پایان نامه های سری سوم

سایت مقالات فارسی – تجرّد خیال در فلسفه ملاصدرا با رویکرد معرفت‌شناختی- قسمت ۷

۵ـ۶ـ۶ـ رفع اشکال صدور کثیر از واحد و آگاهی کثیر به واحد ۱۰۵
۵ـ۶ـ۷ـ اتحاد عالم و معلوم با استفاده از تجرد خیال ۱۰۵
۵ـ۷ـ لوازم و کارکردهای وجود شناختی ادراک خیال ازنظر ملاصدرا ۱۰۶
۵ـ۷ـ۱ـ اثبات عالم مثال متصل و منفصل ۱۰۷
۵ـ۷ـ۱ـ۱ـ اثبات عالم مثال منفصل ۱۰۷
۵ـ۷ـ۱ـ۱ـ۱- ازطریق وجودعلمی اشیاءنزد نفس ۱۰۷
۵ـ۷ـ۱ـ۱ـ ۲-برخورداری شی ء از انحاء سه گانه و اتحاد مدرِک و مدرَک ۱۰۷
۵ـ۷ـ۱ـ۱ـ ۳-صور خیالی موجود در اذهان نیستند ۱۰۷
۵ـ۷ـ۱ـ۲ـ اثبات عالم مثال متصل ۱۰۹
۵ـ۷ـ۲ـ فعّال دانستن نفس در مرحله ادراک و ابصار ۱۱۰
۵ـ۷ـ۳ـ ارتباط خیالی نفس با عالم خیال منفصل ۱۱۲
۵ـ۷ـ۴ـ بقای نفوس غیر بالغ به مرتبه‌ی تجرد عقلانی: ۱۱۳
۵ـ۷ـ۵ـ تجرد نفوس حیوانات تام الوجود ۱۱۴
۵ـ۷ـ۶ـ تصحیح معاد جسمانی و احوال اخروی ۱۱۵
۵ـ۷ـ۷ـ رفع شبهه‌ی آکل و مأکول ۱۱۸
۵ـ۷ـ۸ـ رفع اشکال حرکت جوهری با توجه به تجرد خیال ۱۱۹
۵ـ۸ـ نتیجه‌گیری فصل ۱۲۰
نتیجه‌ی رساله: ۱۲۴
منابع و مأخذ ۱۳۰
مقدمه
در این قسمت درباره تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق، ضرورت و پیشینه‌ی آن، فرضیه‌های تحقیق، ساختار و روش تحقیق، جنبه‌ی جدید و نوآوری تحقیق و بیان مشکلات تحقیق صحبت کرده ایم .
تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق:‌
این تحقیق درصدد است لوازمی که مربوط به بحث‌های معرفت‌شناختی و یا وجود شناختی ادراک هستند و بر پایه‌ی انگاره‌ی تجرد قوه خیال در فلسفه اشراق و فلسفه صدرایی شکل می‌گیرند را استقصای و تبیین نماید؛ و از این رهگذر اهمیت معرفت‌شناختی نظریه تجرد قوه خیال را در تفکر صدرالمتالهین بازگو کند.
سؤالات:
تجرد قوه‌ی خیال چیست؟ (در تفکر ملاصدرای)
کارکردهای معرفت‌شناختی تجرد خیال چیست؟
کارکردهای وجودشناسی ادراک تجرد خیال چیست؟
بیان پیشینه و ضرورت تحقیق
حکیمان مسلمان در اینکه هر انسانی قادر به تخیل است و این تخیل متوقف بر زمینه‌ای مادی و داشتن ابزارهای جسمانی است. شبهه‌ای ندارند؛ اما از سویی دیگر هیچ‌یک از ایشان تخیل را ناشی از اعضای جسمانی نمی‌دانند بلکه مؤکدا می‌گویند نفس مدرک صور متخیل می‌باشد. از همین رو باید پذیرفت تخیل از سویی پا در اعضای بدن دارد و از سویی دیگر نیازمند به نفس است؛ و از سویی دیگر برای تبیین چگونگی تحقق تخیل از سوی نفس فیلسوفان مزبور تلاش کرده‌اند. واسطه‌یا واسطه‌ایی را ارائه کنند تا از طریق ایشان بتوانند ارتباط میان نفس و اجزای بدن را در مقابل تخیل توضیح دهند. برخی ازایشان وجود یک قوه را بنام قوه خیال برای تحقق ادراک خیالی (تخیل) کافی می‌دانند و برخی دیگر نیز نفس را در تخیل نمودن فاعل مباشر و بدون واسطه دانسته‌اند؛ و برخی دیگر نیز مانند سهروردی ارتباط نفس و اجرای بدن را در مقام تخیل از طریق عالم خیال منفصل (مثال‌ها) تبیین می‌کنند. البته علاوه بر بحث تخیل اموری مانند معاد جسمانی و وحی و مکاشفات اهل سلوک و مواعید پیامبران و اجنه نیز علت‌هایی برای پذیرش عالم خیال منفصل بوده‌اند؛ که در این تحقیق قرار نیست مفصلا به آن‌ها پرداخته شود. بحث تجرد قوه‌ی خیال و ارتباط آن با عالم خیال منفصل مسئله‌ای است که در این بستر شکل گرفته و دارای لوازم معرفت‌شناختی ویژه‌ای می‌باشد؛ و ازجمله این لوازم می‌توان به بحث حل شبهه انطباع کبیر در صغیر، حل شبهه اجتماع ضدّین ذهن، یا شبهه‌ی ایجاد ممتنعات، شریک الباری در ذهن و تمثل صور در ابصار نفس، خلاقیت نفس و اثبات عالم خیال متصل و خیال منفصل اشاره نمود.
جنبه‌ی جدید و نوآوری تحقیق
لازم به ذکر است تاکنون مقالات و پژوهش‌های مختلفی در خصوص خیال متصل و منفصل و … حتی تجرد خیال با رویکرد وجود شناختی به رشته تحریر درآمده اما با رویکرد معرفت‌شناختی به‌استثنای یک یا دو مقاله تحقیق قابل‌توجهی مشاهده نشده است.
فرضیه‌های تحقیق:
تجرد قوه خیال در حد تجرد قوه عقل نیست زیرا تجرد در ملاصدرای امری تشکیکی است.
حل شبهه انطباع کبیر در صغیر در ذهن و حل شبهه اجتماع ضدین در ذهن و حل شبهه تحقق معدومات و شریک الباری در ذهن و حل مسئله‌ی ابصار نفس از مهم‌ترین کارکردهای معرفت‌شناختی نظریه‌ی تجرد خیال هستند.
خلاق بودن نفس و اثبات عالم خیال متصل و خیال منفصل نیز از مهم‌ترین کارکردهای این نظریه در حوزه‌ی وجود شناسی ادراک تفکر صدرایی می‌باشد.
ساختار تحقیق:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...