تحقیق و پایان نامه

فایل دانشگاهی – خطاهای دانش‌آموزان در همنهشتی مثلث‌ها- قسمت ۲۳

ارتباط میان زاویه‌ها، طول اضلاع، محیط، مساحت و حجم اشکال متشابه را بفهمند؛
از هندسه مختصاتی برا ی نشان دادن و بررسی ویژگی های اشکال هندسی استفاده کنند؛
از هندسه مختصاتی برای بررسی اشکال هندسی خاص، مانند چند ضلعی‌های خاص، مانند چند ضلعی‌های منتظم استفاده کنند؛
سایز، موقعیت و جهت اشکال را تحت انتقالات مانند دوران، بازتاب و تقارن توصیف کنند؛
اشکال هندسی را با استفاده از ویژگی‌های مشخص شده مانند طول ضلع یا اندازه‌ی زاویه رسم کنند؛
از نمایش دو بعدی اشکال سه بعدی برای تجسم کردن و حل مسئله استفاده کنند؛
از مدل‌های هندسی برای نشان دادن و توضیح روابط جبری و عددی استفاده کنند؛
ایده‌های هندسی را بشناسند و در محیط خارج از کلاس به کار ببرند.
سؤالاتی که دراین مرحله تولید شدند مورد ارزیابی اساتید راهنما و مشاوره و چند نفر از معلمان ریاضی قرار گرفته و حک و اصلاح شدند. بعد از این مرحله فرایند اجرای میدانی آغاز گردید.
۳-۴ جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی دانش‌آموزان دختر پایه ی هفتم دوره اول متوسطه شهرستان بهارستان در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ است.
۳-۵ نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه این پژوهش ۲۵۰ نفر از دانش‌آموزان دختر در حال تحصیل مقطع هفتم شهرستان بهارستان است که به روش نمونه در دسترس انتخاب شده است.
۳-۶ ابزار گرد‌آوری داده‌ها
در این پژوهش، برای گرد‌آوری داده‌ها از ابزار آزمون استفاده شد که در بخش‌های بعدی فرایند تهیه‌ی آزمون و تحلیل روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳-۷ فرایند تهیه‌ی آزمون
علت انتخاب این پژوهش آن است که آن است که طبق نظر معلم‌های ریاضی و خود محقق دانش‌آموزان در درک و اثبات همنهشتی مثلث‌ها به طور جدی مشکل دارند و به همین دلیل به یادگیری حفظی روی می‌آورند که همین امر موجب بروز خطاهایی در حل مسائل هندسی می‌شود.
پس از مطالعات انجام شده و تهیه‌ی جدول هدف و محتوا، اهداف در سه بخش درک حالت‌های همنهشتی، استدلال همنهشتی دو مثلث و تشخیص اجزای متناظر و کاربرد همنهشتی تقسیم شد. و برای هر قسمت تعدادی سؤال طرح شد. در کل ۱۲ سؤال طرح شد که با بررسی استاتید و معلمان ریاضی به دلیل دشواری بالا، مرتبط نبودن با اهداف کتاب ریاضی هفتم، ۵ سؤال حذف شد و در نهایت آزمونی با ۷ سؤال با ضریب آلفای کرونباخ ۷۷۸/۰ تهیه گردید که دانش‌آموزان باید به صورت تشریحی به آن پاسخ دهند.
آزمون نهایی بر روی ۲۵۰ نفر از دانش‌آموزان مشغول به تحصیل سال هفتم شهرستان بهارستان در سال ۹۳-۹۲ مورد آزمون قرار گرفت و داده‌های لازم جهت تحلیل و بررسی جمع‌آوری گردید.
جدول ۳-۱ هدف-محتوا

کاربرد همنهشتی اثبات تساوی دو مثلث تشخیص حالت‌های همنهشتی بعد محتوا
بعد هدف
۱ درک و فهم حالت های تساوی دو مثلث
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

You may also like...