خرید و دانلود پایان نامه روزنامه نگاران

چه میزان از عوامل زیر در استقلال شغلی و حرفه ای شما تاثیر دارد ؟
شرایط اجتماعی :
2
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
143
37.7
37.7
زیاد
196
44.6
82.3
تاحدودی
61
16.1
98.4
کم
6
1.6
100.0
جمع
379
100.0
9-4- جدول و نمودار :
با توجه به نمودار و جدول فوق 6/44 درصد پاسخگویان ، تاثیر شرایط اجتماعی را در استقلال شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران را زیاد ارزیابی کرده اند و 6/1 درصد پاسخگویان شرایط اجتماعی را عامل چندان مهمی در استقلال شغلی روزنامه نگاران ندانسته اند.7 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
شرایط سیاسی :
2
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
124
32.8
32.8
زیاد
136
36.0
68.8
تاحدودی
90
23.8
92.6
کم
19
5.0
97.6
خیلی کم
9
2.4
100.0
جمع
378
100.0
10-4- جدول و نمودار شرایط سیاسی :
نمودارسیاسی: با توجه به جدول و نمودار زیر8/32 درصد پاسخگویان معتقد هستند که عوامل سیاسی در استقلال شغلی و حرفه ای وروزنگاران تاثیر خیلی زیادی دارد و 8/23 درصد پاسخگویان تاثیر عوامل سیاسی بر استقلال شغلی روزنامه نگاران را تا حدودی مهم می دانند و و 4/2 درصد، تاثیر عوامل سیاسی را خیلی کم ارزیابی کرده اند .8 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
حقوقی:
2
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
162
43.4
43.4
زیاد
150
40.2
83.6
تاحدودی
53
14.2
97.9
کم
7
1.9
99.7
خیلی کم
1
.3
100.0
جمع
373
100.0
11-4- جدول و نمودار حقوقی :
با توجه به جدول نمودار فوق 4/43 درص پاسخگویان معتقد هستند که عوامل حقوقی تا حد خیلی زیادی در استقلال شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران و خبرنگاران تاثیر دارد و 2/40 درصد نیز این عامل را تا حد زیاد و 9/1 درصد این پاسخگویان میزان تاثیر عواملی حقوقی را در حد خیلی کم ارزیابی کرده اند. 13نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
مالی:
2
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
180
47.6
47.6
زیاد
158
41.8
89.4
تاحدودی
28
7.4
96.8
کم
12
3.2
100.0
جمع
378
100.0
12-4- جدول و نمودار مالی:
با توجه به نمودار و جدول فوق 6/47 درصد پاسخگویان معتقد هستند که مسائل مالی در استقلال شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران و خبرنگاران تاثیر خیلی زیادی دارد و 8/41 درصد آنان این تاثیر را در حد زیاد ارزیابی کرده اند و با بقی 2/3 درصد پاسخگویان تاثیر عوامل مالی را در حد خیلی کم ارزیابی کرده اند . 8 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
تخصصی :
2
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
184
49.1
49.1
زیاد
132
35.2
84.3
تاحدودی
54
14.4
98.7
کم
4
1.1
99.7
خیلی کم
1
.3
100.0
جمع
375
100.0
13-4- جدول و نمودار تخصصی:
با توجه به نمودار و جدول فوق 1/49درصد پاسخگویان معتقد هستند که تخصصی بودن در حرفه ای روزنامه نگاری در استقلال شغلی و حرفه ای آنها تاثیر خیلی زیادی دارد و 2/35 درصد آنها این مورد را در حد زیاد و 1/1 درصد پاسخگویان آن را در حد کم ارزیابی کرده اند. 11نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
ضعف عمومی مطبوعات را ناشی از چه عواملی می دانید ؟
3
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
ضعف نیروهای کیفی و تخصصی
50
13.4
13.4
شرایط اجتماعی و سیاسی
72
19.4
32.8
تنگ نظری ها و نگرش های غلط
33
8.9
41.7
کیفیت و تلقی مدیریتها
6
1.6
43.3
عدم شناخت از نقش مطبوعات و استنباط های شخصی
15
4.0
47.3
همه آنها


196
52.7
100.0
