تحقیق و پایان نامه

دسترسی به منابع مقالات : تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین مراجعه کننده به …

۱

چنانکه در جدول(۴– ۱۶) مشاهده می شود، در مخالفت تخریب کننده بین مردان سه گروه تفاوت معناداری (۴۱/۱۲۰ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۸۶/۰ و به این معنی است که ۸۶ درصد تفاوت گروه ها در مخالفت تخریب کننده مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای مخالفت تخریب کننده برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در توقع ذهن خوانی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۷۵/۱۷۲ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۹/۰ و به این معنی است که ۹۰ درصد تفاوت گروه ها در توقع ذهن خوانی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای توقع ذهن خوانی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در تغییر ناپذیری همسر بین مردان سه گروه تفاوت معناداری (۵۶/۱۵۰ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۸۹/۰ و به این معنی است که ۸۹ درصد تفاوت گروه ها در تغییر ناپذیری همسر مربوط به آموزش انسانگرایی بوده است. توان آزمون نیز برای تغییر ناپذیری همسر برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در کمال گرایی جنسی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۱۸/۱۰۵ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۸۵/۰ و به این معنی است که ۸۵ درصد تفاوت گروه ها در کمال گرایی جنسی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای کمال گرایی جنسی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در تفاوت های جنسیتی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۸۳/۱۱۹ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۸۶/۰ و به این معنی است که ۸۶ درصد تفاوت گروه ها در تفاوت های جنسیتی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای تفاوت های جنسیتی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در باورهای ارتباطی کلی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۶۸/۲۴۴ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۹۳/۰ و به این معنی است که ۹۳ درصد تفاوت گروهها در باورهای ارتباطی کلی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای باورهای ارتباطی کلی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. آزمون بونفرونی برای تعیین تفاوت های گروه ها به صورت دو به دو انجام گرفت که نتایج آن را در جدول(۴– ۱۷) مشاهده می کنید.
جدول( ۴– ۱۷): نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه دو به دو گروههای پژوهش در ابعاد باور های ارتباطی در مردان

متغیر گروه اول گروه مورد مقایسه تفاوت میانگینها خطای استاندارد معناداری
مخالفت تخریب کننده گروه آموزش زوجها با هم گروه آموزش زوجها به صورت فردی ۲۷/۰- ۱۸/۰ ۴۳/۰
گروه آموزش زوجها با هم گروه کنترل ۸/۲- ۲/۰ ۰۰۰/۰
گروه آموزش زوجها به صورت فردی گروه کنترل ۵۲/۲- ۱۹/۰ ۰۰۰/۰
توقع ذهن خوانی گروه آموزش زوجها با هم گروه آموزش زوجها به صورت فردی
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

You may also like...