تحقیق و پایان نامه

دسترسی متن کامل – تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین …

گروه آموزش زوج ها به صورت فردی

گروه کنترل

۲۸/۱

۱۳/۰

۰۰۰/۰

چنانکه در جدول(۴– ۱۱) مشاهده می شود، در رضایت از زندگی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در لذت بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در عزت نفس بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در آرامش بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل(۰۱/۰P<) و گروه آموزش زوج ها با هم با گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری(۰۵/۰P<) وجود دارد. در کنترل بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در کارآمدی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد، اما بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>). در شادکامی کلی بین گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی با گروه کنترل تفاوت معناداری(۰۱/۰P<) وجود دارد اما بین گروه آموزش زوجها با هم و گروه آموزش زوجها به صورت فردی تفاوت معناداری وجود ندارد(۰۵/۰P>).
بر اساس آنچه که در جداول(۴–۱۰) و (۴–۱۱) ارائه شد، فرضیه اول پژوهش و شش فرضیه جزیی آن به این صورت مورد تایید قرار می گیرند: گروه آموزش زوج ها با هم و گروه آموزش زوج ها به صورت فردی بطور موثری نسبت به گروه کنترل موجب رضایت از زندگی، لذت، عزت نفس، آرامش، کنترل، کارآمدی و شادکامی کلی بیشتری در مردان شده اند. گروه آموزش زوج ها با هم بطور موثری نسبت به گروه آموزش زوج ها به صورت فردی فقط موجب آرامش بالاتری گردیده است.
فرضیه دوم : شادکامی زنانی(رضایت از زندگی، لذت، عزت نفس، آرامش،کنترل و کار آمدی) که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به شادکامی زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معناداری) دارند.
فرضیه۱-۲: رضایت از زندگی زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به رضایت از زندگی زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزشها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۲-۲: لذت زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نموده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به لذت زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزشها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۳-۲: عزت نفس زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به عزت نفس زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۴-۲: آرامش زنانی که بصورت مشترک (همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به آرامش زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۵-۲: کنترل زنانی که بصورت مشترک(همراه با همسران خود) در آموزش های انسانگرایی شرکت نموده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به کنترل زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
فرضیه ۶-۲: کارآمدی زنانی که بصورت مشترک (همراه با همسران خود) در آموزش های انسان گرایی شرکت نمو ده اند(گروه آزمایش ۱)، نسبت به کارآمدی زنانی که بصورت فردی(بدون همسران خود) دراین آموزش ها شرکت نموده(گروه آزمایش ۲) و یا اصلا در این نوع آموزش ها شرکت نکرده اند(گروه کنترل) تفاوت(معنا داری) دارند.
در جدول(۴- ۱۲) میانگین و انحراف معیار شادمانی و ابعاد آن در گروه های سه گانه پژوهش در پیش آزمون و پس آزمون بصورت تعدیل شده(پس از کنترل اثرات پیش آزمون) ارائه شده است.
جدول(۴– ۱۲): میانگین و انحراف معیار شادکامی و ابعاد آن در گروههای سه گانه پژوهش(زنان) در پیش آزمون و پس آزمون در زنان

You may also like...

ردیف شادکامی و ابعاد آن آزمون گروه آموزش زوجها با هم گروه آموزش زوجها به صورت فردی گروه کنترل
M SD M SD M SD
۱ رضایت از زندگی