جمع
372
100.0
14-4 جدول و نمودار ضعف عمومی مطبوعات :
با توجه به نمودار و جدو فوق 4/19 درصد پاسخگویان عف عمومی مطبوعات را ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی ارزیابی کرده اند . 4/12 درصد پاسخگویان ضعف عمومی مطبوعات را ناشی از ضعف نیروهای کیفی تخصصی می دانند و 7/52 درصد پاسخگویان تمامی عوامل که در سوال به آن اشاره شده است را تاثیرگذار درضعف عمومی مطبوعات می دانند. 14نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
4- به نظر شما راهکارهای عملی ارتقای استانداردهای فعالیت مطبوعات درکشور ما چیست؟
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
استقلال مطبوعات
27
11.8
11.8
همکاری اصولی نهادها و سازمان ها
9
3.9
15.7
استفاده از نیروهای متخصص و آموزش دیده
17
7.4
23.1
رعایت قوانین و حقوق رسانه
16
7.0
30.1
آزادی مطبوعات
63
27.5
57.6
سلیقه شخصی مدیریت ها
8
3.5
61.1
عدم سانسور
12
5.2
66.4
آموزش تخصص خبرنگاران
29
12.7
79.0
بالا بردن سواد رسانه های
12
5.2
84.3
ارتباط خوب بین خبرنگاران و مسئولین
10
4.4
88.6
حمایت های دولت
4
1.7
90.4
احیای انجمن های صنفی
19
8.3
98.7
اعتماد سازی رسانه
3
1.3
100.0
جمع
229
100.0
15 –4 جدول و نمودار استاندارهای فعالیت مطبوعات :
15-4جدول و نمودار استاندارهای فعالیت مطبوعات :
با توجه به نمودار و جدول فوق 5/27 درصد پاسخگویان آزادی مطبوعات را به عنوان یک راهکار عملی جهت ارتقای استاندارهای فعالیت مطبوعات در کشور ارزیابی کرده اند و 7/12 درصد مخاطبین معتقد هستند آموزش تخصصی خبرنگاران و روزنامه نگاران را در ارتقای استانداردهای فعالیت مطبوعات تاثیر دارد. 8/11 درصد پاسخگویان استقلال داشتن برای مطبوعات را به عنوان یک راهکار عملی برای ارتقای استانداردهای فعالیت مطبوعات در کشورمی دانند. و 3/1 درصد پاسخگویان اعتماد سازی رسانه ها را به عنوان یک راهکار در جهت ارتقای فعالیت های بهتر مطبوعات در کشورارزیابی کرده اند157نفر پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
5 – چالش های موجود در احقاق حقوق شهروندی مخصوصا در حوزه مطبوعات و احیای انجمن های صنفی روزنامه نگاران ناشی از چیست؟
16- 4 جدول و نمودار:
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
تنگ نظریهای مسئولیین
28
14.8
14.8
رعایت نکردن حقوق و قوانین
24
12.7
27.5
چالش های مالی و اجتماعی
25
13.2
40.7
حرکت های خار ج از فعالیت های اجتماعی
18
9.5
50.3
نبود قوانین مربوطه
22
11.6
61.9
نبودن آزادی بیان
27
14.3
76.2
به رسمیت شناختن روزنامه نگاران
14
7.4
83.6
نبودن یک انجمن صنفی فعال
13
6.9
90.5
بروز مشکلا ت سیاسی و اجتماعی
11
5.8
96.3
عدم استقلال روزنامه نگاران
7
3.7
100.0
جمع
189
100.0
16-4 جدول و نمودار چالشهای احقاق حقوق شهروندی مخصوصا در حوزه مطبوعات:
با توجه به نمودار و جدول فوق 8/14 درصد پاسخگویان تنگ نظریهای مسئولین را از چالش های موجود در احقاق حقوق شهروندی مخصوصا در حوزه مطبوعات و احیای انجمن های صنفی روزنامه نگاران ارزیابی کرده اند. 7 /12 درصد پاسخگویان به رعایت نکردن حقوق و قوانین ، 2/13 درصد مخاطبین به چالش های مالی و اجتماعی، اهمیت بیشتری داده اند. 5 /9 درصد پاسخگویان حرکت های خارج از فعالیت های اجتماعی را عامل مهمی در احقاق حقوق شهروندی در حوزه مطبوعات دانسته اند . و 6/11 درصد پاسخگویان نبود قوانین مربوط را به عنوان یک عامل اساسی ارزیابی کرده اند .3/14 درصد پاسخگویان نبودن آزادی بیان را یک مانع در جهت احقاق حقوق شهروندی روزنامه نکاران و خبرنگاران ارزیابی
کرده اند. 197نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس
بی جواب است.
