد است فردی که ترجیحات او برآورده شده است رفاه بیشتری نسبت به فردی که ترجیحاتش برآورده نشده است دارد.
تعریف عملیاتی: ما در اینجا سه مولفه برای ترجیحات افراد در نظر گرفته ایم: رژیم غذایی، الگوی پوشاک و سلیقه هنری. این مقوله ها هم از اولویت بیشتری در سلسله مراتب نیاز ها برخوردارند و هم اهمیت شایانی در تجارب زیسته زندگی روزمره دارند. دو مقوله اول ارتباط تنگاتنگی با ساخت تجسدی و بازنمایی دارند، تاثیرات آن ها به صورت و در بدن فرد هویدا می گردند و از این رو معیارهای مهمی برای نمایش منزلت و تمایز به شمار می روند و مولفه سوم سلیقه هنری از جمله حوزه هایی است که تا حدود زیادی از تعیین عوامل اقتصادی و عرصه ضرورت خارج شده است و به مساله فرهنگی و دلالتی تبدیل شده است. بنابراین بررسی تفاوت های موجود در این عرصه نیز برای مطالعه ترجیحات فرد از منظر عوامل غیر اقتصادی ضروری به نظر می رسد.
رژیم غذایی: منظور ار رژیم غذایی ذائقه و ترجیحات افراد در انتخاب و مصرف انواع غذاها و نوشیدنی ها است. برای تحلیل تفاوت های موجود دیدگاه و الگوی بوردیو را به کار گرفته ایم. به این منظور برای تمایل به تغییر رژیم غذایی سوال زیر مطرح می شود:
چقدر تمایل به تغییر رژِیم غذایی خود را دارید؟
الگوی پوشاک: در فرهنگ بشری در اثر بصری شدن فزاینده نمادهای منزلت و جایگاه اجتماعی فرد، لباس این مزیت را دارد که همیشه در معرض دید است. بوردیو در قالب ایده تمایز و بر اساس انواع سرمایه های تحت تملک افراد و بودریار در قالب مد که یک نهاد اجتماعی خاص دوران مدرنیته است به بررسی الگوی مصرف پوشاک پرداخته اند. منظور ما از الگوی پوشاک انواع مدل ها و لباس هایی است که افراد از آن ها استفاده می کنند(بعد عینی) و دوم شیوه تعیین الگوها و مدل ها به عبارتی معیارهای انتخاب لباس(بعد ذهنی) است. به این منظور برای تمایل به تغییر الگوی پوشاک سوال زیر مطرح می شود:
چقدر تمایل به تغییر الگوی پوشاکی خود دارید؟
سلیقه هنری: عصاره دیدگاه بوردیو، تاکید بر سلسله مراتب عمودی ذائقه ها بر مبنای تمایزات طبقاتی است. بر این اساس، موجودیت اجتماعی ذائقه های فرهنگی یک استوانه است که در بالای آن نخبگان با ذائقه های خوب و در پایین آن طبقات فرودست با ذائقه های عامیانه قرار گرفته اند(فاضلی،1384: 35). مبنای کار ما نیز در عرصه سلیقه هنری، همین تمایزگذاری بوده است. اما با این تفاوت که باز هم مقوله دیگری تحت عنوان سلیقه میان مایه به دو مقوله فوق اضافه شده است. منظور از سلیقه هنری ارجیحت یا گرایش به اقلام خاصی از محصولات هنری است(چاووشیان،1381: 81).که ما در این تحقیق از سوالات زیر برای سنجش آن استفاده نموده ایم:
چقدر تمایل به تغییر زمینه مطالعاتی خود دارید؟
چقدر تمایل به تغییر در سلیقه خود در دیدن این فیلم هایی که اکنون مشاهده می کنید دارید؟
چقدر تمایل به تغییر نوع موسیقی که الان مورد استفاده قرار می دهید دارید؟
همه سوالات(5 سوال، بخش هفتم پرسشنامه) ترجیحات افراد را بروی طیف لیکرت می سنجد. گزینه “خیلی کم” امتیاز 1، گزینه “کم” امتیاز 2، گزینه “تا حدودی/ متوسط” امتیاز 3، گزینه “زیاد” امتیاز 4 و گزینه “خیلی زیاد” امتیاز 5 را دریافت می کنند. با توجه به این هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص ترجیحات(5 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 5 و حداکثر 25 را برای متغیر ترجیحات کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
25 2/18 6/11 5
بالا متوسط پایین
25 2/18 6/11 5
بالا متوسط پایین
طیف میزان دسترسی به ترجیحات پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 5 تا 6/11را کسب کنند، میزان دسترسی به ترجیحات شان درسطح «پایین» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 6/11 تا 2/18 را کسب کنند، دسترسی به ترجیحات شان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 2/18 – 25 را کسب کنند، میزان دسترسی به ترجیحات شان درسطح «بالایی» قرار میگیرد.
