تحقیق و پایان نامه

تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین …

۲/۰

۵۷/۳

۱۷/۰

چنانکه در جدول(۴– ۲۱) مشاهده می شود، میانگین پس آزمون رضایت زناشویی در گروه مردان آموزش زوج ها با هم برابر با ۷۵/۲، در گروه مردان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۷۳/۲ و در گروه مردان کنترل برابر با ۳۸/۳ می باشد. میانگین پس آزمون مسایل شخصی در گروه مردان آموزش زوج ها با هم برابر با ۹۱/۱، در گروه مردان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۳۳/۲ و در گروه مردان کنترل برابر با ۱۵/۴ می باشد. میانگین پس آزمون ارتباط زناشویی در گروه مردان آموزش زوج ها با هم برابر با ۴/۲ ، در گروه مردان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۵۸/۲ و در گروه مردان کنترل برابر با ۳۵/۴ می باشد. میانگین پس آزمون حل تعارض در گروه مردان آموزش زوج ها با هم برابر با ۱۸/۲ ، در گروه مردان آموزش زوجها به صورت فردی برابر با ۵۵/۲ و در گروه مردان کنترل برابر با ۴/۴ می باشد. میانگین پس آزمون مدیریت مالی در گروه مردان آموزش زوجها با هم برابر با ۹۸/۲ ، در گروه مردان آموزش زوجها به صورت فردی برابر با ۰۸/۳ و در گروه مردان کنترل برابر با ۰۷/۳ می باشد. میانگین پس آزمون فعالیت های اوقات فراغت در گروه مردان آموزش زوج ها با هم برابر با ۰۲/۴ ، در گروه مردان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۶۸/۳ و در گروه مردان کنترل برابر با ۴۲/۱ می باشد. میانگین پس آزمون رابطه جنسی در گروه مردان آموزش زوج ها با هم برابر با ۷۸/۲، در گروه مردان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۶/۲ و در گروه مردان کنترل برابر با ۶/۳ می باشد. میانگین پس آزمون فرزندان در گروه مردان آموزش زوج ها با هم برابر با ۹۸/۲ ، در گروه مردان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۷۲/۲ و در گروه مردان کنترل برابر با ۰۳/۳ می باشد. میانگین پس آزمون خانواده و دوستان در گروه مردان آموزش زوج ها با هم برابر با ۰۸/۲ ، در گروه مردان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۲۷/۲ و در گروه مردان کنترل برابر با ۵/۴ می باشد. میانگین پس آزمون نقش های مساوات طلبانه در گروه مردان آموزش زوج ها با هم برابر با ۳، در گروه مردان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۰۵/۳ و در گروه مردان کنترل برابر با ۸۵/۲ می باشد. میانگین پس آزمون جهت گیری مذهبی در گروه مردان آموزش زوج ها با هم برابر با ۱۳/۲ ، در گروه مردان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۵۶/۲ و در گروه مردان کنترل برابر با ۲/۴ می باشد. میانگین پس آزمون رضایت زناشویی کلی در گروه مردان آموزش زوج ها با هم برابر با ۶۵/۲ ، در گروه مردان آموزش زوج ها به صورت فردی برابر با ۷۴/۲ و در گروه مردان کنترل برابر با ۵۷/۳ می باشد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری انجام شده بر پس آزمون شادمانی و ابعاد آن بعد از کنترل پیش آزمون در جدول(۴– ۲۲) ارائه شده است.
جدول(۴–۲۲) : نتایج تحلیل کو واریانس چند متغیری بر پس آزمون رضایت زناشویی و ابعاد آن پس از کنترل پیش آزمون در مردان

You may also like...

ردیف شادکامی و ابعاد آن مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات ضریبF معناداری مجذور سهمی اتا توان آزمون
۱ رضایت زناشویی ۳۵/۲ ۲ ۱۸/۱ ۴۷/۲۹ ۰۰۰/۰ ۶۵/۰ ۱
۲ مسایل شخصی ۷۱/۳۱ ۲ ۸۵/۱۵ ۷۱/۶۱ ۰۰۰/۰ ۷۹/۰ ۱