تحقیق و پایان نامه

مقاله دانشگاهی – تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی …

تعیین اثر بخشی آموزش گروهی انسانگرایی بر باورهای ارتباطی زنانی که در گروه های آزمایشی شرکت نموده اند .
تعیین اثر بخشی آموزش گروهی انسانگرایی بر رضایت زناشویی مردانی که در گروه های آزمایشی شرکت نموده اند .
تعیین اثر بخشی آموزش گروهی انسانگرایی بر رضایت زناشویی زنانی که در گروه های آزمایشی شرکت نموده اند .
۱-۵- فرضیات پژوهش
آموزش گروهی انسانگرایی بر شادکامی مردانی که در گروه های آزمایشی شرکت کرده اند نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون اثر گذار است.
آموزش گروهی انسانگرایی بر شادکامی زنانی که در گروه های آزمایشی شرکت نموده اند، نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون اثر گذار است.
آموزش گروهی انسانگرایی بر باورهای ارتباطی مردانی که در گروه های آزمایشی شرکت نموده اند، نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون اثر گذار است.
آموزش گروهی انسانگرایی بر باورهای ارتباطی زنانی که در گروه های آزمایشی شرکت نموده اند، نسبت بهگروه کنترل در مرحله پس آزمون اثر گذار است.
آموزش گروهی انسانگرایی بر رضایت زناشویی مردانی که درگروه های آزمایشی شرکت نموده اند، نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون اثر گذار است.
آموزش گروهی انسانگرایی بر رضایت زناشویی زنانی که در گروه های آزمایشی شرکت نموده اند، نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون اثر گذار است.
۱-۶- متغیرهای تحقیق
۱-۶-۱- متغیر مستقل آموزش گروهی با رویکرد انسانگرایی می باشد.
۱-۶-۲- متغیر وابسته باورهای ارتباطی، رضایت زناشویی، شادکامی می باشد.
۱-۶-۳- متغیر کنترل شامل سن، جنس، تحصیلات آزمودنی ها می باشد.
۱-۷- تعاریف نظری و عملی
۱-۷-۱- تعریف نظری
۱-۷-۱-۱- انسانگرایی
فلسفه ای که به مقام، امیال و اهمیت انسان بیش از سایر چیز ها معتقد است. نظریه ای قایل به اینکه انسان معیار تمام اشیاء است و هرچه در عالم وجود دارد باید نسبت به انسان سنجیده شود(پورافکاری، ۱۳۸۵). انجمن روان شناسان انسان گرای امریکا این نهضت را چنین تعریف کرده است :
روان شناسی انسان گرا شیوه ای است که همه ی روان شناسی و نه حیطه ی خاصی از آن را در بر می گیرد و بر اصولی همچون احترام به ارزش های فردی، عدم تعصب نسبت به روش های پذیرفته شده ی دیگر و علاقه مندی به کشف جنبه های جدید رفتار انسان تکیه دارد. این مکتب روان شناسی بیشتر متوجه موضوعاتی است که در نظام و نظریه های موجود جای کمی را اشغال کرده است، مانند عشق، خلاقیت، مفهوم خود، خویشتن سازی، تعالی من، متعالی شدن، استقلال، احساس مسئولیت، داشتن تجارب خوب، دارا بودن تجارب اوج . مهم ترین دغدغه های روانشناسی انسانگرا عبارت است از : توجه بیشتر به موجود انسانی، توجه به پرورش علایق و استعدادهای او، ایجاد رفاه بیشتر برای انسان، استفاده از روشهای عقلانی برای حل مسایل انسانی، جستجوی روشهایی برای سوق دادن به سمت مسئولیت فردی و تاکید بیشتر بر کارکرد بهینه نسبت به آسیب شناسی در روانشناسی(نلسون– جونز، ۲۰۰۳).
۱-۷-۱-۲- باورهای ارتباطی
باورهای ارتباطی عبارت از تفکرات غیرمنطقی، پیش داروی ها و نگرش های منفی، باورهای غلط و غیرواقعی، تعصب های شخصی و برداشت منفی زوجین از یکدیگر است که در ایجاد و بروز اختلافات زناشویی موثر است(حیدری، مظاهری و پوراعتماد، ۱۳۸۴). از دیدگاه الیس(۱۹۸۷) تفکر غیر منطقی یعنی هر نوع فکری که موجد هیجان یا رفتار مخرب نفس و متلاشی کننده خود شده و نتایج آن اختلال در خوشی، شادمانی و تندرستی انسان می باشد (به نقل از ماکاوی[۷۸]، ۲۰۰۵).
۱-۷-۱-۳- رضایت زناشویی
الیس(۱۹۷۸) معتقد است که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است موقعی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر بگیرند. رضایت یک متغیر نگرشی است بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. هال[۷۹](۱۹۹۶) در تعریف رضایت زناشویی می نویسد :”رضایت زناشویی فرایند پیچیده ای است که با توجه به میزان تعارض و سهیم شدن در فعالیت هایی که با خرسندی و موفقیت در زندگی زناشویی همراه است توصیف میگردد”، همچنین لی مسترز آن را بعنوان ظرفیت سازگاری و توانایی حل مسئله تعریف می کند.
۱-۷-۱-۴- شادکامی
شادکامی میزان رضایت و خرسندی از زندگی است، بعبارت دیگر یک شخص چقدر زندگی اش را آن گونه که پیش می رود، دوست دارد(ونهوون[۸۰]، ۱۹۹۴).
۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی
۱-۷-۲-۱ آموزش گروهی انسانگرایی
تاثیر مجموعه فعالیتها و مداخلاتی که بصورت آموزشی در جلسات آموزش به شیوه گروهی با رویکرد انسانگرایی به منظور افزایش رضایت از زندگی و شادکامی و کاهش باورهای ارتباطی انجام شد. دوره آموزشی ۱۲ جلسه بوده که در هفته ۱ بار و به مدت ۲ ساعت در دو گروه آزمایشی(۱- زوجین با همدیگر ۲- زوجین بدون حضور همسر) برگزار شد.
۱-۷-۲-۲ باورهای ارتباطی
منظور از باورهای ارتباطی نمرات بدست آمده از پرسشنامه باورهای ارتباطی(RBI)[81] می باشدکه بطور کلی میزان باورهای ارتباطی را می سنجد.
۱-۷-۲-۳ رضایت زناشویی
منظور از رضایت زناشویی نمرات بدست آمده از پرسشنامه فرم کوتاه رضایت زناشویی انریچ می باشد.
۱-۷-۲-۴ شادکامی
منظور از شادکامی در این پژوهش نمرات بدست آمده از پرسشنامه آکسفورد می باشد.به نظر می رسد موضوعات و اهداف مد نظر برای دستیابی به سلامت و بهداشت روانی در این نظریه با نیازهای زوج ها به یادگیری مهارتهای مثبت و سازنده ارتباطی برای تبادلات و تعاملات سالم بین فردی و احساس رضایت زناشویی بیشتر ، همخوانی و هماهنگی دارد. نظر به رشد بسیار سریع رویکرد انسانگرایی در سایر کشورها و نیز گزارشات متعدد بر تاثیر آن در درمان ابعاد مختلف زندگی و زناشویی ، نیاز است تا این رویکرد درمانی در حیطه های مختلف ، درکشور ما نیز مورد آزمون قرار گیرد . وسعت و اهمیت کاربرد نتایج انسانگرایی ارزش این پژوهش را بیشتر روشن می سازد . از نتایج این پژوهش می توان در موارد زیر استفاده کرد :
۱٫مراکز مشاوره ی خانواده ۲٫ مراکز خدمات بهداشت روانی
۳٫سازمان آموزش و پرورش ۴٫ سازمان بهزیستی
فصل دومسیری در ادبیات تحقیق
“انسان آفریننده خویش است “
دکتر شریعتی
۲-۱- مقدمه
هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش گروهی انسانگرایی بر باورهای ارتباطی، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان می باشد. در این فصل به بحث و بررسی پیرامون مباحث نظری و پژوهشی در راستای اهداف تحقیق پرداخته می شود. نخست در بخش نظری، مفهوم انسانگرایی و تاریخچه انسانگرایی ارائه و سپس به بررسی مفهوم باورهای ارتباطی، رضایت زناشویی و شادکامی پرداخته خواهد شد و در نهایت تحقیقات انجام شده در این زمینه برشمرده می شود.
۲-۲- انسان گرایی[۸۲]

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

You may also like...