3-8-2-4- استحقاق(احساس عدالت)
تعریف نظری: استحقاق به نقطه ای متعادل بین مشارکت و پاداش دلالت دارد. یعنی هر چه یک فرد مثلا در امر سرمایه گذاری، بیشتر سهام بخرد باید سود بیشتری هم ببرد، اگر غیر این رخ دهد بی عدالتی در جامعه به وجود می آید(فیتزپتریک،1383:24).
تعریف عملیاتی: این متغیر به وسیله معرف های زیر تعریف عملیاتی و مورد سنجش قرار گرفته است:
انطباق بین میزان کار و درآمد
اعتقاد به راحت تر بودن زندگی در قیاس با میزان تلاش و زحمت
اعتقاد به ضرورت برابری بین درآمد در مقایسه با میزان زحمت و تلاش
اعتقاد به ضرورت برخورداری از شغل بهتر در مقایسه با میزان زحمت و تلاش
برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده که در آن به گزینه «کاملا مخالف» امتیاز 1، به گزینه «مخالف» امتیاز 2، به گزینه« بی نظر» امتیاز 3، به گزینه «موافق» امتیاز4 و به گزینه «کاملا موافق» امتیاز 5 داده شد.بخش هشتم پرسشنامه با 5 سوال برای این منظور در نظر گرفته شده است. با توجه به این هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در احساس استحقاق(5 گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 5 و حداکثر 25 را برای متغیر احساس استحقاق کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
25 2/18 6/11 5
زیاد متوسط کم
25 2/18 6/11 5
زیاد متوسط کم
طیف میزان احساس استحقاق پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین 5تا 6/11را کسب کنند، میزان احساس استحقاق شان درسطح «کم» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 6/11 تا 2/18 را کسب کنند، میزان احساس استحقاق شان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین 2/18 – 25 را کسب کنند، میزان احساس استحقاق شان درسطح «زیاد» قرار میگیرد.
3-8-2-5- نیاز
تعریف نظری: نیاز در دیگاه تونی فیتزپتریک، ظاهرا چیزی را توصیف می کند که ؛ به طبیعت آدمی مربوط است و ضرورت بیشتری از ترجیحات دارد بنابراین،کمتر فردگرایانه است ظاهرا نیازها عمومی ترند و وجه اشتراک بیشتری از خواسته ها دارند. نیازها، بعلاوه، به نوعی تعریف و اندازه گیری عینی میدان می دهند که به رفتار بازار بستگی ندارد(فیتزپتریک،1381: 23)
تعریف عملیاتی: متغیر ارضای نیاز به وسیله معرف های زیر از نظریه نیاز مازلو استخراج گردید:
نیاز های زیستی 2- نیازهای امنیتی 3- نیازهای اجتماعی4- نیازهای احترام 5- نیازهای خود شکوفایی.
گویه های وضعیتی تغذیه، پوشاک، مسکن، اوقات فراغت، آسایش خاطر، شرایط ازدواج، احترام دوستان و جامعه و در نهایت تحقق اهداف فرد بر اساس طیف 5 قسمتی لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. بخش نهم پرسشنامه دارای 11 سوال می باشد که به این متغیر می پردازد. پس پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص ارضای نیاز(11 گویه)، قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل 11 و حداکثر 55 را برای متغیر ارضای نیاز کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
55 2/40 6/25 11
بالا متوسط پایین
55 2/40 6/25 11
بالا

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد رفتارهای شهروندی

Author: مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید