تحقیق و پایان نامه

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین مراجعه کننده به …

باورهای ارتباطی کلی

گروه آموزش زوجها با هم

گروه آموزش زوجها به صورت فردی

۳۶/۰

۱۱/۰

۰۰۸/۰

گروه آموزش زوجها با هم

گروه کنترل

۴۷/۲-

۱/۰

۰۰۰/۰

گروه آموزش زوجها به صورت فردی

گروه کنترل

۸۳/۲-

۱۱/۰

۰۰۰/۰

چنانکه در جدول(۴–۲۰) مشاهده می شود، در مخالفت تخریب کننده بین گروه آموزش زوجها با هم و گروه آموزش زوجها به صورت فردی با گروه کنترل(۰۱/۰P<) و بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود دارد(۰۵/۰P<). در توقع ذهن خوانی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل(۰۱/۰P<) تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوجها با هم و گروه آموزش زوجها به صورت فردی(۰۵/۰P>) تفاوت معناداری وجود ندارد . در تغییر ناپذیری همسر بین گروه آموزش زوجها با هم و گروه آموزش زوجها به صورت فردی با گروه کنترل (۰۱/۰P<) و بین گروه آموزش زوجها با هم و گروه آموزش زوجها به صورت فردی(۰۱/۰P<) تفاوت معناداری وجود دارد. در کمال گرایی جنسی بین گروه آموزش زوجها با هم و گروه آموزش زوجها به صورت فردی با گروه کنترل(۰۱/۰P<) تفاوت معنا داری وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوجها با هم و گروه آموزش زوجها به صورت فردی(۰۵/۰P>) تفاوت معناداری وجود ندارد. در تفاوت های جنسیتی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل(۰۱/۰P<) و بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی (۰۱/۰P<) تفاوت معناداری وجود دارد. در باورهای ارتباطی کلی بین گروه آموزش زوجها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل (۰۱/۰P<) و بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوجها به صورت فردی(۰۱/۰P<) تفاوت معناداری وجود دارد.
بر اساس آنچه که در جداول(۴– ۱۹) و (۴ – ۲۰) ارائه شد، فرضیه چهارم پژوهش و پنج فرضیه جزیی آن به این صورت مورد تایید قرار می گیرند: گروه آموزش زوجها با هم و گروه آموزش زوجها به صورت فردی بطور موثری نسبت به گروه کنترل موجب کاهش مخالفت تخریب کننده، توقع ذهن خوانی، تغییر ناپذیری همسر، کمال گرایی جنسی، تفاوت های جنسیتی و باورهای ارتباطی کلی نا کارآمد در زنان شده اند. همچنین گروه آموزش زوجها به صورت فردی نسبت به گروه آموزش زوجها با هم بطور موثر تری موجب کاهش مخالفت تخریب کننده، تغییر ناپذیری همسر، تفاوت های جنسیتی و باورهای ارتباطی کلی نا کارآمد در زنان شده اند.
فرضیه پنجم : رضایت زناشویی مردانی(رضایت زناشویی، مسایل شخصی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیتهای اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان، خانواده و دوستان، نقش های مساوات طلبانه و جهت گیری مذهبی) که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به رضایت زناشویی مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزشها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزشها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معناداری) دارند.
فرضیه۱-۵ : رضایت زناشویی مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به رضایت زناشویی مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۲-۵ : مسایل شخصی مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به مسایل شخصی مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۳-۵: ارتباط زناشویی مردانی که بصورت مشترک (همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به ارتباط زناشویی مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزشها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۴-۵: حل تعارض مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزشهای انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به حل تعارض مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزشها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزشها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۵-۵: مدیریت مالی مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزشهای انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به مدیریت مالی مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزشها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزشها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۶-۵: فعالیت های اوقات فراغت مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به فعالیتهای اوقات فراغت مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزشها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۷-۵: رابطه جنسی مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به رابطه جنسی مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزشها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۸-۵:رضایت از فرزندان مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به رضایت از فرزندان مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزشها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۹-۵: رضایت ازخانواده و دوستان مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزشهای انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به رضایت ازخانواده و دوستان مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزشها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزشها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند .
فرضیه ۱۰-۵: نقش های مساوات طلبانه مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به نقش های مساوات طلبانه مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۱۱-۵: جهت گیری مذهبی مردانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به جهت گیری مذهبی مردانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
جدول(۴ – ۲۱) : میانگین و انحراف معیار رضایت زناشویی و ابعاد آن در گروههای سه گانه پژوهش(مردان) در پیش آزمون و پس آزمون

You may also like...