1-6 جامعه ما به یک نظام صنفی رسانه ای مستقل نیازمند است ؟
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
موافقم
372
85.6
85.6
مخالف
32
8.4
94.0
بی نظر
23
6.0
100.0
جمع
382
100.0
نمودار و جدول نظام صنفی رسانه ای :
با توجه به نمودار و جدول فوق6/85 درصد پاسخگویان معتقد هستند که جامعه ما به یک نظام صنفی رسانه ای مستقل نیازمند است و 4/8 درصد این پاسخگویان با وجود یک نظام صنفی مستقل مخالفت کرده اند و 0/6 درصد آنان هیچ نظر خاصی در این زمینه نداشتند. 4 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب
نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
2-6 موافق هستید سرنوشت رسانه ها را به دست خودشان بسپاریم ؟
18-4 جدول و نمودار :
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
موافقم
167
44.2
44.2
مخالف
150
39.7
83.9
بی نظر
61
16.1
100.0
جمع
378
100.0
با توجه به نمودار و جدول فوق 2/42 درصد پاسخگویان با سپردن سرنوشت رسانه به دست خودشان موافقت کرده اند و اعلام رضایت نموده اند 7/39 درصد آنان مخالفت خود را ابراز داشتند 1/16 درصد این پاسخگویان هیچ نظری نسبت به اینکه سرنوشت رسانه ها را به دست خودشان بسپارند نداشتند. 8 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
3-6 روزنامه نگاران قادر و مجازند با استقلال فکری خود – نه بصورت تحمیلی در تهیه و تنظیم اخبار ، گزارشها و واقعیت ها بر اساس واقعیت ها عمل کنند ؟
6-3
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
موافق
268
70.2
70.2
مخالف
75
19.6
89.8
بی نظر
39
10.2
100.0
جمع
382
100.0
19-4 نمودار و جدول :
با توجه به نمودار و جدول فوق 2/70 درصد پاسخگویان موافق و معتقد هستند که روزنامه نگاران قادر و مجازند با استقلال فکری خود – نه بصورت تحمیلی در تهیه و تنظیم اخبار ، گزارشها و واقعیت ها بر اساس واقعیت ها عمل کنند . 6/19 درصد پاسخگویان مخالفت کرده اند.2/10 درصد مخاطبین در این زمینه نظری نداشتند. 4نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس
بی جواب است.
20-4 نظارت بر نحوه ایفای مسئولیتهای اجتماعی روزنامه نگاران به درستی انجام می شود .
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
موافقم
110
29.1
29.1
مخالف
193
51.1
80.2
بی نظر
75
19.8
100.0
جمع
376
100.0
20-4 نمودار و جدول :
با توجه به جدول و نمودار فوق 1/29 درصد مخاطبین معتقد هستند که نظارت بر نحوه ایفای مسئولیتهای اجتماعی روزنامه نگاران به درستی انجام می شود 1/51 درصد مخاطبین ابراز مخالفت کرده اند و 8/19 درصد پاسخگویان هیچ نظری نسبت به این موضوع نداشتند. 8 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب
نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
21-4 عدم وجود تشکیلات صنفی روزنامه نگاران باعث بروز ضعفها و اشکالاتی در کار آنها شده است.
