فایل های دانشگاهی

تاثیر مازاد وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود- قسمت 15

مدل پژوهش آزمون آماره احتمال نتیجه
F لیمر 7/4468 0/0000 روش تابلویی
هاسمن 22/5456 0/0073 اثرات ثابت

4-6 تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
بعد از اینکه مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و روش تخمین مدل هم مشخص گردید، حال نوبت آن است که مدل با توجه به نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برآورد گردد. زمانیکه تعداد شرکت­ها از مقاطع دوره زمانی بیشتر باشد و از روش تابلویی برای تخمین استفاده شود ممکن است مشکل ناهمسانی واریانس رخ دهد. در این پژوهش برای تشخیص ناهمسانی واریانس ها از آزمون بروش-پاگان- گودفری[86] و برای تشخیص وجود خود همبستگی بین متغیرها از آماره دوربین واتسون استفاده شده است. در صورت تایید وجود ناهمسانی واریانس ها از آزمون EGLS برای تشخیص ارتباط موجود بین متغیرها بهره گرفته شده است. و برای مشکل خود همبستگی از رفع خود همبستگی درجه اول استفاده شده است. لازم به ذکر است که در مدل پژوهش وجود ناهمسانی واریانس ها تایید شده است و مشکل خود همبستگی براساس آزمون انجام شده تایید نشده است. در نهایت نرم افزارEviews8 برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها به کار گرفته شده است.
4-6-1 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
به منظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائه شده در جدول (4-5) بهره گرفته شده است. مقدار احتمال(یا سطح معناداری) F برابر 0000/0 بوده و چون این مقدار کمتر از 05/0 است، فرض صفر در سطح اطمینان 95 درصد رد می شود، یعنی مدل معنی دار است. مقدار آماره دوربین واتسون 019/2 می باشد که این مقدار، عدم وجود خود همبستگی را نشان می دهد. نتایج مربوط به ضریب تعیین نشان می دهد، تقریبا 27% تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل، توضیح داده می شوند.
در حالت کلی نتایج نشان می دهد که ضریب متغیر ، 0/002950 بوده که نشان دهنده تأثیر مثبت مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود می باشد که با توجه به آماره t ضریب متغیر معنی دار می باشد، با توجه به موارد فوق می توان فرضیه اول پژوهش را تأیید شده تلقی نمود. این امر به این معنی است که بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.، به عبارت دیگر، با افزایش مازاد جریان وجوه نقد آزاد، مدیریت سود نیز افزایش می یابد.
جدول (4-5): نتایج تخمین مدل اول پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر ضریب برآوردی خطای استاندارد آماره t احتمال
-0/088829 0/054656 -1/625248 0/1047
0/002950 0/007439 3/396545 0/0038
-0/004901 0/009082 -2/539609 0/0197
-0/010765 0/032056 -3/335828 0/0071
0/024860 0/003360 7/398610 0/0000

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *