دانلود تحقیق با موضوع قابلیت پیش بینی

بند سوم: بطلان
در مورد قراردادهای باطل در برخی موارد چه صراحتاً و چه ضمنی تعهدی با قوانین مغایر است و این امر نقش اساسی در تعهد دارد ، سبب ابطال آن می گردد . برخی قراردادها با نظم عمومی و جامعه مخالفند، سبب ابطال آنها می گردد، نمونه آن قراردادها مبنی بر ارتکاب جرم و تدلیس ، مربوط به امور جنسی ، قراردادهای مربوط به امنیت جامعه و روابط با بیگانگان می باشند . قراردادهای عدم انجام عدالت ، مثلاً : عدم تعقیب مجرم و فساد در مشاغل دولتی و زندگی عمومی ، فریب دولت و مأموران اداره خزانه دولت منعقد می شوند، نیز از این دسته اند . در برخی موارد به صورت شکلی و از اساس غیر قانونی است . و گاهی در هنگام اجرای آن غیر قانونی اجرا می گردد . اگر از نظر شکلی غیر قانونی باشد ، که باطل است . و در مرحله اجرا یک طرف که مقصر نباشد، می تواند طرف دیگر را که در اجرا غیر قانونی آن را اجرا می نماید ، تعقیب نماید و اجرای آن را مطالبه نماید . در قراردادهای شکلی که غیر قانونی اند و باطل می باشند، پول و مال در قرارداد نیز قابل استرداد نیست و باطل است ، مگر ادعای خود را طرف بی تقصیر بر امری دیگر و نه قرارداد عنوان نماید . طرف بی تقصیر در معامله غیر قانونی نیز حق استرداد دارد، در هنگام اجرا اگر از معامله کنار رود اجازه استرداد داده می شود و قراردادهای مرتبط و جنبی نیز باطل اند . در مورد شخص ثالث بستگی به آگاهی او از غیر قانونی بودن دارد . در مرحله اجرای تعهد نیز طرف مقصر نمی تواند خسارت دریافت نماید و پول و مال قابل استرداد نمی باشد . بر اساس قرارداد جنبی نیز می توان دیگری را مورد تعقیب قرار داد ، ولی پول و مال در اختیار بی تقصیر است . در قوانین در مورد برخی از قراردادها مانند شرط بندی و … صراحتاً به غیر قانونی بودن آنها اشاره شده است . برخی به دلیل مخالفت با نظم عمومی باطل اند، مثل: نفی صلاحیت دادگاه ، ضرر به نهاد ازدواج و سلب آزادی در ازدواج ، محدود کننده تجارت ، محدود کردن تولید و قیمت و …
در مورد توصیف خلاف واقع، این نوع توصیف به توصیف خدعه آمیز ، سهل انگارانه و بدون تقصیر تقسیم می شود . در خدعه آمیز یک اظهار غلطی به صورت عالمانه یا بدون علم یا با سهل انگاری بیان می گردد و در هر حال اعتقاد صادقانه ای وجود ندارد و گاهی اظهار مسامحه کارانه می باشد ، یعنی در این موارد مبتنی بر وظیفه مراقبت می باشد و بر اساس رابطه خاص بین طرفین می باشد . در مورد توصیف خلاف واقع که با تدلیس و خدعه و یا سهل انگاری باشد ، در هر حال به پرداخت خسارت ملزم می گردد، این مورد در قانون توصیف خلاف واقع 1967 صراحتاً بیان گشته است . اگر بدون علم اظهار خلاف واقع بدون در دست داشتن دلایل معقول بر صحت آن بیان گردد ، باز هم مشمول توصیف خلاف واقع می گردد. در تمام انواع توصیفات خلاف واقع حق فسخ ( ابطال ) تعهد وجود دارد و ‌می شود همزمان حکم به جبران ضرر و زیان نیز صادر گردد . می تواند طرفی که مورد توصیف خلاف واقع قرار گرفته است ،با این وجود از حق خود صرف نظر و تعهد را ادامه دهد، مرور زمان نیز از زمان آگاهی بر تدلیس در خدعه آمیز و یا از زمان تعهد می تواند سبب سلب این حق گردد . در صورتی که طرفین را نتوان به حالت اولیه ای که داشتند برگرداند ، حق خود را در ابطال تعهد از دست می دهند . به عنوان مثال : تعهد مزبور انجام شده و مقدار زیادی از کارها به اتمام رسیده باشد و در موردی که اشخاص ثالث حقی را در تعهد طرفین کسب نموده باشند ، حکم به ابطال داده نمی شود . خساراتی که به شخصی که مورد توصیف خلاف خدعه آمیز پرداخت می گردد ، پرداخت مبلغی است که او را در وضعیت مشابه قبل از توصیف مذکور قرار می داد، عدم النفع نیز در این موارد پذیرفته می شود و قابلیت پیش بینی در این موارد منتفی است . در توصیف خلاف واقع سهل انگارانه، مانند توصیف خلاف واقع خدعه آمیز می باشد ، با این تفاوت که در اینجا قابلیت پیش بینی باید وجود نداشته و گوینده اظهار باید فقدان آن را اثبات نماید . در توصیف خلاف واقع که با بی گناهی کامل توأم باشد خساراتی قابل مطالبه نمی باشد ، فقط ابطال و جبران ضرر و زیان وجود دارد ، اما به جای ابطال می شود حکم به پرداخت خسارات را گرفت .


در مورد این چنین توصیفاتی برای متعهدله حق فسخ یا جبران خسارات وارده می باشد . اما در اظهارات انجام فعلی در آینده توصیف خلاف واقع نمی باشد . در عقیده و نظر قانون به چه نحوی می باشد جزء توصیف خلاف واقع نمی باشند . سکوت توصیف خلاف واقع نیست ، مگر اینکه در اظهارات تمام واقعیت گفته نشود ، یا اظهارات بعداً در اثر اوضاع و احوال بعدی غلط شوند . در قراردارهایی با حداکثر حسن نیت ، باید تمام مطالب بیان شود، افرادی نیز که روابط با اعتمادی با یکدیگر دارند باید تمام واقعیات بیان شود، مع ذلک باید توضیحات و اظهارات خلاف واقع، منتهی به قراردادی گردند.
میزان خسارات، وابسته به نظر دادگاه می باشد، نباید ورود خسارت بعید باشد و متضرر باید تمام اقدامات در کاهش خسارات را انجام دهد، در از دست رفتن درآمد مالیات بر درآمد از خسارات که پرداخت می گردد ،‌کم می شود، در مواردی حتی با پرداخت خسارات باز هم مالیات کم می شود که در این مورد مالیات کی نمی شود . در مورد تخمین صادقانه و پیش از ورود خسارات در تعهد در صورت نقض به آن حکم می شود و اگر جنبه تنبیه و مجازات داشته و تخمین صادقانه نباشد ، خسارات ناشی از ضرر پرداخت می گردد، اگر از خسارات تنبیهی نیز فراتر رود باز هم خسارات وارد شده قابل مطالبه اند .
اجرت المثل به صورت متعارف می باشد و با پرداخت خسارات که برای جبران ضرر و زیان ها می باشد ، تفاوت دارد و در جایی کاربرد دارد که یک طرف به دلیل نقض نمودن طرف مقابل ، قرارداد را به اتمام نرسانده باشد . جایگزین در مطالبه خسارات می گردد، در جایی که بخشی از تعهد انجام می شود و مورد قبول واقع می شود ، همین امر وجود دارد .
آثار بطلان قرارداد در مخالفت با نظم عمومی سبب ابطال می گردد و پول و مال قابل استرداد نمی باشد . در برخی موارد محاکم می توانند بخش باطل را از صحیح جدا نموده و تعهد را اجرا نمایند .
در مواردی که با توافق، تعهدات خاتمه می یابند هر طرف دیگری را از تعهدات مبرا می نماید و در صورتی که تعهد اجرا شده باشد ، بری ساختن از تعهدات طرف مقابل ، سند رسمی لازم دارد و در نبودن سند رسمی ، باید طرف مقابل عوضی جدید ارائه نماید . در قراردادهای کتبی به صورت شفاهی نیز خاتمه می یابند و در انصاف شفاهاً نیز مورد قبول می باشد . در صورتی که طرفین در توافق بعدی توافق اولیه را به صورت اساسی تغییر دهنده قرارداد باطل می شود و در غیر این صورت تغییر محقق می شود . اعراض نیز به معنی صرف نظر کردن از شیوه خاصی است که در تعهد آمده است، اعراض بدون عوض و تشریفات خاص معتبر است و پس از اعراض حق بازگشت به شرایط اولیه را ندارد .
در انگلیس برای کاهش زیان ناشی از نقض تعهدات، طرف متضرز که با نقض تعهد روبرو شده ، باید زیان ها را کاهش دهد و آن را به حداقل رساند .
در انگلیس در تقلیل خسارات ، قاعده ای وجود ندارد، ولی در برخی موارد سیستم کامن لا ، آن را قبول و طرفین را ملزم می داند . طرف متضرر نمی تواند خساراتی را که از آن می توانسته جلوگیری نماید ، مطالبه کند، هر چند که خسارات را طرف او ایجاد نموده باشد . پس از اقدامات لازم در مورد کاهش خسارات ، نمی تواند منافع احتمالی که از اقدامات او از آن جلوگیری گردیده مطالبه کند و مستحق کلیه هزینه ها و خساراتی است که در اقدامات او بر کاهش خسارات ناشی شده است .
در UCC در مورد کاهش خسارات نص صریحی وجود ندارد، در کالاها که ساخت آن تمام نشده ، متضرر می تواند آن را تکمیل ، فروخته و یا هر طور می داند عمل نماید . در کشور ما در مورد تقلیل خسارات ، نص صریحی وجود ندارد، از قواعد عمومی و فقه می شود این گونه بیان نمود ، متضرر باید تا حد امکان از ورود ضرر که می توانسته جلوگیری نماید، قاعده اقدام همین را بیان می دارد .
در انگلیس در توصیف خلاف واقع برای متعهد له حق فسخ، یا جبران خسارات وارده می باشد، اما در اظهارات انجام فعلی در آینده ، توصیف خلاف واقع نمی باشد، در عقیده و نظر و اینکه قانون به چه نحوی می باشد، جزء توصیف خلاف واقع نمی باشند. سکوت توصیف خلاف واقع نیست ، مگر اینکه در اظهارات تمام واقعیات گفته نشود، یا اظهارات بعداً در اثر اوضاع و احوال بعدی غلط شوند. در قرار دادهایی که با حداکثر حسن نیت هستند باید تمام مطالب بیان شود، افرادی نیز که روابط با اعتمادی با یکدیگر دارند باید تمام واقعیات بیان شود، مع ذلک باید در توصیفات و اظهارات خلاف واقع منتهی به قرار دادی گردند.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


زمانی طرفین تعهدی را منعقد می نمایند که به یک توافق قابل اجرا برسند و استناد به جهل در انگلیس به عنوان عذر موجه کمتر مورد قبول واقع می گردد و در تعهدات به همین منوال می باشد .
در اشتباهات متقابل و یک جانبه در انگلیس تنها زمانی مصداق و کاربرد دارند که مربوط به ایجاب و قبول و با حسن نیت باشند و مربوط به جنبه های فرعی تعهدات نباشند و همخوانی بین ایجاب و قبول در آن شرایط معقول باشد .
در شرایطی تعهدات به دلیل وجود اشتباه باطل و کأن لم یکن می گردند، اشتباه باید مؤثر و اساسی و موضوعی باشد . اشتباه راجع به اسناد ، در موردی وجود دارد که شخص از طریق توصیف خلاف واقع امضا نموده باشد و تعهد قابل فسخ است، در امضا نباید بی دقتی گردد . در موردی که توافقی قبلی صورت گرفته و بعداً به اشتباه در سندی کتبی درج شده باشد ، در صورت منصفانه بودن و کسب ننمودن حقی بر ثالث از قرارداد ،‌می شود آن را تصحیح نمود . در اشتباه مشترک که هر دو طرف مرتکب اشتباه می گردند ، سبب باطل شدن تعهد نمی گردد واگر موضوعی که توافق بر آن صورت گرفته ، موجود نباشد و از بین رفته باشد قرارداد باطل است . اگر کسی وجود موضوع را تضمین نماید تعهد صحیح است . در جایی که یک طرف مالی را به کسی منتقل نماید که او مالک باشد ، در اینجا نیز اشتباه سبب باطل شدن آن می گردد . اشتباه در مورد کیفیت یعنی وصفی که دارد ،‌ مثلاً : نقاشی از یک فرد مورد نظر و نبودن چنین وصفی در آن و اشتباه در این خصوص سبب باطل شدن نمی گردد .اما چنانچه به نحو مؤثری این اشتباه اساسی باشد، امکان باطل شدن وجود دارد . در اشتباه مشترک که قرارداد باطل می گردد ، با استفاده از انصاف حکم به اجرای تعهد داده نمی شود، در اشتباه مشترک در کیفیت نیز بنا به انصاف ممکن است قرارداد باطل گردد . در اشتباهات غیر مشابه دو جانبه، دادگاه ضابطه ای نوعی و معقول و متعارف را در اشتباه به وجود آمده در تعهد در نظر می گیرد و در صورتی که باطل اعلام گردد ، از اجرای تعهد خودداری می گردد . در اشتباهات یک جانبه غیر مشابه ، یک طرف از اشتباه طرف دیگر آگاهی دارد، در این موارد بنا به تصمیم محاکم، حکم به ابطال صادر می گردد ، انصاف نیز همین را صادر می نماید . در اشتباه راجع به هویت یک طرف در تعهدات ، ‌سبب باطل شدن آن می گردد و از نوع اشتباهات یکجانبه می باشد و باید هویت آن طرف در تعهد از اهمیت اساسی برخوردار و قصد و اراده انعقاد تعهد با آن شخص معینی که هویت او مورد اشتباه واقع شده وجود داشته باشد و طرف مقابل از این اشتباه در هویت آگاهی کامل داشته باشد .
محاکم توافقی را که از طریق تهدید به جان و یا عضوی از اعضای بدن انسان انعقاد یافته باشد، توافق صحیح نمی دانند، ولی در موارد خفیف تر به صورت مذکور نمی باشد و بسته به مورد هر پرونده دارد . اکراه اقتصادی در مورد مذاکرات مجدد در شروط تعهدات در برخی موارد مورد حمایت می باشد .
تعهدات گاهی ناشی از فشاری ناروا منعقد می گردند ، از آن به اکراه در کامن لا و اعمال نفوذ ناروا در انصاف نام برده می شود و این امر سبب باطل شدن تعهد می گردد و مختل شدن قصد و اراده اساس آن را تشکیل می دهد و باید رضایت را از بین ببرد و صرف مثلاً : فشار اقتصادی کفایت نمی کند . اعمال نفوذ ناروا مواردی که اکراه آن را در بر نمی گیرد شامل می شود ، در روابط مبنی بر اعتماد که غیر منصفانه سبب تضرر می گردد ، شامل می شود ، فرد دارای قدرت بیشتر به فرد ضعیف تر ضرر می رساند و اگر فرد ضعیف تر پس از ختم اعمال نفوذ ناروا آن را تأیید و یا شخص ثالث حقوقی را نسبت به آن تعهد کسب نموده باشد ، نمی توان تعهد را باطل اعلام نمود .
در اشتباه مشترک طرفین انعقاد تعهدات در موردی که این اشتباه به صورت اساسی باشد و تقصیر با طرف متضرر نباشد ، بر اساس انصاف ، تعهد باطل است .
مبحث چهارم :رویه قضایی آراء محاکم در انگلستان در اجرای عین تعهدات
گفتار اول: رویه قضایی (آراء محاکم در انگلیس در مورد تعهدات)
بند اول: قرارداد (توافق)
رأی (( اسمیت علیه هوگس )) (1871) ،‌خوانده که یک مربی اسب های مسابقه ای بود ، خواهان یک کشاورز ، در خصوص خرید مقداری جو دو سر به توافق رسیده بودند، ولی از پرداخت پول به هنگام تحویل جوها امتناع نموده و اعلام کرد که از پذیرش محموله های بعدی نیز امتناع خواهد نمود ؛ با این استدلال که منظور او از توافق ، خرید جوهای دو سر ((رسیده)) بوده است و نه جوهای دوسر (( نرسیده )) ( یعنی جوهای دو سر کاشته شده در همان فصل ) که توسط خواهان تحویل داده شده بودند .
قاضی آمریکایی به نام (( الیور وندل هولمز )) تشریح کرد : (( گمان نمی کنم کسی از شما بتواند اثبات کند … معنای ظاهری کلمات به کار رفته در یک سند مورد توافق ، متفاوت از معنای عرفی آنهاست ، مثل اینکه بگوید طرفین این قرارداد به طور شفاهی توافق نموده بودند که هر گاه عبارت (( 500 فوت )) در قرارداد نوشته می شود ، منظور (( 100 اینچ )) باشد و یا اینکه بگویید هر گاه که عبارت (( ‌بنای تاریخی بانکرهیل )) ذکر گردیده است ، (( کلیسای جنوبی قدیمی )) مد نظر می باشد .
قاضی ((‌ هانن )) این مسئله را به شرح زیر بیان نمود : (( اگر … خواهان می دانست که خوانده در خصوص معامله جوهای دوسر، بر این گمان بوده است که خواهان ، قرارداد را به قصد فروش جوهای رسیده منعقد می نماید ، در این صورت چون خواهان از این مسئله آگاه بوده که قصد خوانده از انعقاد قرارداد با قصد خودش متفاوت می باشد ، بنابراین حق اصرار کردن روی الزام خوانده در پایبندی به ظاهر قرارداد ( ‌به جای پایبندی به اراده واقعی طرفین از معامله ) را از دست می دهد. (‌صفحه 610 پرونده )
استراتژی کلی حقوق انگلستان ، در مجموع ، بر اعمال شیوه عینی استوار بوده است . البته این مسئله قطعی و ثابت شده نیست . اعمال شیوه ‌ذهنی گرایی اصلاحی در برخی]]>