تحقیق و پایان نامه

منابع مقالات علمی : تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی …

۸۷/۱۹

۲

۹۳/۹

۰۷/۷۵

۰۰۰/۰

۸۱/۰

۱

چنانکه در جدول(۴–۱۰) مشاهده می شود، در رضایت از زندگی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۲۸/۵۲ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۷۴/۰ و به این معنی است که ۷۴ درصد تفاوت گروه ها در رضایت زندگی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای رضایت از زندگی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در لذت بین مردان سه گروه تفاوت معناداری (۷۴/۵۱ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۷۴/۰ و به این معنی است که ۷۴ درصد تفاوت گروه ها در لذت مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای لذت برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در عزت نفس بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۶۳/۵۸ F= و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۷۶/۰ و یه این معنی است که ۷۶ درصد تفاوت گروه ها در عزت نفس مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای عزت نفس برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در آرامش بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۳۵/۴۴ F= و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۷۱/۰ و یه این معنی است که ۷۱درصد تفاوت گروه ها در آرامش مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای آرامش برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در کنترل بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۶۴/۳۸ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۶۸/۰ و یه این معنی است که ۶۸ درصد تفاوت گروه ها در کنترل مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای کنترل برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر)تایید نموده است. در کارآمدی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۱۵/۳۲ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۶۴/۰ و یه این معنی است که ۶۴ درصد تفاوت گروه ها در کارآمدی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای کارآمدی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. در شادکامی کلی بین مردان سه گروه تفاوت معناداری(۰۷/۷۵ F=و ۰۱/۰P<) وجود دارد. مجذور سهمی اتا برابر با ۸۱/۰ و به این معنی است که ۸۱ درصد تفاوت گروه ها در شادمانی کلی مربوط به آموزش انسان گرایی بوده است. توان آزمون نیز برای شادمانی برابر با ۱ و به این معنی است که تحلیل کوواریانس چند متغیری با ۱۰۰ درصد توان تفاوت های بین گروه ها را بر پایه تعداد نمونه مورد مطالعه(هر گروه ۱۵ نفر) تایید نموده است. آزمون بونفرونی برای تعیین تفاوت های گروه ها به صورت دو به دو انجام گرفت که نتایج آن را در جدول(۴–۱۱) مشاهده می کنید.
جدول(۴–۱۱) : نتایج آزمون بونفرونی برای مقایسه دو به دو گروههای پژوهش در ابعاد شادکامی در مردان

متغیر گروه اول گروه مورد مقایسه تفاوت میانگینها خطای استاندارد معناداری
رضایت از زندگی گروه آموزش زوجها با هم گروه آموزش زوج ها به صورت فردی ۳۴/۰ ۱۷/۰ ۱۵/۰
گروه آموزش زوجها با هم گروه کنترل ۶۲/۱ ۱۷/۰ ۰۰۰/۰
گروه آموزش زوجها به صورت فردی گروه کنترل ۲۸/۱ ۱۶/۰
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

You may also like...