تحقیق و پایان نامه

مقاله علمی با منبع : تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی …

رابطه مثبت با دیگران
استقلال(خودمختاری)
تسلط برمحیط
هدف در زندگی
رشد شخصی
آنها همچنین یک عامل مجزای برتر تشکیل می دهند. گرچه همبستگی بین آنها نسبتأ کم است. این عوامل با دیگر متغیرها تا حدودی روابط مختلفی دارند.
تخمین های پایانی(آلفای کرونباخ ) مورد استفاده برای همبستگی های مشاهده شده عبارت بودند از : رضایت از زندگی ۹۲% ، عاطفه مثبت ۶% ، افسردگی ۸۲% و اضطراب ۸۵% .
برانگیختگی هیجانات مثبت :
چندین روش برای مطالعه علل سرور وجود دارند، یکی از آنها عبارت است از انجام زمینه یابی و سوال از مردم راجع به آخرین باری که این هیجان را داشته اند و اینکه چه چیزی باعث آن شده است. شاور و هازن[۵۵۷](۱۹۸۸) این کار را با نمونه ای از دانشجویان در ۵ کشور جهان انجام دادند. رایج ترین علت عبارت بود از رابطه با دوستان (۳۶%)، تجارب موفق (۱۶%) و لذت جسمی از غذا، نوشابه و فعالیت جنسی(۹%).
روش دیگر عبارت است از مطالعه رابطه بین مقولات مختلف رخدادهای زندگی و شادکامی کلی. فراوانی تماس با دوستان و فعالیت جنسی، قویأ با شادکامی رابطه دارند(وینهاون، ۱۹۹۴). یا می توانیم به آزمایشات “القاء خلق ” نظر بیندازیم تا ببینیم کدام روش ها با موفقیت، خلقیات مثبت ایجاد می کنند. معلوم شده است که بهترین روشها عبارت بوده اند از :
تمرین ورزشی، موسیقی و احساس موفقیت( در تکالیف آزمایشگاهی).
با کنار هم قرار دادن نتایج این مطالعات می توان فهرستی از رایج ترین منابع شادی را گردآوری کرد، اینها عبارتند از :
خوردن
فعالیت های اجتماعی و جنسی
تمرین و ورزش
الکل و داروهای دیگر
موفقیت و تایید اجتماعی
استفاده از مهارت ها
موسیقی و دیگر هنر ها و مذهب
محیط و طبیعت
استراحت و آرامش
تاکنون راج ترین منبع شادی و سرور عبارت بوده است از رابطه با افراد دیگر خصوصأ در دوستی و عشق (وینهاون، ۱۹۹۴).
منابع شادمانی :
مجموعه نظریه پردازان و پژوهش گران در کارهای علمی خود سعی کرده اند منابع مؤثر بر شادی یا شادکامی را معرفی نمایند(به عنوان مثال آرگایل، ۲۰۰۱). این منابع و عوامل می تواند تحت مجموعه عوامل روانی، جسمانی، اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، معنوی و فرهنگی مورد بحث قرار گیرد.
_از منابع روانی می توان به شخصیت و ابعاد آن همچون درون گرایی و برون گرایی، اعتماد به نفس، سبک های شناختی، خوش بینی، خشنودی و رضایت مندی، وظیفه شناسی، ثبات، سازگاری و سلامت روانی اشاره داشت(دینر و کولکر[۵۵۸]، ۱۹۹۲، هیلز و آرگایل[۵۵۹] ۲۰۰۱ و چنگ و فارنهام[۵۶۰] ، ۲۰۰۷، پرمیوزیک، بنت و فارنهام[۵۶۱]، ۲۰۰۷). : اگر چه بیشتر این بررسی ها بر عوامل جمعیت شناختی و دیگر متغیر های اجتماعی ـ اقتصادی تمرکز کرده اند، پژوهش های کنونی، شادکامی را برآمده از ویژگی های شخصیتی افراد می دانند. ادبیات پژوهشی گسترده ای در مورد ارتباط صفات شخصیتی و شادکامی وجود دارد(آرجیل، ۲۰۰۱ ).
نخستین پژوهش انجام شده در زمینه ویژگی های شخصیتی و شادکامی(کاستا و مک کری[۵۶۲]، ۱۹۸۰) نشان داد که شادکامی با سطح بالای برون گرایی[۵۶۳] و سطح پایین روان رنجور خویی[۵۶۴] مرتبط است.
شوارز و استراک[۵۶۵] (۱۹۹۱) معتقدند که افراد شادکام کسانی هستند که در پردازش اطلاعات در جهت خوش بینی و خوشحالی سوگیری دارند ؛ بیشتر پژوهش های انجام شده پس از این بررسی( فارنهام و بروین[۵۶۶] ، ۱۹۹۰؛ لو[۵۶۷] و آرجیل، ۱۹۹۱؛ بربنر، دونالدسون، کیربای و وارد[۵۶۸]، ۱۹۹۵؛ فرانسیس ، کاتز، یالبون و رابینز[۵۶۹] ، ۲۰۰۴ ؛ فرانسیس، ۱۹۹۹؛ فارنهام و چنگ، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰ ؛ چان و جوزف[۵۷۰] ، ۲۰۰۰؛ چنگ و فارنهام، ۲۰۰۱ ؛ هیل[۵۷۱] و آرجیل، ۲۰۰۱) نیز هم سو بر این ارتباط ها مهر تأیید زدند.
_ از منابع و عوامل جسمانی، سلامتی، خوردن و آشامیدن، خواب و استراحت، فعالیت های جنسی و تمرین های ورزشی رایج ترین می باشد(وینهاون، ۱۹۹۴، اسچرر، وینتروب و کارور[۵۷۲] ، ۱۹۸۶، آرگایل، ۲۰۰۱ ، پیرو[۵۷۳] ، ۲۰۰۶).
۲-۵-۳-۱- خوردن
خوردن یکی از رایج ترین منابع لذت است و یکی از منابعی است که مبتنی بر نیازهای زیست شناختی است. اگر این کار برای مردم لذت بخش نبود، مردم زحمت انجام آن را به خود نمی دادند. خوردن به واسطه پخت و پز استادانه که سلولهای چشایی و موقعیت های اجتماعی در آن نقش دارند، رخ می دهد، تحریک می شود و بر غنای آن افزوده می شود(وینهاون، ۱۹۹۴).
۲-۵-۳-۲- فعالیت های اجتماعی و جنسی
این فعالیتها رایج ترین منبع هیجانات مثبت به شمار می روند. چرا؟ دادن پاسخ مثبت به دیگران یعنی لبخند زدن و دادن علائم اجتماعی مثبت یکدیگر را پاداش می دهند و رابطه را قوت می بخشند. دیگران به نوبه با لبخند و علائم دیگر پاسخ می دهند، اما با کمک و تعاون واقعی. خلقیات مثبت و معاشرت پذیری با هم رابطه تنگاتنگ دارند. نوزادان، استعداد ذاتی برای نگاه کردن و لبخند زدن به بزرگسالان دارند که موجب می شود بزرگسالان به آنها اهمیت بدهند و مراقب آنان باشند(تامکینز[۵۷۴] ، ۱۹۶۲).
۲-۵-۳-۳- تمرین های ورزشی
تمرین های ورزشی، آسان و قوی ترین راه ایجاد خلق مثبت، تحت شرایط تجربی است و توسط روشهای دیگر پژوهشی نیز، نشان داده شده است. تاثیر آن به قدری واضح است که تمرین ورزشی گاهی به عنوان ” ضد افسردگی” توصیف شده است(تایر[۵۷۵]، ۱۹۸۹)، و در درمان افسردگی مورد استفاده قرار می گیرد.
اثر آن تا حدودی به تاثیر فیزیولوژی ورزش بر ترشح اندروفین ها و ایجاد احساس نشئگی، قدرت و کنترل مربوط می شود، در حالیکه به نطر می رسد بدن کار خودش را انجام می دهد(براون و ماهونی[۵۷۶] ، ۱۹۸۴).
۲-۵-۳-۴- الکل و داروهای دیگر
داروها می توانند خلق مثبت ایجاد کنند و خلق منفی را مرتفع سازند. از طریق فعال شدن انتقال دهنده های عصبی در مغز این کار صورت می گیرد. الکل و پروزاک از نمونه های آشنای داروها به شمار می روند(براونو ماهونی، ۱۹۸۴).
_از جمله منابع و عوامل اجتماعی شادی، موفقیت و تأیید اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و روابط دوستانه، خانواده، عشق و صمیمیت می باشد(مایرز، ۲۰۰۰ ).
۲-۵-۳-۵- موفقیت و تایید اجتماعی
عزت نفس رابطه نزدیکی با شادکامی دارد و پژوهش نشان داده است که موفقیت یکی از رایج ترین منابع سرور و شادمانی است. موفقیت و تایید اجتماعی برای ما بسیار مهم هستند؛ عزت نفس تا حدودی به واکنش های دیگران و به عملکردهای موفقیت آمیز ما بستگی دارد. برخی از انواع دیگر موفقیت نظیر بردن قرعه کشی، بخت آزمایی، کمتر موثرند، واکنشهای منفی دیگران و هیجانات منفی قوی نظیر شرمساری[۵۷۷]، به خودپنداره[۵۷۸] صدمه می زنند. ایزارد[۵۷۹] (۱۹۷۷) فکر می کرد که شرمساری در ارتقاء همنوایی و خدمات به جامعه کارکرد مهمی دارد. به عقیده مایرز افراد شاد دارای عزت نفس بالا، روابط دوستانه محکم و اعتقادات مذهبی معنادار هستند(مایرز[۵۸۰] ، ۱۹۹۶).
_از منابع و عوامل اقتصادی شادی می توان به کار، ثروت، رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و رشد درآمد ملّی اشاره داشت(مورفی و آتاناسو [۵۸۱] ، ۱۹۹۹، و زیمرمن و کتان[۵۸۲] ، ۲۰۰۵ ).
_ حضور در مراسم و اماکن مذهبی، ارتباط با خدا، اعتقاد به اصول و فروع دین و توجه به معنویات از جمله منابع و عوامل مذهبی و معنوی شادی می باشد( پولوما و پندلتون[۵۸۳] ، ۱۹۹۰، موکرجی و بران[۵۸۴] ، ۲۰۰۵ و للکس[۵۸۵]، ۲۰۰۶).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

You may also like...