تحقیق و پایان نامه

تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین مراجعه …

باورهای ارتباطی کلی

گروه آموزش زوجها با هم

گروه آموزش زوجها به صورت فردی

۳۹/۰-

۱۲/۰

۰۰۷/۰

گروه آموزش زوجها با هم

گروه کنترل

۷۱/۲-

۱۳/۰

۰۰۰/۰

گروه آموزش زوجها به صورت فردی

گروه کنترل

۳۲/۲-

۱۲/۰

۰۰۰/۰

چنانکه در جدول(۴– ۱۷) مشاهده می شود، در مخالفت تخریب کننده بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل(۰۱/۰P<) تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در توقع ذهن خوانی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل(۰۱/۰P<) و بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی(۰۱/۰P<) تفاوت معناداری وجود دارد. در تغییر ناپذیری همسر بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل (۰۱/۰P<) و بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی(۰۱/۰P<) تفاوت معناداری وجود دارد. در کمال گرایی جنسی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل(۰۱/۰P<) و بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی(۰۵/۰P<) تفاوت معناداری وجود دارد. در تفاوت های جنسیتی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در باورهای ارتباطی کلی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل (۰۱/۰P<) و بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی(۰۱/۰P<) تفاوت معناداری وجود دارد.
بر اساس آنچه که در جداول(۴– ۱۶) و (۴– ۱۷) ارائه شد، فرضیه سوم پژوهش و پنج فرضیه جزیی آن به این صورت مورد تایید قرار می گیرند : گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی بطور موثری نسبت به گروه کنترل موجب کاهش مخالفت تخریب کننده، توقع ذهن خوانی، تغییر ناپذیری همسر، کمال گرایی جنسی، تفاوت های جنسیتی و باورهای ارتباطی کلی نا کارآمد در مردان شده اند. همچنین گروه آموزش زوج ها با هم نسبت به گروه آموزش زوج ها به صورت فردی بطور موثرتری موجب کاهش توقع ذهن خوانی، تغییر ناپذیری همسر، کمال گرایی جنسی و باورهای ارتباطی کلی نا کارآمد در مردان شده اند.
فرضیه چهارم : باورهای ارتباطی زنانی(مخالفت تخریب کننده، توقع ذهن خوانی، تغییر ناپذیری همسر، کمال گرایی جنسی و تفاوت های جنسیتی) که بصورت مشترک (همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به باور های ارتباطی زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزشها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معناداری) دارند.
فرضیه۱-۴ : مخالفت تخریب کننده زنانی که بصورت مشترک (همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به مخالفت تخریب کننده زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل)تفاوت(معناداری) دارند.
فرضیه ۲- ۴ : توقع ذهن خوانی زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند (گروه آزمایش ۱)، نسبت به توقع ذهن خوانی زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معناداری) دارند.
فرضیه ۳-۴ : تغییر ناپذیری همسر زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به تغییر ناپذیری همسر زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معناداری) دارند.
فرضیه ۴-۴ : کمال گرایی جنسی زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به کمال گرایی جنسی زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معناداری) دارند.
فرضیه ۵-۴ : تفاوت های جنسیتی زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به تفاوت های جنسیتی زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معناداری) دارند.
در جدول(۴- ۱۸) میانگین و انحراف معیار باور های ارتباطی و ابعاد آن در گروههای سه گانه پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون بصورت تعدیل شده(پس از کنترل اثرات پیش آزمون) ارائه شده است.
جدول(۴– ۱۸) : میانگین و انحراف معیار باور های ارتباطی و ابعاد آن در گروههای سه گانه پژوهش(زنان) در پیش آزمون و پس آزمون

You may also like...

ردیف باور های ارتباطی و ابعاد آن آزمون گروه آموزش زوجها با هم گروه آموزش زوجها به صورت فردی