5-6
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
113
29.4
29.4
زیاد
130
33.9
63.3
تاحدودی
125
32.6
95.8
کم
9
2.3
98.2
خیلی کم
7
1.8
100.0
جمع
384
100.0
با توجه به نمودار و جدول فوق 4/29 درصد پاسخگویان معتقد هستندکه عدم وجود تشکیلات صنفی روزنامه نگاران باعث بروز ضعفها و اشکالاتی در کار آنها شده است .9/23 درصد این موضوع را تا حد زیاد مهم دانسته اند 8/1 درصد ا پاسخگویان همیت این مطلب را خیلی کم ارزیابی کرده اند. 2نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
6-6 وجود تشکل های صنفی را برای روزنامه نگاران ضروری می دانید ؟
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
خیلی زیاد
165
43.4
43.4
زیاد
141
37.1
80.5
تاحدودی
61
16.1
96.6
کم
8
2.1
98.7
خیلی کم
5
1.3
100.0
جمع
380
100.0
22-4 نمودار و جدول :
با توجه به جدول و نمودار فوق 4/43 درصد پاسخگویان وجود تشکل های صنفی روزنامه نگاران را خیلی زیاد ضروری میدانند . 1/37 درصد آنان ضرروت وجود تشکل های صنفی را تاحد زیادی ارزیابی کرده اند. 3/1 درصد پاسخگویان ضرورت وجود تشکل های صنفی را در حد خیلی کم می دانند.6 نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
7-6 انجمن صنفی روزنامه نگاران یک انجمن سیاسی است.
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
موافقم
140
3605
3605
مخالف
181
4701
83.6
بی نظر
63
16.4
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


100.0
جمع
384
100.0
23-4 نمودار و جدول :
با توجه به جدول و نمودار فوق 5/36 درصد پاسخگویان معتقد هستند که انجمن های صنفی روزنامه نگاران یک انجمن سیاسی است 1 و/47 درصد با این موضوع مخالفت کرده اند 4/16 درصد مابقی هیچ نظری در این زمینه نداشته اند. 2نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
8-6 تاسیس انجمن های متعدد مطبوعاتی در زمینه های مختلف در بین خبرنگاران و روزنامه نگاران تاثیری مثبت دارد
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
موافقم
261
68.0
68.0
مخالف
71
18.5
86.5
بی نظر
52
13.5
100.0
جمع
384
100.0
24-4 نمودار و جدول : با توجه به جدول و نمودار فوق 68 درصد پاسخگویان تاسیس انجمن های متعدد مطبوعاتی در زمینه های مختلف در بین خبرنگاران و روزنامه نگاران موافق و معتقد هستند که وجود این انجمن ها می توانند تاثیری مثبت داشته باشند. 5/18درصد پاسخگویان با تاسیس انجمن های متعدد مطبوعاتی در زمینه های مختلف بین خبرنگاران و روزنامه نگاران مخالفت نموده اند و ما بقی 5/13 درصد پاسخگویان در این زمینه نظری خاص نداشته اند. 1نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
9-6 عملکرد روزنامه نگاران برای احیای مجدد انجمن صنفی ضعیف بوده است؟
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
موافق
220
57.7
57.7
مخالف
65
17.1
74.8
بی نظر
96
25.2
100.0
جمع
381
100.0
25-4 نمودار و جدول:
با توجه به جدول و نمودار فوق 7/57 درصد پاسخگویان موافق هستند که عملکرد روزنامه نگاران برای احیای مجدد انجمن صنفی ضعیف بوده است و 1/17 درصد پاسخگویان در این موضوع مخالفت خود را ابراز داشتند و ما بقی 2 پاسخگویان /25 درصد آنها هیچ نظری در این زمینه نداشتند. 12نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
10-6 انجمن های صنفی باعث ارتقای سطح آگاهی های مردم می شوند؟
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
موافق
299
78.3
78.3
مخالف
41
10.7
89.0
بی نظر
42
11.0
100.0
جمع
382
100.0
26-4 نمودار و جدول :
با توجه به جدول و نمودار فوق 3/78 درصد پاسخگویان موافق هستند که انجمن های صنفی باعث ارتقای سطح آگاه یهای مردم می شوند 7/10 درصد پاسخگویان در این زمینه مخالف، 0/11 درصد پاسخگویان در این مورد نظری نداشتند. 4نفر از پاسخگویان به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.
11-6 انجمن های صنفی می توانند در رفع مشکلات حرفه ای روزنامه نگاران و تامین آزادی بیان تاثیر داشته باشند.
فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی]]>

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *