تحقیق و پایان نامه

تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین مراجعه …

۱۵/۳

۰۵۷/۰

۱۷/۰

۵۶/۰

۱۱

جهت گیری مذهبی

۵۵/۲۰

۲

۲۷/۱۰

۰۸/۲۱

۰۰۰/۰

۵۸/۰

۱

۱۲

رضایت زناشویی کلی

۳۴/۴

۲

۱۷/۲

۱۱/۹۵

۰۰۰/۰

۸۵/۰

۱

چنانکه در جدول(۴– ۲۲) مشاهده می شود، در رضایت زناشویی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۴۷/۲۹ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۶۵/۰ و به این معنی است که ۶۵ درصد تفاوت گروه ها در رضایت زناشویی مربوط به آموزش انسانگرایی بوده است. توان آزمون نیز برای رضایت زناشویی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در مسایل شخصی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۷۱/۶۱ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۷۹/۰ و به این معنی است که ۷۹درصد تفاوت گروه ها در مسایل شخصی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای مسایل شخصی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در ارتباط زناشویی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری (۹۴/۶۶ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۸۱/۰ و یه این معنی است که ۸۱ درصد تفاوت گروه ها در ارتباط زناشویی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای ارتباط زناشویی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در حل تعارض بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۲۹/۴۶ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۷۴/۰ و یه این معنی است که ۷۴درصد تفاوت گروه ها در حل تعارض مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای حل تعارض برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در مدیریت مالی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۰۵/۰P>) وجود ندارد. در فعالیت های اوقات فراغت بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۳۵/۷۲ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۸۲/۰ و به این معنی است که ۸۲ درصد تفاوت گروه ها در فعالیت های اوقات فراغت مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای فعالیت های اوقات فراغت برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در رابطه جنسی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۵۹/۲۴ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۶۱/۰ و به این معنی است که ۶۱ درصد تفاوت گروه ها در رابطه جنسی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای رابطه جنسی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در فرزندان بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۷۸/۳ F=و ۰۵/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۲/۰ و به این معنی است که ۲۰ درصد تفاوت گروه ها در فرزندان مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای فرزندان برابر با ۶۵/۰ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۶۵ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در خانواده و دوستان بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۰۴/۱۵ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۸/۰ و به این معنی است که ۸۰ درصد تفاوت گروه ها در خانواده و دوستان مربوط به آموزش انسانگرایی بوده است. توان آزمون نیز برای خانواده و دوستان برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در نقش های مساوات طلبانه بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۰۵/۰P>) وجود ندارد. در جهت گیری مذهبی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۰۸/۲۱ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۵۸/۰ و به این معنی است که ۵۸ درصد تفاوت گروه ها در جهت گیری مذهبی مربوط به آموزش انسانگرایی بوده است. توان آزمون نیز برای جهت گیری مذهبی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در رضایت زناشویی کلی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۱۱/۹۵ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۸۵/۰ و به این معنی است که ۸۵ درصد تفاوت گروه ها در رضایت زناشویی کلی مربوط به آموزش انسانگرایی بوده است. توان آزمون نیز برای رضایت زناشویی کلی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. آزمون بونفرونی برای تعیین تفاوت های گروه ها به صورت دو به دو انجام گرفت که نتایج آن را در جدول(۴– ۲۳) مشاهده می کنید.
جدول(۴– ۲۳) : نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه دو به دو گروههای پژوهش در ابعاد معنادار رضایت زناشویی در مردان

متغیر گروه اول گروه مورد مقایسه تفاوت میانگینها خطای استاندارد معناداری
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

You may also like...