تحقیق و پایان نامه

تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین مراجعه کننده به …

۰۰۰/۰

گروه آموزش زوجها به صورت فردی

گروه کنترل

۸۵/۰-

۰۶/۰

۰۰۰/۰

چنانکه در جدول(۴– ۲۳) مشاهده می شود، در رضایت زناشویی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در مسایل شخصی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در ارتباط زناشویی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در حل تعارض بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل(۰۱/۰P<) تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در فعالیت های اوقات فراغت بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در رابطه جنسی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در فرزندان بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۵/۰P>) وجود ندارد. در خانواده و دوستان بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوجها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در جهت گیری مذهبی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در رضایت زناشویی کلی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>).
بر اساس آنچه که در جداول(۴– ۲۲) و (۴– ۲۳) ارائه شد، فرضیه پنجم پژوهش و یازده فرضیه جزیی آن به این صورت مورد تایید قرار می گیرند: گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی بطور موثری نسبت به گروه کنترل موجب افزایش رضایت از روابط زناشویی، مسایل شخصی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، رابطه جنسی، خانواده و دوستان، جهت گیری مذهبی و رضایت زناشویی کلی می شود، اما در حوزه مدیریت مالی، فرزندان، اوقات فراغت و نقش های مساوات طلبانه چنین تاثیری را ندارد.
فرضیه ششم : رضایت زناشویی زنانی(رضایت زناشویی، مسایل شخصی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیتهای اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان، خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبانه و جهت گیری مذهبی) که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به رضایت زناشویی زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معناداری) دارند.
فرضیه۱-۶ : رضایت زناشویی زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به رضایت زناشویی زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۲-۶ : مسایل شخصی زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به مسایل شخصی زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۳-۶ : ارتباط زناشویی زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به ارتباط زناشویی زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۴-۶ : حل تعارض زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به حل تعارض زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۵-۶ : مدیریت مالی زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به مدیریت مالی زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزشها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۶-۶ : فعالیت های اوقات فراغت زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به فعالیت های اوقات فراغت زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۷-۶ : رابطه جنسی زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به رابطه جنسی زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۸-۶ :رضایت از فرزندان زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به رضایت از فرزندان زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۹-۶ :رضایت ازخانواده و دوستان زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به رضایت از خانواده و دوستان زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۱۰-۶ : نقش های مساوات طلبانه زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش۱)، نسبت به نقش های مساوات طلبانه زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۱۱-۶ : جهت گیری مذهبی زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به جهت گیری مذهبی زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزشها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزشها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند .
چنانکه در جدول(۴ – ۲۱) مشاهده می شود، میانگین پس آزمون رضایت زناشویی در گروه زنان آموزش زوج ها با هم برابر با ۷۳/۲ ، در گروه زنان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۶۴/۲ و در گروه زنان کنترل برابر با ۰۳/۳ می باشد. میانگین پس آزمون مسایل شخصی در گروه زنان آموزش زوج ها با هم برابر با ۹۱/۱ ، در گروه زنان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۰۴/۲ و در گروه زنان کنترل برابر با ۳۸/۴ می باشد. میانگین پس آزمون ارتباط زناشویی در گروه زنان آموزش زوج ها با هم برابر با ۴۵/۲ ، در گروه زنان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۴۳/۲ و در گروه زنان کنترل برابر با ۴۲/۴ می باشد. میانگین پس آزمون حل تعارض در گروه زنان آموزش زوج ها با هم برابر با ۱۸/۲، در گروه زنان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۸۵/۱ و در گروه زنان کنترل برابر با ۳/۴ می باشد. میانگین پس آزمون مدیریت مالی در گروه زنان آموزش زوج ها با هم برابر با ۸۷/۲ ، در گروه زنان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۹۲/۲ و در گروه زنان کنترل برابر با ۸۳/۲ می باشد. میانگین پس آزمون فعالیت های اوقات فراغت در گروه زنان آموزش زوج ها با هم برابر با ۷۳/۳ ، در گروه زنان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۲۴/۴ و در گروه زنان کنترل برابر با ۶/۱ می باشد. میانگین پس آزمون رابطه جنسی در گروه زنان آموزش زوج ها با هم برابر با ۷۷/۲، در گروه زنان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۷۲/۲ و در گروه زنان کنترل برابر با ۳۸/۳ می باشد. میانگین پس آزمون فرزندان در گروه زنان آموزش زوج ها با هم برابر با ۵۷/۲، در گروه زنان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۲۳/۳ و در گروه زنان کنترل برابر با ۹۳/۲ می باشد. میانگین پس آزمون خانواده و دوستان در گروه زنان آموزش زوج ها با هم برابر با ۰۲/۲ ، در گروه زنان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۶۸/۱ و در گروه زنان کنترل برابر با ۳۵/۴ می باشد. میانگین پس آزمون نقش های مساوات طلبانه در گروه زنان آموزش زوج ها با هم برابر با ۸۳/۲ ، در گروه زنان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۰۸/۳ و در گروه زنان کنترل برابر با ۳ می باشد. میانگین پس آزمون جهت گیری مذهبی در گروه زنان آموزش زوجها با هم برابر با ۹۷/۱ ، در گروه زنان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۹۷/۱ و در گروه زنان کنترل برابر با ۸/۳ می باشد. میانگین پس آزمون رضایت زناشویی کلی در گروه زنان آموزش زوج ها با هم برابر با ۵۹/۲ ، در گروه زنان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۵۹/۲ و در گروه زنان کنترل برابر با ۴۷/۳ می باشد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری انجام شده بر پس آزمون شادمانی و ابعاد آن بعد از کنترل پیش آزمون در جدول(۴– ۲۵) ارائه شده است.
جدول(۴– ۲۴) : میانگین و انحراف معیار رضایت زناشویی و ابعاد آن در گروههای سه گانه پژوهش(زنان) در پیش آزمون و پس آزمون

You may also like...

ردیف شادکامی و ابعاد آن آزمون گروه آموزش زوجها با هم گروه آموزش زوجها به صورت فردی گروه کنترل
M SD M SD